2010 жылєа арналєан тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдыќ жоспары           
(«Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ)           
                   
Тапсырыс берушініѕ атауы    Тапсырыс берушініѕ БЖН Тапсырыс берушініѕ СТН Бастыќтыѕ АЈТ    Тапсырыс беруші бастыєыныѕ лауазымы    Жоспар бекітілген актініѕ атауы Жоспар бекітілген актініѕ кїні Жоспар бекітілген актініѕ номірі
«Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ    920740000353 391900016232 Елена Вадимовна Скаредина    Бастыќ    Бўйрыќ 13.07.2010 г. № 53
                   
№ Сатып алынатын тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ атауы Сатып алу тјсілі Тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ толыќ сипаттамасы (сипаттауы) Ґлшем бірлігі Саны, кґлемі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету мерзімі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету орны Сатып алу їшін жоспарланєан сома, теѕге 2011 жылєа болжанатын сома 2012 жылєа болжанатын сома Аванстыќ тґлем мґлшері, %
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сатып алынуы Заѕєа сјйкес жїзеге асырылуы тиіс тауарлар, жўмыстар, кґрсетілетін ќызметтер                   
1 Аќ ќаєаз,  А4 форматы, ўйымдастыру техникаєа арналєан Баєа ўсынысы А4 форматы, 500 параќ, аќ бума 1269 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 888300 2322000 2626000 жоќ
2 Ќатырєы (20см х 42см ґлшелгі) Баєа ўсынысы Орамда немесе параќтаєы бїрмеленген, тесілген ќаєаз бен ќатырма ќаєаз дана 10000 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 33500 0 0 жоќ
3 Ќаєазтескі ( пайдалану барысында біржолєы ќуаттылыєы 40 параќтан кем емес) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 5 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3500 0 0 жоќ
4 Жай ќарындаш (ТМ) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 30 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 600 0 0 жоќ
5 Кеѕсе желім ќарындаш Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 20 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1000 0 0 жоќ
6 Су негізіндегі мґр бояуы (кїлгін тїсті) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 2 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 400 0 0 жоќ
7 Степлер (біріктіру барысында куаттылыєы 25 параќќа дейін) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 10 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4000 0 0 жоќ
8 Шариктік ќаламдарєа арналєан кґк ґзекшілер Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 40 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 200 0 0 жоќ
9 Мјтінді бґліп кґрсетуші тїрлі тїсті Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 6 сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 540 0 0 жоќ
10 Су негізіндегі жинешке сызыќ Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 10 сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 700 0 0 жоќ
11 Термопленка KX-FA-57A факс Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 0 0 жоќ
12 Canon IR 2016 арналєан тонер-картридж Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3600 0 0 жоќ
13 Компьютерге арналєан оперативтік зерде (жиілігі 800 кем емес DDR2 2Гб.) Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 11000 0 0 жоќ
14 Хлор јгі Баєа ўсынысы Гипохлориттер, хлораттар жјне перхлораттар кг 17 сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3400 0 0 жоќ
15 Кіріс темір есікке арналєан есік жеткізуші Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген, ґзге де тїрлі бўйымдар дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 5760 0 0 жоќ
16 сым ПВ 3-1*2,5 Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 600 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 42000 0 0 жоќ
17 сым ПВ 3-1*4 Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 75 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 6375 0 0 жоќ
18 дґнгелек d-12 мм Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 11,5 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 1610 0 0 жоќ
19 кішкене темір бурыш 40*40 мм Баєа ўсынысы электр оќшаулатќыштар. Электр машиналарєа арналєан оќшаулаєыш арматура. электр оќшаулаєыш тїтікшелер м.п. 9 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 3420 0 0 жоќ
20 темір жолаќ ені 40 мм,ќалындыєы 4 мм Баєа ўсынысы электр оќшаулатќыштар. Электр машиналарєа арналєан оќшаулаєыш арматура№ электр оќшаулаєыш тїтікшелер м.п. 6 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 1320 0 0 жоќ
21 жерлеутуйіспесі бар сыртќы розетка РА 16-133 Баєа ўсынысы Ґзге де электр жабдыќтардыѕ бґлшектері,басќа тотамалырєа енгілілмеген машиналар немесе жабдыќтардыѕ электр бґліктері дана 60 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 11400 0 0 жоќ
22 Жылу энергиясын есепке алу ќўралы Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген, ґлшеу жјне баќылауєа арналєан аспаптар, ќўралдар мен машиналар дана 1 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 350000 0 0 жоќ
23 Жїйелі блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/тамаќтандыру блогі 400W кем емес) Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 43000 0 0 жоќ
24 Жїйелі блок Pent/3GHz/2Gb/DDR2/360Gb/FDD/DVD-RW/int-modem/Ian100int-VGA/тамаќтандыру блогі 400W кем емес Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 7 мамыр-желтоќсан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 392000 0 0 жоќ
25 Pentium IV пайдаланушылардыѕ жўмыс станциясы Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 11 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1485000 0 0 жоќ
26 Тасымалды  компьютер Notebook  Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 135000 0 0 жоќ
27 ADSL Модем Zyxel P660 rt2 Баєа ўсынысы Аќпаратты ќабылдауды жјне жіберуді іске асыру їшін дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 12680 0 0 жоќ
28 телефонєа арналєан микросїзгі (Мегалайынєа ќосылу їшін) Баєа ўсынысы телефон жјне телеграф байланысыныѕ электроаппаратурасыныѕ бґліктері дана 2 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1860 0 0 жоќ
29 Бензин АИ-95 Баєа ўсынысы ЖЖМ, талонмен л 2608 Сјїір-ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 286880 469440 469440 жоќ
30 ВАЗ-21150 а/к арналєан, Аккумулятор (6ст.-60А). Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 10200 0 0 жоќ
31 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан вакуум кїшейткіші Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6600 0 0 жоќ
32 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан бас тежегіш цилиндірі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3550 0 0 жоќ
33 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан ќыспаќты ілініс дискі (кјрзенке) Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 5040 0 0 жоќ
34 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан жїргізілетін ілініс дискі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3000 0 0 жоќ
35 Шыєару жылы 2004, ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тежегіш ќалыптар Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1560 0 0 жоќ
36 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан руль ўшы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4800 0 0 жоќ
37 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тіреуіштіѕ тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 0 0 жоќ
38 Шыєару жылы 2004, ВАЗ-21150 а/к арналєан тўраќтандырєыштыѕ тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1200 0 0 жоќ
39 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан шар тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары    2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2700 0 0 жоќ
40 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к алдыѕєы омыраты Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 720 0 0 жоќ
41 Шыєару жылы 2004, ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы кїпшектіѕ подшипнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3600 0 0 жоќ
42 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы кїпшектіѕ подшибнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3600 0 0 жоќ
43 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан сыєымдаушы подшибнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2000 0 0 жоќ
44 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы амортизатордыѕ жастыєы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2800 0 0 жоќ
45 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан  сыртќы шаѕєыш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 540 0 0 жоќ
46 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан ішкі шаѕєыш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 540 0 0 жоќ
47 ВАЗ-21150 а/к арналєан негізгі радиаторы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6950 0 0 жоќ
48 Шыєару жылы 2004, ВАЗ-21150 а/к арналєан тежеуіш кїшін таратќышы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4200 0 0 жоќ
49 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан "ромашка" тетігініѕ саленблоктары Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1344 0 0 жоќ
50 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан инжекторлыќ, сегіз клапандыќ білтелер Ї-1,5. Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1400 0 0 жоќ
51 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы тіреуіш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 8640 0 0 жоќ
52 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тіреуіш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 14700 0 0 жоќ
53 ВАЗ-21150 а/к арналєан тежеуіш сўйыќтыєы Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ л. 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 720 0 0 жоќ
54 ВАЗ-21150 а/к арналєан тосол Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ л. 5 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1320 0 0 жоќ
55 ВАЗ-21150 а/к арналєан есіктіѕ резеѕке ныєыздаушы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4320 0 0 жоќ
56 ВАЗ-21150 а/к арналєан салон сїзігі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1140 0 0 жоќ
57 Шыєару жылы 2004,  ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы тежегіш шлангі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 800 0 0 жоќ
58 Шыєару жылы 2004, ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тежегіш шлангі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1800 0 0 жоќ
59 Жазєы шиналар ВАЗ-21150, 175/70 R 13 автокґлігіне арналєан Баєа ўсынысы Жаѕа пневматикалыќ резеѕке шиналар дана 5 мамыр-желтоќсан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 24500 0 0 жоќ
60 ВАЗ-21150 175/70 R13 дискілер автоґлікке арналєан шыналар Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 5 мамыр-желтоќсан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 16000 0 0 жоќ
61 ВАЗ-21150 а/к арналєан жылудыѕ электр ќозєалышы. Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4320 0 0 жоќ
62 ВАЗ 21150 автокґлікке арналєан  арналєан 10W-40 мотор майы,ќозєалтќышы 1,5 л.,инжектор Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ кан 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 4400 0 0 жоќ
63 ВАЗ 21150 автокґлікке арналєан  жуу майы,ќозєалтќышы 1,5 л.,инжектор Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ кан 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 1430 0 0 жоќ
64 ВАЗ 21150 автокґлікке арналєан  сїзегі майы,ќозєалтќышы 1,5 л.,инжектор Баєа ўсынысы Іштен жанатын ќозєалтќыштарєа арналєан майлы,жанармай жјне ауаны сіѕіретін сїзгілер дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 550 0 0 жоќ
65 ВАЗ 21150 автокґлікке арналєан ауа сїзегі,ќозєалтќышы 1,5 л.,инжектор Баєа ўсынысы Іштен жанатын ќозєалтќыштарєа арналєан майлы,жанармай жјне ауаны сіѕіретін сїзгілер дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 880 0 0 жоќ
66 ВАЗ 21150 автокґлікке арналєан оты майы,ќозєалтќышы 1,5 л.,инжектор Баєа ўсынысы Іштен жанатын ќозєалтќыштарєа арналєан майлы,жанармай жјне ауаны сіѕіретін сїзгілер дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 770 0 0 жоќ
67 Сыртќы оѕ жаќтаєы есік тутќасы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керекґжараќтары. дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 990 0 0 жоќ
68 Бланктерді жасау: материалдыќжаєдайын тексеру акті (А4 форматы,екі жаќты,мемлеттік жјне орыс тілдеоінде їлгегі сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 3915 аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3915 0 0 жоќ
69 Бланктерді жасау: Ќўжаттардан кґшірме (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 6000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 12000 12000 жоќ
70 Бланктерді жасау: Балаларєа жјрдемаќы алуја јтініш Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 4800 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 12000 12000 жоќ
71 Бланктерді жасау: ґтініштер (мемлекеттік жјне орыс тілдерінде, А4 форматы, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 4500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 9900 21300 21300 жоќ
72 Бланктерді жасау: Ґтініштер (А5 форматы, їлгіге сјйкес, мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 4500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4500 5400 5400 жоќ
73 Бланктерді жасау: Тўрєын їй кґмегін таєайындау туралы ґтініш (А4 форматы, екі жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 50000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 110000 252000 252000 жоќ
74 Бланктерді жасау:Атаулы кґмекке ґтініш (А4 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 5000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 14000 14000 14000 жоќ
75 Бланктерді жасау:Атаулы кґмекке ґтініш (А5 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 1500 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2400 3200 3200 жоќ
76 Бланктерді жасау: Учаскелік комиссиясыныѕ ќорытындысы Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 1000 мамыр Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1600 0 0 жоќ
77 Бланктерді жасау: Істерге арналєан ќатырєы мўќабалар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 0 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 0 46900 46900 жоќ
78 Бланктерді жасау: Бас тарту (А6 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 2500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2500 3000 3000 жоќ
79 Бланктерді жасау: Жўмысќа жолдама (А4 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 6000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 9000 3200 3200 жоќ
80 Бланктерді жасау:Тапсырмалар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 3500 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4200 4200 4200 жоќ
81 Бланктерді жасау:  Жиынтыќ табысыныѕ есебі бар азаматтарды тіркеу кітабынан кґшірме їзіндісі  (А5 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 7200 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 10200 10200 жоќ
82 Бланктерді жасау:Шешім (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 5000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6000 6000 6000 жоќ
83 Бланктерді жасау:Алєан табыстары туралы мјліметтер (А6 форматы, біржаќты, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 10000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6000 10000 10000 жоќ
84 Бланктерді жасау:Отбасы ќўрамы туралы мјліметтер (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 6000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 9600 14400 14400 жоќ
85 Бланктерді жасау: Жўмыссыз кујлігі  (А5 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 3000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4800 6000 6000 жоќ
86 Бланктерді жасау: Јлеуметтік карталар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 5140 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 20560 60800 60800 жоќ
87 Бланктерді жасау:Жўмыссыздыќ бойынша есепте турєаны туралы аныќтамалар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 2500 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3000 5400 5400 жоќ
88 Бланктерді жасау:Таѕбалы бланк (хат, СТРК 1042-2001 стандартына сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4500 15000 15000 жоќ
89 Бланктерді жасау:Таѕбалы бланк (бўйрыќ, СТРК 1042-2001 стандартына сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4500 15000 15000 жоќ
90 Бланктерді жасау: Ґтініш иесініѕ отбасы мїшелерініѕ тапкан табыстар туралы мјліметтер (А5 форматы, екі жаќты, мемлекеттік жјне орыс тілдерінде їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Бланктерді жасау дана 1000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1550 0 0 жоќ
91 Јдеттегі жўмыс кїндері саєат 9-00-ден 18-ге дейін јлеуметтік тўрєын їй кґмегін  есептеу жјне консультацияларды беру їшін «1.С кјсіпорын 7.7.» баєдарламалыќ ќамтымєа, «Ќазаќстанныѕ мемлекеттік мекемелеріне арналєан бухгалтерлік есеп» кескініне, «1С Сауда жјне ќойма»  баєдарламалыќ ќамтымєа ќызмет кґрсету. Баєа ўсынысы "Аптасына 8 саєаттан кем емес бухгалтерлік есеп жјне тўрєын їй кґмегі секторындаєы баєдарламалыќ ґнімге ќызмет кґрсету. Тапсырыс берушіге шаќырылєан сјттен бастап 30-40 минут аралыєында келу.
" ай 12 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 360000 480000 480000 жоќ
92 Ґрт дабылдаєыш ќўрылєыларына техникалыќ ќызмет кґрсету  жјне  тўраќты,  їзіліссіз жўмысын ќамтамасыз ету бойынша Баєа ўсынысы "Жўмыс  ќалпында ўстау.
Тапсырыс берушіге шаќырылєан сјттен бастап 30-40 минут аралыєында  келу.
" ай 12 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 94152 94152 94152 жоќ
93 Сынабы бар лампаларды демеркуризациялау 6 дана кґлемінде Баєа ўсынысы Ґзге де ќауіпті ќалдырыќтарды жою бойынша ќызметтер ќызмет 1 шілде Ќазаќстан Республика 720 10400 10400 жоќ
94 Планшеттерді јзірлеу:эвакуациялау жоспары (аќ тїстіѕ аясында тїрлі тїсті, 2 тілде, їлгі бойынша. Формат А4) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген, ґзге де полиграфиялыќ ќызметтер дана 2 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 6000 0 0 жоќ

Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2010 год               
    (ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")               
Наименование заказчика    БИН заказчика РНН заказчика ФИО руководителя    Должность руководителя заказчика    Наименование акта, которым был утвержден план Дата акта, которым утвержден план Номер акта, которым утвержден план
ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ"    92740000353 391900016232 Скаредина Елена Вадимовна    Начальник    Приказ 13.07.2010 № 53
                   
№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2011г. Сумма прогнозная на 2012г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                   
1 Бумага белая, формата А4, для оргтехники (500 листов в пачке) Ценовое предложение Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные пач. 1269 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 888300 2322000 2626000 нет
2 Картон (белый, размер 20см х 42см) Ценовое предложение Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах шт 10000 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 33500 0 0 нет
3 Дырокол (мощность при единовременном использовании не менее 40 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 5 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500 0 0 нет
4 Карандаш простой (ТМ) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 30 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600 0 0 нет
5 Клей карандаш канцелярский Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 20 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 0 0 нет
6 Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 400 0 0 нет
7 Степлер (мощность при соединении до 25 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 0 0 нет
8 Стержни синие для шариковых ручек Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 40 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200 0 0 нет
9 Текстовыделитель цветной Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 6 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 540 0 0 нет
10 Штрих на водной основе Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 700 0 0 нет
11 Термопленка КХ-FA-57A для факса Ценовое предложение Части и принадлежности оборудования офисного прочего шт 4 июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 0 0 нет
12 Тонер-картридж на Canon IR 2016 Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 0 0 нет
13 Оперативная память для компьютера (DDR2  2Гб. c частотой не ниже 800) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
14 Хлорная известь Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораты кг 17 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3400 0 0 нет
15 Дверной доводчик для входной железной двери Ценовое предложение Механическое устройство для  двери до 85-90кг шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 5760 0 0 нет
16 Провод ПВ-3-1*2,5 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 600 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 42000 0 0 нет
17 Провод ПВ-3-1*4 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 75 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 6375 0 0 нет
18 Кругляк d 12 мм Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 11,5 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 1610 0 0 нет
19 Уголок металлический 40*40 мм Ценовое предложение Изоляторы электрические; Арматура изоляционная для электрических машин; Трубки электроизоляционные м.п. 9 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 3420 0 0 нет
20 Полоса металлическая шир.40 мм, толщ.4 мм Ценовое предложение Изоляторы электрические; Арматура изоляционная для электрических машин; Трубки электроизоляционные м.п. 6 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 1320 0 0 нет
21 Розетка  наружняя с заземляющим контактом. РА-16-133 Ценовое предложение Части электрооборудования прочего. Электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки шт. 60 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 11400 0 0 нет
22 Прибор учета теплоэнергии Ценовое предложение Приборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки шт 1 октябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 350000 0 0 нет
23 Системный блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/блок питания не менее 400W) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 43000 0 0 нет
24 Системный блок Pent/3GHz/2Gb/DDR2/360Gb/FDD/DVD-RW/int-modem/Ian100int-VGA/блок питания не менее 400W Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт. 7 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 392000 0 0 нет
25 Рабочая станция пользователей Pentium IV Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт. 11 октябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1485000 0 0 нет
26 Переносной компьютер Notebook Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт. 1 октябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 135000 0 0 нет
27 ADSL Модем Zyxel P660 rt2 Ценовое предложение для осуществления приема и передачи информации шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 12680 0 0 нет
28 Микрофильтр для телефона (при подключении Мегалайн) Ценовое предложение части электроаппаратуры телефонной и телеграфной связи шт. 2 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1860 0 0 нет
29 Бензин АИ -95 Ценовое предложение ГСМ, в талонах л. 2608 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 286880 469440 469440 нет
30 Аккумулятор (6 ст.-60А) для автомобиля ВАЗ-21150. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 10200 0 0 нет
31 Вакуумный усилитель для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6600 0 0 нет
32 Главный тормозной цилиндр для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3550 0 0 нет
33 Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м ВАЗ-21150 ,2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 5040 0 0 нет
34 Диск сцепления ведомый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3000 0 0 нет
35 Колодки тормозные передние для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1560 0 0 нет
36 Наконечник рулевой для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4800 0 0 нет
37 Опора передней стойки для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 7200 0 0 нет
38 Опора стабилизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1200 0 0 нет
39 Опора шаровая для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2700 0 0 нет
40 Отбойник передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
41 Подшипник задней ступицы для а/м ВАЗ-21150,  2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
42 Подшипник передней ступицы для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
43 Подшипник выжимной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2000 0 0 нет
44 Подушка заднего амортизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2800 0 0 нет
45 Пыльник наружный для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
46 Пыльник внутренний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
47 Радиатор основной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6950 0 0 нет
48 Распределитель тормозных усилий для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4200 0 0 нет
49 Саленблоки рычага "ромашка" для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1344 0 0 нет
50 Свечи, инжекторные, восьмиклапные, Y-1,5 для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1400 0 0 нет
51 Стойка задняя для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 8640 0 0 нет
52 Стойка передняя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 14700 0 0 нет
53 Тормозная жидкость для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-21150 л. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
54 Тосол для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-2150 л. 5 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1320 0 0 нет
55 Уплотнитель двери резиновый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
56 Фильтр салона для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1140 0 0 нет
57 Шланг тормозной задний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 800 0 0 нет
58 Шланг тормозной передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1800 0 0 нет
59 Шины летние для а/м ВАЗ-21150 175/70 R13 Ценовое предложение Шины резиновые пневматические новые шт. 5 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 24500 0 0 нет
60 Диски на шины для а/м ВАЗ-21150 175/70 R13 Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 5 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 16000 0 0 нет
61 Электродвигатель отопителя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
62 Масло моторное 1/4л. 10W-40 на а/м ВАЗ-21150, двиг.1,5л. Инжектор Ценовое предложение ГСМ для автомобиля кан 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 4400 0 0 нет
63 Масло промывочное 1/4л.  на а/м ВАЗ-21150, двиг.1,5л. Инжектор Ценовое предложение ГСМ для автомобиля кан 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 1430 0 0 нет
64 Фильтр масляный на а/м ВАЗ-21150, двиг.1,5л., инжектор Ценовое предложение Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 550 0 0 нет
65 Фильтр воздушный на а/м ВАЗ-21150, двиг.1,5л. Инжектор Ценовое предложение Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 880 0 0 нет
66 Фильтр топливный на а/м ВАЗ-21150, двиг.1,5л., инжектор Ценовое предложение Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 770 0 0 нет
67 Ручка дверная наружняя правая на а/м ВАЗ-21150. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 990 0 0 нет
68 Изготовление бланков: Акт обследования материального положения (формат А4, двухсторонний,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1450 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3915 10400 10400 нет
69 Изготовление бланков: Выписка из документов (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
70 Изготовление бланков: Заявл.на пособие на детей (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4800 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
71 Изготовление бланков: Заявления ( ф-А4, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9900 21300 21300 нет
72 Изготовление бланков: Заявления (ф-А5,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 5400 5400 нет
73 Изготовление бланков: Заявления о назначении жилищной помощи (формат А4, двухсторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 50000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 110000 252000 252000 нет
74 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А4, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 14000 14000 нет
75 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А5, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1500 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2400 3200 3200 нет
76 Изготовление бланков: Заключение участковой комиссии (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1600 0 0 нет
77 Изготовление бланков: Обложки картонные для дел (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 0 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 46900 46900 нет
78 Изготовление бланков: Отказ (формат А6, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2500 3000 3000 нет
79 Изготовление бланков: Направление на работу (формат А4, односторонние, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9000 3200 3200 нет
80 Изготовление бланков: Поручения (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4200 4200 4200 нет
81 Изготовление бланков: Выписка из книги регистрации граждан с расчетом совокупного дохода (формат А5, односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 7200 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 10200 10200 нет
82 Изготовление бланков: Решение (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 6000 6000 нет
83 Изготовление бланков: Сведения о доходах полученных (формат А6,односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 10000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 10000 10000 нет
84 Изготовление бланков: Сведения о сост.семьи (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9600 14400 14400 нет
85 Изготовление бланков: Свидетельство безработного (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4800 6000 6000 нет
86 Изготовление бланков: Социальные карты (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5140 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 20560 60800 60800 нет
87 Изготовление бланков: Справки об учете по безработице (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3000 5400 5400 нет
88 Изготовление бланков: Гербовый бланк (письмо,согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
89 Изготовление бланков: Гербовый бланк (приказ, согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
90 Изготовление бланков: Сведения о полученных доходах членов семьи заявителя (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1550 0 0 нет
91 Изготовление планшетов: план эвакуации (цветной на белом фоне, на 2х языках, по образцу.Формат А4) Ценовое предложение Услуги полиграфические, не включенные в другие группировки шт 2 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 0 0 нет
92 Изготовление планшетов: "Кодекс чести"(по образцу), размер 69*50 см Ценовое предложение Услуги полиграфические, не включенные в другие группировки шт 2 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 0 0 нет
93 Изготовление планшетов: световое табло "Шыєу" (молния 12) Ценовое предложение Услуги полиграфические, не включенные в другие группировки шт 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1400 0 0 нет
94 Изготовление планшетов: табличка дверная (золото на синем фоне), образец р-р 13*30 Ценовое предложение Услуги полиграфические, не включенные в другие группировки шт 30 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 24000 0 0 нет
95 Изготовление планшетов: номер дверной (золото на синем фоне) р-р 7*7 Ценовое предложение Услуги полиграфические, не включенные в другие группировки шт 36 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9000 0 0 нет
96 Обслуживание програмного продукта "1.С предприятие 7.7"  конфигурация "Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана,  "1.С Торговля и склад"  для расчета социальной жилищной помощи и ведение консультаций в обычные рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. Ценовое предложение Обслуживание програмных продуктов в секторах бухгалтерского учета и жилищной помощи не менее 8 часов в неделю. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут. мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 360000 480000 480000 нет
97 Услуги по техническому обслуживанию и обеспечению постоянного и бесперебойного функционирования установок пожарной сигнализации Ценовое предложение Содержание в рабочем состоянии. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 94152 94152 94152 нет
98 Демеркуризация ртуть-содержащих ламп Ценовое предложение Услуги по удалению отходов опасных прочих усл. 1 июль Республика Казахстан 720 0 0 нет
99 Обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21150, 2004 года выпуска, в том числе:  замена стойки передней (2 шт.),отбойника переднего(2 шт), опоры передней стойки(2 шт); опоры стабилизатора; диска сцепления нажимного (корзина), подшипника выжимного, диска сцепления ведомого; пыльника внутреннего;стойки задней(2 шт); саленблоков рычага "ромашка"; пыльника наружнего; опоры шаровой (2шт); наконечника рулевого(2 к-т); подушки заднего амортизатора;развал схождения колес. Ценовое предложение Обслуживание и ремонт автомобиля усл. 1 апрель-июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 29500 172800 172800 нет