Объявления о госзакупках

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Разные объявления

Сообщений 1 страница 30 из 44

1

Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
1.Қағаз ксерокске арналған 40 000 теңге сомаға 66 бума

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қыркүйек, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қыркүйек, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. Компьютерлерді, принтерлерді, ксерокстерді реттеу 85 000 теңге сомаға 100 қызмет

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қыркүйек- желтоқсан, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қыркүйек- желтоқсан, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  3 қыркүйек   09-00-ден бастап 2009 жылғы
9 қыркүйек  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается
Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы 

Скрытый текст

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Бумага для ксерокса 66 пач. на сумму 40 000 тг..

Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Срок  поставки: сентябрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: сентябрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Наименование услуг, в том числе:
1. Заправка картриджа принтера, ксерокса 100 усл. на сумму 85 000 тенге

Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Срок  поставки: сентябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: сентябрь – декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 3 сентября 2009г. до 18-00ч. 9 сентября 2009г.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

2

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 02 қыркүйекде жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Тауарлардың атаулары:
1. Қағаз ксерокске арналған 66 бума
,
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Азия ИнтерГрупп» танылған.
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. Компьютерлерді, принтерлерді, ксерокстерді реттеу 100 қызмет

Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «PointComputers» танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 02 сентября 2009 года на:
Наименование товаров:
1. Бумага для ксерокса 66 пач.,

Поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Азия ИнтерГрупп» как предоставивший первый свое ценовое предложение.
Наименование услуг, в том числе:
1. Заправка картриджа принтера, ксерокса 100 усл.

Поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «PointComputers» как предоставивший первый свое ценовое предложение.

3

Хабарландыру [/i]
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
1. Жанармай сорғы 21150    8200 теңге сомаға 1 дана,
2. Жанармай сорғышының сүзгіші  300 теңге сомаға 1 дана.
3. ADSL Модем Zyxel P660 ru2 9300 теңге сомаға 1 дана

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қазан - желтоқсаң, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қазан - желтоқсаң, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. Бланктерді  жасау: өтініштер (кішкентай, А5 ф) 500 теңге сомаға 500 дана
2. Бланктерді жасау: алған табысы туралы мәліметтер (А6) 800 теңге сомаға 500 дана
3. Бланктерді жасау: атаулы әлеуметтік көмекке арналған  өтініш (А4) 800 теңге сомаға 500 дана
4. Бланктерді жасау: тұрғын үй көмегін тағайындау туралы өтініш 19600 теңге сомаға 7000 дана
5. Бланктерді жасау: жұмысқа жолдама 3200 теңге сомаға 2000 дана

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қазан - желтоқсаң, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қазан - желтоқсаң, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  18 қыркүйек   09-00-ден бастап 2009 жылғы
24  қыркүйек  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Бензонасос 21150 1 шт. на сумму 8 200 тг.,
2. Фильтр бензонасоса 1 шт. на сумму 300 тг.
3. ADSL Модем Zyxel P660 ru2 1 шт. на сумму  9300 тг.

Место поставки товара: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Срок  поставки: октябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: октябрь – декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Наименование услуг, в том числе:
1. Изготовление бланков: заявления (маленькие ф-А5) 500 шт. на сумму 500 тенге
2. Изготовление бланков: сведения о доходах полученных (А6) 500 шт. на сумму 800 тенге
3. Изготовление бланков: заявления на адресную помощь (А4) 500 шт. на сумму 800 тенге
4. Изготовление бланков: заявления о назначении жилищной помощи 7000 шт. на сумму 19600 тенге
5. Изготовление бланков: направление на работу 2000 шт.  на сумму 3200 тенге

Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Срок  оказания услуг: октябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия оказания услуг:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: октябрь – декабрь 2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 18 сентября 2009г. до 18-00ч. 24 сентября 2009г.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.


План по государственным закупкам по состоянию на 15 сентября 2009 года

Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2009 год               
(ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")
               

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

[/size]

4

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 17 қыркүйекке жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Тауарлардың атаулары:
1. Жанармай сорғы 21150,
2. Жанармай сорғышының сүзгіші .

Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖК Могилевцев танылған.
Тауарлардың атаулары:
1. ADSL Модем Zyxel P660 ru2 .
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «PointComputers» танылған.
Қызмет көрсету:
1. Бланктерді  жасау: өтініштер (кішкентай, А5 ф)
2. Бланктерді жасау: алған табысы туралы мәліметтер (А6)
3. Бланктерді жасау: атаулы көмекке арналған  өтініш (А4)
4. Бланктерді жасау: тұрғын үй көмегін тағайындау туралы өтініш
5. Бланктерді жасау: жұмысқа жолдама

Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Корпорация SANA» танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 17 сентября 2009 года на:
Наименование товаров:
1. Бензонасос 21150,
2. Фильтр бензонасоса.

Поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ЧП Могилевцев как предоставивший первый свое ценовое предложение.
Наименование товаров:
1. ADSL Модем Zyxel P660 ru2
Поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «PointComputers»  как предоставивший первый свое ценовое предложение.
Оказание услуг:
1. Изготовление бланков: заявления (маленькие ф-А5)
2. Изготовление бланков: сведения о доходах полученных (А6)
3. Изготовление бланков: заявления на адресную помощь (А4)
4. Изготовление бланков: заявления о назначении жилищной помощи
5. Изготовление бланков: направление на работу

Поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Корпорация SANA» как предоставивший первый свое ценовое предложение.

5

Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
1. Қағаз ксерокске арналған ф –А4   64 350 теңге сомаға 117 бума,
2. Бензин АИ-95  98 000 теңге сомаға 1000 литрлар .

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қазан - желтоқсаң, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қазан - желтоқсаң, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. Фотобарабанды ауыстыру HP 1010 39 600 теңге сомаға 18 қызмет
2. Заряд валын ауыстыру 12 000 теңге сомаға 10 қызмет
3. Ракельді ауыстыру 10 000 теңге сомаға 10 қызмет
4. Фотобарабанды ауыстыру Canon FC/PC  9 200 теңге сомаға 4 қызмет
5. Принтерді алдын алу 2 700 теңге сомаға 3 қызмет
6. Принтерлердің картриджін құю 2 550  теңге сомаға 3 қызмет

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қазан - желтоқсаң, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қазан - желтоқсаң, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  5 қазан   09-00-ден бастап 2009 жылғы
9 қазан  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Бумага  для ксерокса ф-А4 117 пач.на сумму 64 350 тенге.
2. Бензин АИ-95 1000 литров на сумму  98 000 тенге.

Место поставки товара: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21
Срок  поставки: октябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: октябрь – декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Наименование услуг, в том числе:
1. Замена фотобарабана HP 1010 18 усл.. на сумму 39 600 тенге
2. Замена вала заряда 10 усл. на сумму 12 000 тенге
3. Замена ракеля 10 усл. на сумму 10 000  тенге
4. Замена фотобарабана Canon. FC/PC 4 усл. на сумму 9 200 тенге
5. Профилактика принтера 3 усл.  на сумму 2 700 тенге
6. Заправка картриджа принтера 3 усл. на сумму 2 550 тенге

Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21
Срок  оказания: октябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия оказания:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: октябрь – декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 5 октября 2009г. до 18-00ч. 9 октября 2009г.
Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

6

Тауарларды   мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға
          өтінімдер бар конверттерді aшу хаттамасы
Міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектер) мемлекеттік  сатып алу жөніндегі  конкурс

«Рудный қалалық жұмыспен қамту                                               2009 жылғы 01 қазан
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ                                11 сағат 00 минут
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы
Рудный қ. Пионерская көшесі, 21, каб. 15

1. Мынадай  құрамдағы конкурстық комиссия:
комиссия төрағасы Е:В.Скаредина (бастық), комиссия төрағасының орынбасары Г.М.Кочергина (бастықтың орынбасары) және комиссия мүшелері: С.М. Пловайко (қаржылық жоспарлау және бухгалтерлік есептеу секторының меңгерушісі), С.Б.Костина (ұйымдастыру жұмысы жөніндегі бөлімінің меңгерушісі), Е.П. Трофимчук (Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен және мүгедектерімен жұмыс істеу жөніндегі секторының меңгерушісі) 2009 жылғы 1 қазанда сағат 11-00-де   «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-нде мына мекенжай бойынша: 111500 Қазақстан, Рудный қ., Пионерская көшесі 21, каб. 15 конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін өткізді.
2. Конкурстық құжаттама көшірмелері  мына  8 әлеуетті өнім берушілерге берілді:
«КазБизнесКонсалтинг» ЖШС, Астана қ., Иманов көшесі, 19;  «Асмед» ЖШС, Қостианай қ., Алтынсарин көшесі, 114-32; «SED-Групп», Алматы қаласы, «Ақсай-2» ықшамауданы, 15 үй, 16 кеңсе;  «Забота Company LTD» ЖШС, Қостанай қ., Қасымқанов көшесі, 74а; «Интерхолдинг» ЖШС, Қостанай қаласы, Герцена көшесі, 62; «НИИ Мобил Инжиниринг» ЖШС, Астана қаласы, Гумилев көшесі, 3-7; ;  «SAGAT PHARM» ЖШС,  Ақтобе қ.,  Әбілқайыр-хан көшесі, 70-7; «Прима» ЖШС, Алматы қаласы, Жароков көшесі, 20, Шевченко бұрышы.
3. Конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілердің ашылмай қайтарылған  өтінімдер жоқ
4. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімі:
1. «Асмед» ЖШС  Қостанай қ., Алтынсарин көшесі, 114-32, өтінімді беру күні 2009 жылғы  28 қыркүйек сағат 14-40-та ашылды, ол 82 парақта ұсынылды  және онда мыналар бар:
1. төлем тапсырмасы 19 110,00 теңге сомаға 2009 жылғы 24 қыркүйектегі   №190
2. техникалық бөлімі тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған (соңғы  парақта көрсетілген бірінші басшының қолымен және мөрімен расталған нөмірленген және бауланған парақтардың саны парақтардың нақты санына сәйкес келмейді)
2.1 конкурстық құжаттаманың 1-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарлардың тізімі;
2.2. конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері;
2.3 әлеуетті жеткізушінің бірінші басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған  2009 жылғы 5 наурыздағы  № ALM- 000262 сатып алу-сату шартының көшірмесі;
2.4 баға ұсынысы.
3. келесі құжаттардың тізімі 66 парақта  тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
3.1 2009 жылғы 24 қыркүйектегі конкурсқа қатысуға өтінім;
3.2 2009 жылғы  05 маусымда  нотариалды куәландырылған  2006 жылғы 08 тамыздағы  сериясы 39 № 0015389 Қазақстан Республикасы салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
3.3. 2009 жылғы  06 сәуірде  нотариалды куәландырылған статистикалық кәртішкенің көшірмесі;
3.4. 2009 жылғы 05 маусымда нотариалды түрде куәландырылған «Асмед» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысының көшірмесі;
3.5 2009 жылғы 23 сәуірде нотариалды куәландырылған фармацевтикалық  әрекетке мемлекеттік лицензиясының (берілген күні 2006 жылғы 08 желтоқсан) көшірмесі;
3.6. 2009 жылғы 23 сәуірде нотариалды куәландырылған дәріханалық ұйымдар үшін фармацевтикалық әрекетке № ОР 65304945Р мемлекеттік лицензиясына қосымшасының көшірмесі  (дәріхана жағдайда дәрілік құралдарды әзірлеу, дәрілік препараттарды бөлшек және көтерме саудасы);
3.7 2009 жылғы 05 маусымда нотариалды түрде куәландырылған 2006 жылғы 31 шілдедегі № 13398-ТОО заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі;
3.8 Қостанай қаласында «БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ филиалының бас бухгалтерінің қолымен және мөрімен  куәландырылған 2008 жылғы 31 шілдедегі сенімхаттар көшірмелерін және 2004 жылғы 01 шілдедегі № 534-к  жеке құрамы  бойынша бұйрықтарды қоса беріп Қостанай қаласында «БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ филиалының  директоры мен бас бухгалтерінің қолы қойылған 2009 жылғы 25 қыркүйектегі шығыс № 628  берешектің болмағаны туралы анықтама;
3.9 2009 жылғы 01 қаңтардағы жағдайға бухгалтерлік баланстың көшірмесі (нысаны 2009 жылғы 22 қыркүйекте нотариалды түрде куәландырылған);
3.10 2009 жылғы 03 қыркүйектегі  жағдайға   Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салықтық берешегінің, міндетті зейнеткерлік жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болмауы (бар болуы)  туралы анықтама;
3.11 2009 жылғы 22 қыркүйекте нотариалды түрде куәландырылған  дипломдар көшірмелерін қоса берілген бірінші басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған біліктілігі туралы мәліметтер: 1979 жылғы 01 шілдеде Нұрмағамбетова Р.А.Берілген № Г-І № 258751, 2002 жылғы 20 сәуірде А.Ж.Гапбасоваға  берілген  ЖБ № 0259242;
3.12 әлуетті жеткізушінің бірінші  басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған «Асмед» ЖШС бойынша директорды тағайындау туралы  2006 жылғы 20 шілдедегі № 1 бұйрықтың көшірмесі;
3.13 «Асмед» ЖШС жалғыз құрылтайшысы Р.А.Нұрмағамбетованың 2006 жылғы 20 шілдедегі шешімінің көшірмесі.
2. «Забота Company LTD» ЖШС Қостанай қ., Қасымқанов көшесі, 74а, өтінімді беру күні 2009 жылғы  01 қазан сағат 09-45-те ашылды, ол 126 парақта ұсынылды  және онда мыналар бар:
1. төлем тапсырмасы 19 110,00 теңге сомаға 2009 жылғы 28 қыркүйектегі   №1840
2. техникалық бөлімі 30 парақта тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
2.1 «Забота Company LTD» ЖШС сатып алатын тауарлардың тізімі;
2.2. 2 түрдегі кепіл хаттар
2.3  өтінімде конкурстық баға ұсынысына әсер ететіндігін растайтын критерийлері бар құжаттар мазмұны туралы түсінік хат;
2.4 сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктер;
2.5 гигиеналық құралдарды «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-не жеткізу кестесі
2.6 конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша «Забота Company LTD» ЖШС гигиеналық құралдарды жеткізуді қамтамасыз ететін іліспе қызметтердің сипаттамасы;
2.7 «Забота Company LTD» ЖШС сатып алатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері;
2.8 КССП № 0182392 қоса берілген 2009 жылғы 7 мамырдағы  КСС № 1260532 Қазақстан Республикасының сәйкестілік сертификаты;
2.9 сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері: ересектерге арналған жөргектер және балаларға арналған жөргектер.
3. келесі құжаттардың тізімі: 94 парақта  тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
3.1 2009 жылғы 30 қыркүйектегі конкурсқа қатысуға өтінім;
3.2 2009 жылғы 21 қыркүйекте  нотариалды түрде куәландырылған 2008 жылғы 20 наурыздағы № 14360-ТОО заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі;
3.3 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  2008 жылғы 08 сәуірдегі статистикалық кәртішкенің көшірмесі;
3.4 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  «Забота Company LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысының көшірмесі;
3.5 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған   2009 жылғы 02 қазандағы сериясы 39305 № 0013170 үстеме бағаға салық бойынша есепке алу туралы куәліктің көшірмесі;
3.6 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған 2008 жылғы 03 наурыздағы  сериясы 39 № 0006532 Қазақстан Республикасы салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
3.7 фармацевтикалық  әрекетке мемлекеттік лицензиясының (берілген күні 2008 жылғы 29 тамыз) көшірмесі;
3.8 мемлекеттік және орыс тілдерінде 2009 жылғы 06 ақпандағы № 0154 сенімхаттың көшірмелерін қоса беріп 2009 жылғы 06 қыркүйектегі шығыс № 6823 берешектің болмағаны туралы анықтама;
3.9 2009 жылғы 15 қыркүйектегі  жағдайға   Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салықтық берешегінің, міндетті зейнеткерлік жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болмауы (бар болуы)  туралы анықтама;
3.10 кепілдік хат
3.11 дипломдар көшірмелері қоса берілген біліктілігі туралы мәліметтер: 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған 2009 жылғы 01 наурызда Д.П. Злоедовқа берілген ЖБ № 0030828; 1989 жылғы 05 шілдеде С.А.Дробышеваға берілген НТ-І № 374208; 2007 жылғы 02 қарашада С.А.Статкевичке берілген № 5886 біліктілігін арттыру туралы куәлігі; 2005 жылғы 16 маусымда Ю.А.Пайге берілген ЖБ № 0539698; 2004 жылғы 24 маусымда О.С.Крамерге берілген ОАБ № 0286289;  2005 жылғы 16 маусымда М.В.Лукашеваға берілген ЖБ № 0539695; 2002 жылғы 20 сәуірде Л.С.Украинецке берілген ЖБ № 0260085;  2001 жылғы 23 маусымда Т.А.Жиловскаяға берілген ЖБ № 0024665; 2005 жылғы 16 маусымда О.А.Унгерге берілген ЖБ № 0539546; 2003 жылғы 18 маусымда Д.В.Коцюбаға берілген ЖБ № 0041748; 2009 жылғы  23 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  өлу туралы № 0028012 куәлігінің көшірмесі және неке қию туралы № 0143230 и II-СЮ № 309646 куәліктерінің көшірмелері.
3.12.  2009 жылғы  23 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  2009 жылғы 06 қаңтардағы №6357738 сенімхаттың көшірмесі.
     5. Конкурстық өтінімдерді ашу рәсіміне әлеуетті өнім берушілер қатыспады.   

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по государственной закупке товаров
Конкурс по государственным закупкам обязательных гигиенических средств (подгузников)

   
  ГУ «Рудненский городской отдел                                                                  01 октября 2009 года
занятости и социальных программ»                                                               11 часов 00 минут
111500,Казахстан, Костанайская обл.,
г. Рудный, ул. Пионерская, 21,каб.15     

1. Конкурсная комиссия в составе:
председателя комиссии Скарединой Е.В. (начальник), заместителя председателя комиссии Кочергиной Г.М. (заместителя начальника) и члены комиссии: Пловайко С.М.(заведующий сектором финансового планирования и бухгалтерского учета), Костина С.Б.(заведующий сектором по организационной работе), Трофимчук Е.П. (заведующий сектором по работе с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны)  1 октября 2009 года в 11-00 часов  в ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» по адресу 111500, Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Пионерская, 21, каб.15 произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Копия конкурсной документации предоставлена 8 следующим потенциальным поставщикам:
ТОО «КазБизнес Консалтинг», г. Астана, ул. Иманова, 19;  ТОО «Асмед», г. Костанай, ул. Алтынсарина, 114-32; ТОО «SED-Групп», г. Алматы, мкрн. «Аксай-2», д.15, оф.16; ТОО «Забота Company LTD», г. Костанай, ул. Касымханова, 74а,; ТОО «Интерхолдинг», г. Костанай, ул. Герцена, 62; ТОО «НИИ Мобил Инжиниринг» , г. Астана, ул. Гумилева, 3-7; ТОО «SAGAT PHARM» г.Актобе, прс. Абулхаир-хана, 70-7; ТОО «Прима», г. Алматы, ул. Жарокова,20, угол Шевченко.
3. Заявок на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, возвращенных невскрытыми, нет.
4. Заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе:
1.ТОО «Асмед» г. Костанай, ул. Алтынсарина, 114-32, дата и время предоставления заявки 28.09.2009 г. 14 ч. 40 мин. вскрыта, она предоставлена на 82 страницах и содержит:
1. платежное поручение №190 от 24 сентября 2009 г. на сумму 19 110,00 тенге.
2. техническую часть в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверена подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика на 14 страницах (количество пронумерованных и прошнурованных страниц, указанных на последней странице, заверенной подписью и печатью первого руководителя не соответствует фактическому количеству страниц):
2.1.перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к конкурсной документации;
2.2.техническую спецификацию закупаемых товаров согласно приложению 2 к конкурсной документации;
2.3.копию договора купли-продажи № ALM-000262 от 5 марта 2009 г., заверенную подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика;
2.4.ценовое предложение.
3. перечень следующих документов в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверена подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика на 66 страницах:
3.1.заявка на участие в конкурсе от 24.09.2009 г.,
3.2. копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серия 39 № 0015389от 08.08.2006 г. заверенная нотариально 05.06.2009 г.;
3.3.копия статистической карточки от 06.04.2009 г.заверенная нотариально 26.05.2009г.;
3.4. копия устава товарищества с ограниченной ответственностью «Асмед» с изменениями и дополнениями от 30.12.2008 г.,  заверенная нотариально 05.06.2009 г.;
3.5. копия государственной лицензии на фармацевтическую деятельность (дата выдачи 08.12.2006г.), заверенная нотариально 23.04.2009 г.;
3.6. копия приложения к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность №ОР65304945Р для аптечных организаций ( изготовление лекарственных средств в условиях аптеки, розничная и оптовая реализация лечебных препаратов) заверенная нотариально 23.04.2009 г.;
3.7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №13398-1937-ТОО от 31.07.2006 г. заверенная нотариально 05.06.2009г.;
3.8. справка об отсутствии задолженности исх.№628 от 25.09.2009г., подписанная директором и главным бухгалтером филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк» в г. Костанай с приложением копий доверенности от 31.07.2008г. и приказа по личному составу № 534-к от 01 июля 2004 г., заверенных подписью главного бухгалтера филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк» в г. Костанай и печатью филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк»;
3.9. копия бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2009 года (форма1), заверенная нотариально 22.09.2009 г.;
3.10. справка 3212 об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 03.09.2009 г.;
3.11. сведения о квалификации заверенные подписью и печатью первого руководителя, с приложенными копиями дипломов: Г-I № 258751 от 01.07.1979 г. выданный Нурмагамбетовой Р.А., ЖБ № 0259242  от 20.04.2002 г. выданный Гапбасовой А.Ж., заверенные нотариально 22.09.2009г.;
3.12. копия приказа № 01 по ТОО «Асмед» о назначении директора от 20.07.2006 года, заверенная подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика;
3.13. копия решения единственного учредителя ТОО «Асмед» Нурмагамбетовой Р. А. от 20.07.2006 г.

   2. ТОО «Забота Company LTD» г. Костанай, ул. Касымканова, 74а, дата и время предоставления заявки 01.10.2009 г. 09-45 ч. вскрыта, она предоставлена на 126 страницах и содержит:
1.платежное поручение №1840 от 28.09. 2009 г. на сумму 19 110,00 тенге;
2.техническую часть в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверена подписью и печатью потенциального поставщика на 30 страницах:
2.1.перечень закупаемых товаров ТОО «Забота Company LTD»
2.2.гарантийные письма:
2.2.1.по конкурсному обеспечению стр.3;
2.2.2. по поставке товара стр.5;
2.3.пояснительное письмо о содержании документов, подтверждающих критерии, влияющих на конкурсное ценовое предложение, в заявке;
2.4. техническая спецификация закупаемых товаров;
2.5.график поставки гигиенических средств в ГУ «Рудненский отдел занятости и социальных программ»
2.6.описание сопутствующих услуг обеспечивающих поставку гигиенических средств ТОО «Забота Company LTD» по условиям конкурсной документации;
2.7.техническая спецификация закупаемых товаров: подгузники для взрослых №1, №2, №3, №4;
2.8.сертификат соответствия государственная система технического регулирования Республики Казахстан КСС №1260532 от 7 мая 2009 года с приложениями КССП №0182392;
2.9. техническая спецификация закупаемых товаров: подгузники для детей № 5.
3.перечень следующих документов в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверена подписью и печатью потенциального поставщика на 94 страницах:
3.1.заявка на участие в конкурсе от 30.09.2009 г.;
3.2.копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №14360-1937-ТОО от 20.03.2008 г. заверенная нотариально 21.09.2009г.;
3.3. копия статистической карточки от 08.04.2008 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.4. копия устава товарищества с ограниченной ответственностью «Забота Company LTD» заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.5. копия свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость  серия 39305 № 0013170 от 02.10.2009 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.6. копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан  серия 39 № 0006532 от 26.03.2008 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.7.копия государственной лицензии на фармацевтическую деятельность (дата выдачи 29.08.2008г.);
3.8. справка об отсутствии задолженности исх.№6823 от 16.09.2009г., с приложением копий доверенностей  № 0154  от 06.02.2009 г. на государственном и русском языках;
3.9. справка 3337 об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 15.09.2009 г.;
3.10. гарантийное письмо;
3.11. сведения о квалификации с приложенными копиями дипломов: ЖБ № 0030828 от 01.03.2002 г. выданный Злоедову Д.П., заверенная нотариально 21.09.2009 г.; НТ-I № 374208 от 05.07.1989 г. выданный Дробышевой С. А.; заверенная нотариально 23.09.2009 г.; копии свидетельства о смерти №0028012, свидетельств о заключении брака № 0143230 и II-СЮ № 309646; копия удостоверения о повышении квалификации № 5886 от 02.11.2007 г., выданное Статкевич С.А.; ЖБ № 0539698 от 16.06.2005 г., выданный Пай Ю.А.; ОАБ № 0286289 от 24.06.2004 г., выданный Крамер О.С.; ЖБ № 0539695 от 16.06.2005 г., выданный Лукашовой М.В.; ЖБ № 0260085 от 20.04.2002 г., выданный Украинец Л.С.; ЖБ № 0024665 от 23.06.2001 г., выданный Жиловской Т.А.; ЖБ № 0539546 от 16.06.2005 г., выданный Унгер О.А.; ЖБ № 0041748 от 18.06.2003 г., выданный Коцюба Д.В., заверенные нотариально 23.09.2009 г..
3.12. копия доверенности №6357738 от 16.01.2009 г., заверенная нотариально  23.09.2009 г.
5. При вскрытии конкурсной заявки потенциальные поставщики не присутствовали.
   
Председатель конкурсной комиссии:Скаредина Е.В.
Заместитель председателя:Кочергина Г.М.
Члены комиссии:Пловайко С.М., Костина С.Б,Трофимчук Е.П.
Секретарь конкурсной комиссии:Парадовская Л.В.

7

Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
Міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектерді) сатып алу жөніндегі  конкурс

«Рудный қалалық жұмыспен қамту                                               2009 жылғы 06 қазан
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ                                9 сағат 00 минут
111500 Қазақстан  Қостанай обл.,
Рудный қ. Пионерская көшесі, 21, каб. 15

1. Мынадай  құрамдағы конкурстық комиссия:
комиссия төрағасы Е.В.Скаредина (бастық), комиссия төрағасының орынбасары Г.М.Кочергина (бастықтың орынбасары) және комиссия мүшелері: С.М. Пловайко (қаржылық жоспарлау және бухгалтерлік есептеу секторының меңгерушісі), С.Б.Костина (ұйымдастыру жұмысы жөніндегі бөлімінің меңгерушісі), Е.П. Трофимчук (Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен және мүгедектерімен жұмыс істеу жөніндегі секторының меңгерушісі) міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектерді)  мемлекеттік сатып алу жөніндегі  конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарады.
2.Сарапшылар тартылмады.
3. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімі:    «Асмед» ЖШС, Қостианай қ., Алтынсарин көшесі, 114-32, , өтінімді беру күні 2009 жылғы  28 қыркүйек сағат 14-40 және «Забота Company LTD» ЖШС, Қостанай қ., Қасымқанов көшесі, 74а, өтінімді беру күні 2009 жылғы  01 қазан сағат 09-45, олар ашылды және онда мыналар бар:
- «Асмед» ЖШС
1. төлем тапсырмасы 19 110,00 теңге сомаға 2009 жылғы 24 қыркүйектегі   №190 (конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету мерзімі және оны беру шарттары, мемлекеттік сатып алудың атауы жоқ)
2. техникалық бөлімі тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған (соңғы  парақта көрсетілген бірінші басшының қолымен және мөрімен расталған нөмірленген және бауланған парақтардың саны парақтардың нақты санына сәйкес келмейді)
2.1 конкурстық құжаттаманың 1-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарлардың тізімі;
2.2. конкурстық құжаттаманың 2-қосымшасына сәйкес сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері;
2.3 әлеуетті жеткізушінің бірінші басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған  2009 жылғы 5 наурыздағы  № ALM- 000262 сатып алу-сату шартының көшірмесі;
2.4 баға ұсынысы.
3. келесі құжаттардың тізімі 66 парақта  тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
3.1 2009 жылғы 24 қыркүйектегі конкурсқа қатысуға өтінім (әлеуетті жеткізушінің пошталық мекенжайы толық емес, жеткізуші қызмет алатын банктің мекенжайы көрстілмеген);
3.2 2009 жылғы  05 маусымда  нотариалды куәландырылған  2006 жылғы 08 тамыздағы  сериясы 39 № 0015389 Қазақстан Республикасы салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
3.3. 2009 жылғы  06 сәуірде  нотариалды куәландырылған статистикалық кәртішкенің көшірмесі (статистикалық карточканың көшірмесі «Асмед» ЖШСнің Петропавл қаласындағы филиалына берілген, ал барлық қоса берілген құжаттар «Асмед» ЖШС-нің Қостанай қаласындағы филиалының атына жазылған);
3.4. 2009 жылғы 05 маусымда нотариалды түрде куәландырылған «Асмед» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысының көшірмесі;
3.5 2009 жылғы 23 сәуірде нотариалды куәландырылған фармацевтикалық  әрекетке мемлекеттік лицензиясының (берілген күні 2006 жылғы 08 желтоқсан) көшірмесі;
3.6. 2009 жылғы 23 сәуірде нотариалды куәландырылған дәріханалық ұйымдар үшін фармацевтикалық әрекетке № ОР 65304945Р мемлекеттік лицензиясына қосымшасының көшірмесі  (дәріхана жағдайда дәрілік құралдарды әзірлеу, дәрілік препараттарды бөлшек және көтерме саудасы);
3.7 2009 жылғы 05 маусымда нотариалды түрде куәландырылған 2006 жылғы 31 шілдедегі № 13398-ТОО заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі;
3.8 Қостанай қаласында «БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ филиалының бас бухгалтерінің қолымен және мөрімен  куәландырылған 2008 жылғы 31 шілдедегі сенімхаттар көшірмелерін және 2004 жылғы 01 шілдедегі № 534-к  жеке құрамы  бойынша бұйрықтарды қоса беріп Қостанай қаласында «БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ филиалының  директоры мен бас бухгалтерінің қолы қойылған 2009 жылғы 25 қыркүйектегі шығыс № 628  берешектің болмағаны туралы анықтама;
3.9 2009 жылғы 22 қыркүйекте нотариалды түрде куәландырылған 2009 жылғы 01 қаңтардағы жағдайға бухгалтерлік баланстың көшірмесі (1 нысаны);
3.10 2009 жылғы 03 қыркүйектегі  жағдайға   Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салықтық берешегінің, міндетті зейнеткерлік жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болмауы (бар болуы)  туралы анықтама;
3.11 2009 жылғы 22 қыркүйекте нотариалды түрде куәландырылған  дипломдар көшірмелерін қоса берілген бірінші басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған біліктілігі туралы мәліметтер: 1979 жылғы 01 шілдеде Нұрмағамбетова Р.А.Берілген № Г-І № 258751, 2002 жылғы 20 сәуірде А.Ж.Гапбасоваға  берілген  ЖБ № 0259242;
3.12 әлуетті жеткізушінің бірінші  басшысының қолымен және мөрмен куәландырылған «Асмед» ЖШС бойынша директорды тағайындау туралы  2006 жылғы 20 шілдедегі № 1 бұйрықтың көшірмесі;
3.13 «Асмед» ЖШС жалғыз құрылтайшысы Р.А.Нұрмағамбетованың 2006 жылғы 20 шілдедегі шешімінің көшірмесі.
- «Забота Company LTD» ЖШС
1. төлем тапсырмасы 19 110,00 теңге сомаға 2009 жылғы 28 қыркүйектегі   №1840 (ұйымдастырушының «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ атауы былай жазылған: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеум», конкурстық өтінімнің қамтамасыз етудегі мерзімі 45 күн, ал конкурстық құжаттаманың конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу күннен бастап 45 күн)
2. техникалық бөлімі 30 парақта тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
2.1 «Забота Company LTD» ЖШС сатып алатын тауарлардың тізімі (мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсының атауы жоқ, кестеде балалар жөргектері № 4,5,6 орнына  балаларға арналған жөргектер № 4,5,6 деп жазылған, сондай-ақ кестеде соңғы екі баған жазылмаған: аванстық төлем мөлшері, %  және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу үшін  бөлінген сома (N лот бойынша), теңге);
2.2. кепіл хаттар
2.2.1 конкурстық қамтамасыз ету бойынша 3 парақ;
2.2.2. тауарларды жеткізу бойынша 5 парақ;
2.3  өтінімде конкурстық баға ұсынысына әсер ететіндігін растайтын критерийлері бар құжаттар мазмұны туралы түсінік хат (ұйымдастырушының атауы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ былай жазылған: «Рудный жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ);
2.4 сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктер;
2.5 гигиеналық құралдарды «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-не жеткізу кестесі (ұйымдастырушының атауы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ былай жазылған: «Рудный жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ);
2.6 конкурстық құжаттаманың талаптары бойынша «Забота Company LTD» ЖШС гигиеналық құралдарды жеткізуді қамтамасыз ететін іліспе қызметтердің сипаттамасы (ұйымдастырушының атауы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ былай жазылған: «Рудный жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ);
2.7 «Забота Company LTD» ЖШС сатып алатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері: ересектерге арналған жөргектер №1, №2, №3, №4;
2.8 КССП № 0182392 қоса берілген 2009 жылғы 7 мамырдағы  КСС № 1260532 Қазақстан Республикасының сәйкестілік сертификаты;
2.9 сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері: ересектерге арналған жөргектер және балаларға арналған жөргектер.
3. келесі құжаттардың тізімі: 94 парақта  тігілген түрде, парақтары нөмірлеген, соңғы бет әлеуетті өнім берушінің  бірінші басшысының қолымен және мөрімен куәландырылған:
3.1 2009 жылғы 30 қыркүйектегі конкурсқа қатысуға өтінім ((ұйымдастырушының атауы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ былай жазылған: «Рудный жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ, кестеде қоса жазылған: электрондық поштасының мекенжай, жеткізушінің толық емес пошталық мекенжайы, 6-тармақта мыналар жазылмаған: (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).;
3.2 2009 жылғы 21 қыркүйекте  нотариалды түрде куәландырылған 2008 жылғы 20 наурыздағы № 14360-ТОО заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігінің көшірмесі;
3.3 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  2008 жылғы 08 сәуірдегі статистикалық кәртішкенің көшірмесі;
3.4 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  «Забота Company LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысының көшірмесі (директор Д.П.Злоедовты тағайындау жөніндегі  бұйрығы жоқ);
3.5 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған   2009 жылғы 02 қазандағы сериясы 39305 № 0013170 үстеме бағаға салық бойынша есепке алу туралы куәліктің көшірмесі;
3.6 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған 2008 жылғы 03 наурыздағы  сериясы 39 № 0006532 Қазақстан Республикасы салық төлеушісі куәлігінің көшірмесі;
3.7 фармацевтикалық  әрекетке мемлекеттік лицензиясының (берілген күні 2008 жылғы 29 тамыз) көшірмесі;
3.8 мемлекеттік және орыс тілдерінде 2009 жылғы 06 ақпандағы № 0154 сенімхаттың көшірмелерін қоса беріп 2009 жылғы 06 қыркүйектегі шығыс № 6823 берешектің болмағаны туралы анықтама;
3.9 2009 жылғы 15 қыркүйектегі  жағдайға   Қазақстан Республикасы бойынша салық төлеушінің салықтық берешегінің, міндетті зейнеткерлік жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болмауы (бар болуы)  туралы анықтама;
3.10 кепілдік хат
3.11 дипломдар көшірмелері қоса берілген біліктілігі туралы мәліметтер: 2009 жылғы  21 қыркүйекте нотариалды куәландырылған 2009 жылғы 01 наурызда Д.П. Злоедовқа берілген ЖБ № 0030828; 1989 жылғы 05 шілдеде С.А.Дробышеваға берілген НТ-І № 374208; 2007 жылғы 02 қарашада С.А.Статкевичке берілген № 5886 біліктілігін арттыру туралы куәлігі; 2005 жылғы 16 маусымда Ю.А.Пайге берілген ЖБ № 0539698; 2004 жылғы 24 маусымда О.С.Крамерге берілген ОАБ № 0286289;  2005 жылғы 16 маусымда М.В.Лукашеваға берілген ЖБ № 0539695; 2002 жылғы 20 сәуірде Л.С.Украинецке берілген ЖБ № 0260085;  2001 жылғы 23 маусымда Т.А.Жиловскаяға берілген ЖБ № 0024665; 2005 жылғы 16 маусымда О.А.Унгерге берілген ЖБ № 0539586; 2003 жылғы 18 маусымда Д.В.Коцюбаға берілген ЖБ № 0041748; 2009 жылғы  23 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  өлу туралы № 0028012 куәлігінің көшірмесі және неке қию туралы № 0143230 и II-СЮ № 309646 куәліктерінің көшірмелері.
3.12.  2009 жылғы  23 қыркүйекте нотариалды куәландырылған  2009 жылғы 06 қаңтардағы №6357738 сенімхаттың көшірмесі.
«Забота Company LTD» ЖШС өтінімінде бірінші басшысының немесе оның орнын баса тұратын тұлғаның қолы қойылған соңғы қаржылық жылы бойынша бухгалтерлік баланстық  нотариалды түрде куәландырылған көшірмесі немесе тұпнұсқасы жоқ.
Конкурстық комиссиясының отырысында барлық қатысқандарға жарияланды.
4. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді:
Конкурстық құжаттамалары «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 25-бабы 4-тармағының 3-тармақшасына сәйкес келмегеніне байланысты «Асмед» ЖШС СТН 391700239380, ДСК 008467022, БСК 192701715 Қостанай қаласында «БТА Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Темірбанк» АҚ филиалында және «Забота Company LTD» ЖШС  СТН 391700248940, ДСК 017467343, БСК 192701731 Қостанай қ. «АТФ БАНК» ҚАҚ
      5. Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың өзге де талаптарына сәйкес келетін конкурстық өтінімдері: жоқ
      6. Барлық өтінімдерді қабыл алмағанына байланысты  Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген өлшемдердің осы конкурсқа қатысуға берілген барлық өтінімдерге қатысты мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат қолданылмады.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті жеткізушілер жоқ
2. Конкурсқа қатысуға мына әлеуетті жеткізушілер жіберілмесін: «Асмед» ЖШС және «Забота Company LTD» ЖШС
3. Міндетті гигиеналық құралдарды мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс өтпей қалды  деп танылсын, себебі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 16-бабы 4-тармағы 1-тармақшасына және Мемлекеттік сатып алуды іске асыру ережелерінің 124- тармағы 3-тармақшасына сәйкес  конкурстық комиссиямен  конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеді.
4. Конкурстық  құжаттаманы өзгерту және себебі «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 28-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес мемлекеттік сатып алуды қайтадан конкурс тәсілімен өткізу.
5. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы осы  конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттаманың көшірмесін «Асмед» ЖШС және «Забота Company LTD» ЖШС жіберсін     және осы хаттаманың мәтінін 2009 жылғы  06 қазанда   Тапсырыс берушінің  веб-сайтына орналастырсын.

      Осы шешімге дауыс бергендер:
      Жақтаушы дауыс – 5 (Е.В.Скаредина, Г.М.Кочергина, С.М.Пловайко, С.Б.Костина, Е.П.Трофимчук.)
      Қарсы дауыс  - 0 

Протокол о допуске к участию в конкурсе
Конкурс по закупке обязательных гигиенических средств (подгузников)
                     

  ГУ «Рудненский городской отдел                                                                06 октября 2009 года
занятости и социальных программ»                                                             9 часов 00 минут
111500,Казахстан, Костанайская обл.,
г. Рудный, ул. Пионерская, 21,каб.15

1. Конкурсная комиссия в составе:
председателя комиссии Скарединой Е.В. (начальник), заместителя председателя комиссии Кочергиной Г.М. (заместителя начальника) и члены комиссии: Пловайко С.М.(заведующий сектором финансового планирования и бухгалтерского учета), Костина С.Б.(заведующий сектором по организационной работе), Трофимчук Е.П. (заведующий сектором по работе с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны) рассмотрела заявки на участие в конкурсе по государственным закупкам обязательных гигиенических средств (подгузников).
2. Эксперты не привлекались.
3. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе: ТОО «Асмед» г. Костанай, ул. Алтынсарина, 114-32, дата и время предоставления заявки 28.09.2009 г. 14 ч. 40 мин.  и  ТОО «Забота Company LTD» г. Костанай, ул. Касымканова, 74а, дата и время предоставления заявки 01.10.2009 г. 09-45 ч. вскрыты и они содержат:
- ТОО «Асмед»
1. платежное поручение №190 от 24 сентября 2009 г. на сумму 19 110,00 тенге (отсутствуют: срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе и условия его предоставления, название государственных закупок),
2. техническую часть в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверена подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика на 14 страницах (количество пронумерованных и прошнурованных страниц, указанных на последней странице, заверенной подписью и печатью первого руководителя не соответствует фактическому количеству страниц):
2.1.перечень закупаемых товаров согласно приложению 1 к конкурсной документации;
2.2.техническую спецификацию закупаемых товаров согласно приложению 2 к конкурсной документации;
2.3.копию договора купли-продажи № ALM-000262 от 5 марта 2009 г., заверенную подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика;
2.4.ценовое предложение.
3. перечень следующих документов в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверена подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика на 66 страницах:
3.1.заявка на участие в конкурсе от 24.09.2009 г. (не полный почтовый адрес потенциального поставщика, нет адреса банка в котором обслуживается поставщик);
3.2. копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан серия 39 № 0015389от 08.08.2006 г. заверенная нотариально 05.06.2009 г.;
3.3.копия статистической карточки от 06.04.2009 г. заверенная нотариально 26.05.2009г. (копия статистической карточки выдана филиалу ТОО «Асмед» в г. Петропавловске, в то время как все приложенные документы на ТОО «Асмед» в г. Костанае);
3.4. копия устава товарищества с ограниченной ответственностью «Асмед» с изменениями и дополнениями от 30.12.2008 г.,  заверенная нотариально 05.06.2009 г.;
3.5. копия государственной лицензии на фармацевтическую деятельность (дата выдачи 08.12.2006г.), заверенная нотариально 23.04.2009 г.;
3.6. копия приложения к государственной лицензии на фармацевтическую деятельность №ОР65304945Р для аптечных организаций (изготовление лекарственных средств в условиях аптеки, розничная и оптовая реализация лечебных препаратов) заверенная нотариально 23.04.2009 г.;
3.7. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №13398-1937-ТОО от 31.07.2006 г. заверенная нотариально 05.06.2009г.;
3.8. справка об отсутствии задолженности исх.№628 от 25.09.2009г., подписанная директором и главным бухгалтером филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк» в г. Костанай с приложением копий доверенности от 31.07.2008г. и приказа по личному составу № 534-к от 01 июля 2004 г., заверенных подписью главного бухгалтера филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк» в г. Костанай и печатью филиала  Дочерней Организацией АО «БТА Банк»  АО «Темірбанк»;
3.9. копия бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2009 года (форма1), заверенная нотариально 22.09.2009 г.;
3.10. справка 3212 об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 03.09.2009 г.;
3.11. сведения о квалификации заверенные подписью и печатью первого руководителя, с приложенными копиями дипломов: Г-I № 258751 от 01.07.1979 г. выданный Нурмагамбетовой Р.А., ЖБ № 0259242  от 20.04.2002 г. выданный Гапбасовой А.Ж., заверенные нотариально 22.09.2009г.;
3.12. копия приказа № 01 по ТОО «Асмед» о назначении директора от 20.07.2006 года, заверенная подписью и печатью первого руководителя потенциального поставщика;
3.13. копия решения единственного учредителя ТОО «Асмед» Нурмагамбетовой Р. А. от 20.07.2006 г.

- ТОО «Забота Company LTD»
1.платежное поручение №1840 от 28.09. 2009 г. на сумму 19 110,00 тенге (наименование организатора ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» написано следующим образом: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социаль», срок действия конкурсной заявки в обеспечении 45 дней, а в конкурсной документации 45 дней с даты вскрытия конвертов с конкурсными  заявками);
2.техническую часть в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница заверена подписью и печатью потенциального поставщика на 30 страницах:
2.1.перечень закупаемых товаров ТОО «Забота Company LTD» (нет наименования конкурса по государственным закупкам, в таблице вместо подгузники №4,5,6 детские написано подгузники для детей №4,5,6, также в таблице пропущены два последних столбца: размер авансового платежа, % и сумма выделенная для государственных закупок способом конкурса (по лоту №), тенге.;
2.2.гарантийные письма:
2.2.1.по конкурсному обеспечению стр.3;
2.2.2. по поставке товара стр.5;
2.3.пояснительное письмо о содержании документов, подтверждающих критерии, влияющих на конкурсное ценовое предложение, в заявке (наименование организатора ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» написано следующим образом: ГУ «Рудненский отдел занятости и социальных программ»);
2.4. техническая спецификация закупаемых товаров;
2.5.график поставки гигиенических средств в ГУ «Рудненский отдел занятости и социальных программ» (наименование организатора ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» написано следующим образом: ГУ «Рудненский отдел занятости и социальных программ»);
2.6.описание сопутствующих услуг обеспечивающих поставку гигиенических средств ТОО «Забота Company LTD» по условиям конкурсной документации (наименование организатора ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» написано следующим образом: ГУ «Рудненский отдел занятости и социальных программ»);
2.7.техническая спецификация закупаемых товаров: подгузники для взрослых №1, №2, №3, №4;
2.8.сертификат соответствия государственная система технического регулирования Республики Казахстан КСС №1260532 от 7 мая 2009 года с приложениями КССП №0182392;
2.9. техническая спецификация закупаемых товаров: подгузники для детей № 5.
3.перечень следующих документов в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверена подписью и печатью потенциального поставщика на 94 страницах:
3.1. заявка на участие в конкурсе от 30.09.2009 г. (наименование организатора ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» написано следующим образом: «Рудненский отдел занятости и социальных программ», в таблице добавлено: адрес электронной почты, неполный почтовый адрес поставщика, в п.6 не дописано следующие: (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации),;
3.2.копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица №14360-1937-ТОО от 20.03.2008 г. заверенная нотариально 21.09.2009г.;
3.3. копия статистической карточки от 08.04.2008 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.4. копия устава товарищества с ограниченной ответственностью «Забота Company LTD» заверенная нотариально 21.09.2009 г. (отсутствует приказ на назначение директора Злоедова Д.П.);
3.5. копия свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость  серия 39305 № 0013170 от 02.10.2009 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.6. копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан  серия 39 № 0006532 от 26.03.2008 г., заверенная нотариально 21.09.2009 г.;
3.7.копия государственной лицензии на фармацевтическую деятельность (дата выдачи 29.08.2008г.);
3.8. справка об отсутствии задолженности исх.№6823 от 16.09.2009г., с приложением копий доверенностей  № 0154  от 06.02.2009 г. на государственном и русском языках;
3.9. справка 3337 об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на 15.09.2009 г.;
3.10. гарантийное письмо;
3.11. сведения о квалификации с приложенными копиями дипломов: ЖБ № 0030828 от 01.03.2002 г. выданный Злоедову Д.П., заверенная нотариально 21.09.2009 г.; НТ-I № 374208 от 05.07.1989 г. выданный Дробышевой С. А.; заверенная нотариально 23.09.2009 г.; копии свидетельства о смерти №0028012, свидетельств о заключении брака № 0143230 и II-СЮ № 309646; копия удостоверения о повышении квалификации № 5886 от 02.11.2007 г., выданное Статкевич С.А.; ЖБ № 0539698 от 16.06.2005 г., выданный Пай Ю.А.; ОАБ № 0286289 от 24.06.2004 г., выданный Крамер О.С.; ЖБ № 0539695 от 16.06.2005 г., выданный Лукашовой М.В.; ЖБ № 0260085 от 20.04.2002 г., выданный Украинец Л.С.; ЖБ № 0024665 от 23.06.2001 г., выданный Жиловской Т.А.; ЖБ № 0539546 от 16.06.2005 г., выданный Унгер О.А.; ЖБ № 0041748 от 18.06.2003 г., выданный Коцюба Д.В., заверенные нотариально 23.09.2009 г..
3.12. копия доверенности №6357738 от 16.01.2009 г., заверенная нотариально  23.09.2009 г.
В заявке ТОО «Забота Company LTD» отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. 
Оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.
4. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе: ТОО «Асмед» РНН 391700239380, ИИК 008467022, БИК 192701715 в филиале ДО АО «БТАбанк» АО «Темірбанк» г. Костанай и ТОО «Забота Company LTD» РНН 391700248940, ИИК 017467343, БИК 192701731 в ФАО «АТФ Банк» г. Костанай по причине несоответствия требованиям конкурсной документации согласно ст.25 п.4 пп.3 Закона «О государственных закупках»
5. Конкурсных заявок потенциальных поставщиков, которые  соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации: нет.
6. Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам, представленным на участие в данном конкурсе не применялась, в связи с отклонением всех заявок.

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем открытого голосования РЕШИЛА:
1. Потенциальные поставщики допущенные к участию в конкурсе отсутствуют.
2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:  ТОО «Асмед» и ТОО «Забота Company LTD».                             
3. Признать конкурс по государственным закупкам обязательных гигиенических средств не состоявшимся, так как конкурсной комиссией  к участию в конкурсе не допущен ни один из потенциальных поставщиков согласно ст. 16 п.4 пп.1 Закона «О государственных закупках» п.124  пп.3 Правил осуществления государственных закупок.
4. Об изменении конкурсной документации и повторном проведении государственных закупок способом конкурса согласно ст.28 п.1 пп.2 Закона «О государственных закупках».
5. Организатору государственных закупок направить копии данного протокола о допуске к участию в конкурсе: ТОО «Асмед» и ТОО «Забота Company LTD» и разместить текст данного протокола на веб-сайте Заказчика 06 октября 2009 года.

За данное решение проголосовали:
ЗА - 5 голосов (Скаредина Е.В., Кочергина Г.М., Пловайко С.М., Костина С.Б., Трофимчук Е.П.);
Против - 0 голосов.

Председатель конкурсной комиссии:Скаредина Е.В.
Заместитель председателя:Кочергина Г.М.
Члены комиссии:Пловайко С.М.,Костина С.Б,Трофимчук Е.П.
Секретарь конкурсной комиссии:Парадовская Л.В.

8

              Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
1. Қағаз ксерокске арналған ф –А4   288 050  теңге сомаға 523 бума,
2. Қарындаш-желім 1 000 теңге сомаға 20 дана,
3. Қарындаш жай 1 000 теңге сомаға 100 дана,
4. Тіркеу папка 7 000 теңге сомаға 20 дана,
5. Құжат тігілетін папка 10 000 теңге сомаға 500 дана,
6. Файлдар формат А4 (жай) 900 теңге сомаға 300 дана,
7. Жабысқақ блогі 5 000 теңге сомаға 50 дана,
8. Баулары бар папка 15 000 теңге сомаға 500 дана,
9. Кеңсе түйреуіш, 25 мм  1250 теңге сомаға 50 дана,
10. Степлер 1250 теңге сомаға 5 дана,
11. Мәтінді бөліп көрсетуші түрлі түсті 350 теңге сомаға 5 дана,
12. Аспалы құлып 1400 теңге сомаға 5 дана,
13. Жай қарындаштарға арналған ұштатқыш 500 теңге сомаға 20 дана,
14. Енсіз скотч 300 теңге сомаға 20 дана,
15. Стартер күн шамдарына арналған 10 500 теңге сомаға 300 дана,
16. Қысқы шиналар ВАЗ-21150 автокөлігіне арналған 30 000 теңге сомаға 4 дана,
17. Дискілер ВАЗ-21150 автокөлікке арналған шыналар 12 800 теңге сомаға 4 дана,
18. Тосол 1/5 л 950 теңге сомаға 1 дана,
19. Май қозғаушы, 10W40 5 500 теңге сомаға 1 дана,
20. Май шаюга аргалған 850 теңге сомаға 1 дана,
21. Май автокөлікке арналған трансмисиялық 6 000 теңге сомаға 1 дана,
22. Май сүзгі 450 теңге сомаға 1 дана,
23. Отын сүзгі 650 теңге сомаға 1 дана,
24. Ауа  сүзгі 750 теңге сомаға 1 дана,
25. Есік тұтқасы (автокөлікке запас бөлшектері) 600 теңге сомаға 2 дана,
26. Артқы жүрістің тетігі 350 теңге сомаға 1 дана,
27. Терезе әйнегі 11000 теңге сомаға 10 м2,
28. Дихлофос 510 теңге сомаға 2 шыны.

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қараша - желтоқсаң, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қараша - желтоқсаң, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  16 қазан   09-00-ден бастап 2009 жылғы
22 қазан  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Бумага  для ксерокса ф-А4  523 пач. на сумму 288 050 тенге,
2. Клей-карандаш 20 шт. на сумму  1 000 тенге,
3. Карандаш простой 100 шт. на сумму 1 000 тенге,
4. Папка регистрационная 20 шт. на сумму 7 000 тенге,
5. Скоросшиватель 500 шт. на сумму 10 000 тенге,
6. Файлы формата А-4 (обыкновенные) 300 шт. на сумму 900 тенге,
7. Липкий блок 50 бл. на сумму  5 000 тенге,
8. Папка на завязках 500 шт. на сумму 15 000 тенге,
9. Скрепки канцелярские, 25 мм  50 шт. на сумму 1250 тенге,
10. Степлер 5 шт. на сумму 1250 тенге,
11. Текстовыделитель цветной 5 шт. на сумму 350 тенге,
12. Замок навесной 5 шт. на сумму 1400 тенге,
13. Точилка для простых карандашей 20 шт. на сумму 500 тенге,
14. Скотч узкий 20 шт. на сумму 300 тенге
15. Стартер д/ламп дневного света 300 шт. на сумму 10 500 тенге,
16. Шины зимние для автомобиля ВАЗ-21150 4 шт. на сумму 30 000 тенге,
17. Диски на шины для автомобиля Ваз-21150 4 шт. на сумму 12 800 тенге,
18. Тосол 1/5л. 1 кан. на сумму 950 тенге,
19. Масло моторное 10/40 1 кан. на сумму 5500 тенге,
20. Масло промывочное 1 кан. на суму 850 тенге,
21. Масло трансмиссионное 1 кан. на сумму 6 000 тенге,
22. Фильтр масляный 1 шт. на сумму 450 тенге,
23. Фильтр топливный 1 шт. на сумму 650 тенге,
24. Фильтр воздушный 1 шт. на сумму 750 тенге,
25. Ручка дверная (запчасти для автомобиля) 2 шт. на сумму 600 тенге,
26. Датчик заднего хода 1 шт. на сумму 350 тенге,
27. Стекло оконное 10 м2 на сумму 11 000 тенге,
28. Дихлофос 2 бан. на сумму 510 тенге.

Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21
Срок  поставки: ноябрь – декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: ноябрь – декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 16 октября 2009г. до 18-00ч. 22 октября 2009г.
Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

9

План по государственным закупкам по состоянию на 13 октября 2009 года
на государственном и русском языках

        2009 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары   
        («Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ)       
Тапсырыс берушінің атауы    Тапсырыс берушінің БЖН Тапсырыс берушінің СТН Бастықтың АӘТ    Тапсырыс беруші бастығының лауазымы    Жоспар бекітілген актінің атауы Жоспар бекітілген актінің күні Жоспар бекітілген актінің номірі
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    920740000353 391900016232 Елена Вадимовна Скаредина    Бастық    Бұйрық 13.10.2009г. № 66
                   
№ Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы Сатып алу тәсілі Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы (сипаттауы) Өлшем бірлігі Саны, көлемі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны Сатып алу үшін жоспарланған сома, теңге 2010 жылға болжанатын сома 2011 жылға болжанатын сома Аванстық төлем мөлшері, %                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сатып алынуы Заңға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер           
1 Қағаз Баға ұсынысы Ксерокске арналған, А4 форматы бума 1190 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 773500 295204 300345 жоқ
2 Жүріс қысымының буфері Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 734 789 жоқ
3 Ішкі граната Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 6480 6966 жоқ
4 Груза Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 119 128 жоқ
5 Блоктағы май  қысымын көрсеткіші Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 216 232 жоқ
6 Ілініс дискі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2052 2206 жоқ
7 Есік құлыбы, сыртқы, оң жақтағы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 648 697 жоқ
8 Камералар Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 4320 4644 жоқ
9 Тежеуіш  қалыптары Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері (артқы) дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2462 2647 жоқ
10 Тежеуіш  қалыптары Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері (алдынғы) жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1998 2148 жоқ
11 Ілініс кәрзенкесі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3348 3599 жоқ
12 Созу бекіткіштің кронщтейні Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 972 1045 жоқ
13 Маховик Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 9720 10449 жоқ
14 Шар тірегі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3888 4180 жоқ
15 Пистондар Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1080 1161 жоқ
16 Амортизатор жастығы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 130 139 жоқ
17 Қыспа подшипнигі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2052 2206 жоқ
18 Сақтандырғыш Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 65 70 жоқ
19 Серіппе астына резеңке Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 432 464 жоқ
20 Бұранда  герметик Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері, бұраланды дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 432 464 жоқ
21 Жиындағы руль  қадасы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 15498 16660 жоқ
22 Генератор  қайысы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 432 464 жоқ
23 Әйнек көтергіштің  тұтқасы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 108 116 жоқ
24 Төменгі  аспаның тетігі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5659 6084 жоқ
25 Көлікке арналған майлық Баға ұсынысы Автокөлікті сүрту үшін дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 4320 4644 жоқ
26 Оталу білтелері Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 540 581 жоқ
27 Инжектор білтелері Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2160 2322 жоқ
28 Ілініс Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері жиын. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 6858 7372 жоқ
29 Ілініс арқаны Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1080 1161 жоқ
30 Автокөлікке арналған сол жақ фарасы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 9180 9869 жоқ
31 Артқы  тежегіш цилиндрі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 810 871 жоқ
32 Тежегіш шлангілері Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1080 1161 жоқ
33 Жылдамдық көрсеткіші Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 0 0 жоқ
34 Май Баға ұсынысы Қозғаушы, 10W40 1-4. ЖЖМ кан. 2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11000 0 0 жоқ
35 Май Баға ұсынысы Шаюга аргалған ЖЖМ кан. 2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2400 0 0 жоқ
36 Май Баға ұсынысы автокөлікке арналған трансмисиялық дана 1 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 0 0 жоқ
37 Сүзгі Баға ұсынысы Май,  Автокөл бөлшектері дана 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 3240 3483 жоқ
38 Сүзгі Баға ұсынысы ауа. Автокөл бөлшектері дана 2 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 3456 3715 жоқ
39 Сүзгі Баға ұсынысы отын, Автокөл бөлшектері дана 2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1340 648 697 жоқ
40 Артқы тіреудің шой балтасы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 700 0 0 жоқ
41 Қозғалтқыш бекіткіштің алдыңғы жастығы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2200 0 0 жоқ
42 Қозғалтқыш бекіткіштің артқы жастығы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5600 0 0 жоқ
43 Артқы тіреу Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6600 0 0 жоқ
44 Тосол Баға ұсынысы ЖЖМ 1/5 л кан. 2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2200 0 0 жоқ
45 Фара блогі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері қызмет 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10690 0 0 жоқ
46 Келтеқұбырдың қамыты Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 6 ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 480 0 0 жоқ
47 Жиындағы суппорттың бұрандамасы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 4 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1040 0 0 жоқ
48 Созу топсасы (ромашка) / 2 дана Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері ж-қ 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1120 0 0 жоқ
49 Гайка Баға ұсынысы Күпшектің М20 -2108.  Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 280 0 0 жоқ
50 Шар бармағы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері. дана 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2300 0 0 жоқ
51 Артқы  күпшектің подшипнигі  Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3440 0 0 жоқ
52 Алдыңғы күпшектің подшипнигі  Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1470 0 0 жоқ
53 Алдыңғы жоғарғы тіреуіштің тірегі Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6300 0 0 жоқ
54 Өшіргіш алқасының жастығы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 200 0 0 жоқ
55 Оталу құлыбы Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3150 0 0 жоқ
56 Қол тежегіштің  арқаны Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
57 Стартер Баға ұсынысы күн шамдарына арналған дана 300 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10500 0 0 жоқ
58 Есік тұтқасы Баға ұсынысы а/а запас бөлшектері дана 2 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 600 0 0 жоқ
59 Артқы жүрістің тетігі Баға ұсынысы а/а запас бөлшектері дана 1 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 350 0 0 жоқ
60 Бензин Баға ұсынысы АИ-95 л 2550 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 280500 0 0 жоқ
61 Жанармай сорғы 2150 Баға ұсынысы Автокөлікке арналған запас бөлшектері дана 1 шілде-тамыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 8200 0 0 жоқ
62 Жанармай сорғышының сүлгіші Баға ұсынысы жанармай сорғы үшін арналған запас бөлшектері дана 1 шілде-тамыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 300 0 0 жоқ
63 Қысқы шиналар Баға ұсынысы ВАЗ-21150 автокөлігіне арналған дана 4 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 30000 0 0 жоқ
64 Дискілер Баға ұсынысы ВАЗ-21150 автокөлікке арналған шыналар дана 4 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 12800 0 0 жоқ
65 Степлер Баға ұсынысы қағазға арналған кеңсе дана 5 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1250 2981 3204 жоқ
66 Құжат тігілетін папка Баға ұсынысы қатырғы дана 1000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 20000 9180 9869 жоқ
67 Қарындаш Баға ұсынысы Жай дана 100 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 0 0 жоқ
68 Желім Баға ұсынысы қарындаш-желім дана 60 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3900 0 0 жоқ
69 Жабысқақ блогі Баға ұсынысы белгі үшін блогі  (4х7,5; 7,5х7,5) блогі 70 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7000 0 0 жоқ
70 Папка Баға ұсынысы пластикалық, кеңсе дана 10 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2500 0 0 жоқ
71 Папка Баға ұсынысы тіркеу дана 40 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 14000 7560 8127 жоқ
72 Папка Баға ұсынысы баулары бар дана 500 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 15000 0 0 жоқ
73 Папка Баға ұсынысы пластикалық, файл-папка дана 20 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1400 0 0 жоқ
74 Скотч Баға ұсынысы Кең дана 25 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2500 0 0 жоқ
75 Скотч Баға ұсынысы Енсіз дана 45 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 675 0 0 жоқ
76 Түйреуіш Баға ұсынысы Кеңсе, 25 мм дана 100 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2500 0 0 жоқ
77 Өзектер Баға ұсынысы Шарикті қаламдар үшін дана 150 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3750 0 0 жоқ
78 Мәтінді бөліп көрсетуші Баға ұсынысы түрлі түсті дана 5 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 350 0 0 жоқ
79 Ұштатқыш Баға ұсынысы жай қарындаштарға арналған дана 20 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
80 Штрих Баға ұсынысы мәтіндердегі қателерді жоюға арналған құрал (су пегідінде) бұт. 25 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1750 0 0 жоқ
81 Файлдар Баға ұсынысы Формат А4 (қалың) дана 60 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 420 0 0 жоқ
82 Файлдар Баға ұсынысы Формат А4 (жай) дана 400 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1200 0 0 жоқ
83 Күнпарақ Баға ұсынысы Асырмалы дана 3 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 600 0 0 жоқ
84 Калькулятор Баға ұсынысы 12-разрядтық дана 6 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9000 0 0 жоқ
85 Жүйелік блогі Баға ұсынысы (1,8GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RW/ int-modem) дана 3 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 149250 0 0 жоқ
86 Тінтуір Баға ұсынысы Компьютерге арналған жинақтар дана 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 0 0 жоқ
87 Пернетақта Баға ұсынысы Компьютерге арналған жинақтар дана 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1300 0 0 жоқ
88 Жүйелік сүзгісі Баға ұсынысы Компьютерге арналған жинақтар дана 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 0 0 жоқ
89 Веб-камера Баға ұсынысы конференцияларға арналған дана 1 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3800 0 0 жоқ
90 Колонкалары Баға ұсынысы Үстелде тұратын компьютер ж-қ 1 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 0 0 жоқ
91 ADSL Модем Zуxel P660 ru2 Баға ұсынысы ақпаратты қабылдауды және жіберуді іске асыру үшін дана 1 қыркүйек- желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9300 0 0 жоқ
92 Термоүлдір Баға ұсынысы Факсқа арналған дана 8 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 13600 0 0 жоқ
93 Сөндіргіш Баға ұсынысы Электр ішкі дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 7776 8359 жоқ
94 Сыртқы сөндіргіш Баға ұсынысы Электр сыртқы дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3888 4180 жоқ
95 Тырмалар Баға ұсынысы Шаруашылық темір дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5400 5805 жоқ
96 Күн жарықтық лампа Баға ұсынысы Электр күн жарықтық дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 43360 44612 жоқ
97 Күрек Баға ұсынысы Қар күреуге арналған дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2160 2322 жоқ
98 Күрек Баға ұсынысы Жақын арадағы аумақты жинау үшін, күрекше дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3240 3483 жоқ
99 Күрек Баға ұсынысы Жақын арадағы аумақты жинау үшін, найза дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3240 3483 жоқ
100 Розетка Баға ұсынысы Ішкі дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5832 6269 жоқ
101 Розетка Баға ұсынысы Сыртқы дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5832 6269 жоқ
102 Дезинфекциялық құралдар Баға ұсынысы Ағартқыш бут. 17 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1530 1685 1811 жоқ
103 Дезинфекциялық құралдар Баға ұсынысы Дихлофос бан. 3 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 510 551 592 жоқ
104 Сабын Баға ұсынысы Иіс, кесек 100г дана 30 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1200 0 0 жоқ
105 Тазартқыш құралдар Баға ұсынысы Шаруашылық сабын дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1620 1742 жоқ
106 Ауа жаңалағышы Баға ұсынысы Аэрозольдік бут. 35 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6475 14310 15383 жоқ
107 Тазартқыш құралы Баға ұсынысы Еденді жууға арналған құрал бут. 13 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2990 4795 5155 жоқ
108 Тазартқыш құралы Баға ұсынысы Кәріздік құбырларды тазартуға арналған құрал бут. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1426 1533 жоқ
109 Тазартқыш құрал Баға ұсынысы Терезелерді жууға арналған құрал бут. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 13224 14216 жоқ
110 Дезинфекциялық құралдар Баға ұсынысы Хлор әгі кг. 21 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3780 2160 2322 жоқ
111 Тазартқыш құрал Баға ұсынысы Кілемдер мен жұмсақ жиһазды тазартуға арналған құрал бут. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 9720 10449 жоқ
112 Тазартқыш құралы Баға ұсынысы Қабырға панельдерін жууға арналған құрал бан. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5400 5805 жоқ
113 тазартқыш құралы Баға ұсынысы Ыдысты жууға арналған құрал бут. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2916 3135 жоқ
114 Сыпыртқыштар Баға ұсынысы Өсімдік материалдардан жасалған шаруашылық дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 6048 6502 жоқ
115 Шегелер Баға ұсынысы Құрылыс құралдары кг. 1 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 1296 1393 жоқ
116 Құлып Баға ұсынысы аспалы дана 5 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1400 0 0 жоқ
117 Әмбебап топырақ Баға ұсынысы Бөлме өсімдіктеріне арналған пак. 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 6966 7488 жоқ
118 Лампа Баға ұсынысы Электр 60/100 Вт дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 16200 16509 жоқ
119 Шаруашылық сыпыртқы Баға ұсынысы Өсімдік материалдардан жасалған шаруашылық дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 6912 7430 жоқ
120 Шаруашылық  саусақты қолғап Баға ұсынысы Шаруашылық жайларды жинауға арналған жұп 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 3240 3483 жоқ
121 Күрекше Баға ұсынысы Шаруашылық пластикалық дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 216 232 жоқ
122 Тех.майлық Баға ұсынысы Жайларды жинауға арналған м 50 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6500 17820 19157 жоқ
123 Щетка Баға ұсынысы Темір дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 162 174 жоқ
124 Щетка Баға ұсынысы Пластмасс дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 540 581 жоқ
125 Табалдырықша Баға ұсынысы темір, 1,8 м дана 5 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3450 0 0 жоқ
126 Кішкене бұрыш Баға ұсынысы темір дана 70 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2100 0 0 жоқ
127 Бау Баға ұсынысы Телефондық дана 5 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 400 0 0 жоқ
128 Бураланды шегелер Баға ұсынысы 15 мм дана 300 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 0 0 жоқ
129 Оқшаулау материалдар Баға ұсынысы Ені 20см аспайтын жапсырма лента дана 2 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 120 0 0 жоқ
130 Қолға арналған кептіргіш  Баға ұсынысы автоматтық дана 1 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 16000 0 0 жоқ
131 Әйнек Баға ұсынысы терезе м2 10 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11000 0 0 жоқ
132 Спутникалық байланыс қызметтері Баға ұсынысы Жабдықты беруді қоса «Sky Edge» терминал үшін абоненттік төлем,   Талап бойынша каналмен мәліметтерді жіберу үшін абоненттік төлем  (CIR/MIR), 32/64 Кб/сек қызмет 6 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 538650 1166400 1233882 жоқ
133 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Тұрғын үй көмегін тағайындау туралы өтініш дана 37900 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 106120 110560 111852 жоқ
134 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Азаматтарды тіркеу кітабынан көірме үзіндісі бар жиынтық табысын есептеу дана 7200 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 7776 8359 жоқ
135 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Жұмысқа жолдама, А4 форматы дана 2000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3200 10800 11610 жоқ
136 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы фирмалык бланк (бұйрық) дана 500 ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7500 0 0 жоқ
137 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Жұмыссыздың куәлігі дана 3000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 6480 6966 жоқ
138 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Жұмыссыздық бойынша тіркелгені туралы анықтамалар дана 4500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5400 5832 6269 жоқ
139 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Істерге арналған қатырғы мұқабалар дана 3908 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 46900 92200 94115 жоқ
140 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Бас тарту дана 2500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3000 3240 3483 жоқ
141 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Өтініштер (үлкен, А4 ф) дана 4500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11300 12204 13119 жоқ
142 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Өтініштер (кішкентай, А5 ф) дана 4500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5400 5832 6269 жоқ
143 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Тұрмыстық жағдайларын тексеру акті дана 2175 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4400 5400 5805 жоқ
144 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Отбасы құрамы туралы мәліметтер дана 6000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9600 12298 13220 жоқ
145 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Тапсырма дана 3500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4200 4536 4876 жоқ
146 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы алынған табыстар туралы мәліметтер А6 дана 10000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10000 6480 6966 жоқ
147 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы баларға жәремақы алуға өтініш дана 4800 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 7776 8359 жоқ
148 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Құжаттардан көшірме дана 6000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 7776 8359 жоқ
149 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Шешім дана 5000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 6480 6966 жоқ
150 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Қорытынды дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 7560 8127 жоқ
151 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Фирмалык бланк (хат ) дана 500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7500 0 0 жоқ
152 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Дербес есепке алу карточкасы дана 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 8424 9056 жоқ
153 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Атаулы әлеуметтік көмекке өтініш дана 5550 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 14880 0 0 жоқ
154 Бланктерді  жасау Баға ұсынысы Әлеуметтік карталар дана 15200 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 60800 19440 20898 жоқ
155 «1С Кәсіпорын» бағдарламалық өнімге қызмет көрсету Баға ұсынысы «1С Кәсіпорын 7.7» бағдарламасына қызмет көрсету ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 180000 192000 194400 жоқ
156 Көлікжайды тексеру Баға ұсынысы Көліжайдың электр қондырғыларын жүйеге  қосу алдында тексеріп,  сараптама қорытындысын алу  қызмет 1 шілде-тамыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6200 0 0 жоқ
157 Өртке қарсы дабылдағыш қондырғыларына техникалық қызмет көрсету. Баға ұсынысы Жұмыс деңгейінде ұстау ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 94152 101684 103310 жоқ
158 Автокөлікті жөндеу және күту Баға ұсынысы Жоғарғы тіреуіш подшипнигін ауыстыру, тұтқалар саленблоктары (ромашка) ауыстыру, бағыттаушы супорттарды ауыстыру, шар тіреуіштерін ауыстыру, жүргінші бөлілігін ауыстыру, артқы күпшектің подшипнигін ауыстыру, алдыңғы күпшектің подшипнигін ауыстыру, тежеуіш қалыптарын ауыстыру,  оталу құлпың ауыстыру,  электрлік бөлігін компьютермен  алдын алу, дөңгелектерді  қирау үйлестіру , қозғалтқыш басының қақпақтарын реттеу қызмет 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 25200 21730 23359 жоқ
159 Сараптама қорытындысы Баға ұсынысы Көлікжайды  электрмен жабдықтау мәселесі жөнінде  қызмет 1 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 15000 0 0 жоқ
160 Ішкі жылу жүйесін жуу Баға ұсынысы Ішкі жылу жүйесін жуу қызмет 1 Тамыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11220 9504 10217 жоқ
161 Манометрды тексеру Баға ұсынысы жұмыс қалпында ұстау үшін қызмет 1 мамыр-маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
162 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Принтерлердің, картриджін түсті принтерді, ксероксті құю қызмет 215 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 189100 15552 16718 жоқ
163 Жұмыссыздарды кәсіби даярлау Баға ұсынысы Жұмыссыздарды қайта даярлау курстары адам 131 Наурыз-шілде Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2848860 3076358 3307085 жоқ
164 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Фотобарабанды ауыстыру HP 1010 қызмет 20 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 44000 0 0 жоқ
165 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Фотобарабанды ауыстыру Canon FC/PC қызмет 4 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9200 0 0 жоқ
166 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Ракельді ауыстыру қызмет 13 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 13000 0 0 жоқ
167 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Заряд валын ауыстыру қызмет 13 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 15600 0 0 жоқ
168 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Жүйелік блогін алдын алу қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 0 0 жоқ
169 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы BIOS батарейкасын ауыстыру қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 350 0 0 жоқ
170 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Принтерді алдын алу қызмет 4 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3600 0 0 жоқ
171 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Картридждің тонер-бункерін ауыстыру қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
172 Ұйымдастыру техниканы ұстау Баға ұсынысы Магнит валын ауыстыру қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 0 0 жоқ
173 Жаялықшалар Баға ұсынысы Гигиеналық құрал дана 0 Сәүір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 5171040 5558868 жоқ
174 Нәжіс кабылдағыш Баға ұсынысы Гигиеналық құрал дана 216 Маусым-шілде Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 183600 269568 289786 жоқ
175 Несеп кабылдағыш Баға ұсынысы Гигиеналық құрал дана 48 Маусым-шілде Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 28800 64800 69660 жоқ
176 Міндетті гигиеналық құралдар конкурс Жаялықшалар,нәжіс кабылдағыш, несеп кабылдағыш дана 55421 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5515498 0 0 жоқ
177 БАҚ хабарландыруларды  жариялау Баға ұсынысы Газетке см2 1783,333 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 107000 90720 97524 жоқ
178 Мүгедектерді бейімделген автокөлігімен көліктік тасымалдауын ұйымдастыру Баға ұсынысы Мүгедектерді бейімделген автокөлігімен көліктік тасымалдауын ұйымдастыру қызмет 1691 Шілде-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 2739420 2944877 жоқ
жиыны Х Х Х Х Х    Х 11685090 13868947 14839213
Сатып алынуы Заң нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын  тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер                   
1 Автокөлік құралдар иелерінің АҚЖ сақтандыру Заң нормаларын қолданбай Автокөлік құралдар иелерін міндетті сақтандыруға арналған жарналар қызмет 1 Сәуір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11829 12775 13733 жоқ
2 Су Заң нормаларын қолданбай Салқын текше м. 960 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 28564 3768 4051 жоқ
3 Су Заң нормаларын қолданбай Ыстық текше м. 100,8 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 17199 18575 19968 жоқ
4 Кәріз Заң нормаларын қолданбай Ағын сулар текше м. 1060,8 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 28263 6099 6556 жоқ
5 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Абоненттік төлем ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 184883 206367 221845 жоқ
6 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Қалааралық сөйлесулер, ұялы байланыс ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 494304 155935 167630 жоқ
7 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Модем арқылы мәліметтерді жіберу ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 96000 103680 111456 жоқ
8 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Пошталық маркалар ай 18000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 18000 19440 20898 жоқ
9 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай ADSL арқылы Интернет желісіне байланыс беру барысында портқа қосылу ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 34272 0 0 жоқ
10 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай ADSL бойынша Интернет желісіне қол жеткізуді беру ай 3 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 52080 0 0 жоқ
11 Электр қуаты Заң нормаларын қолданбай Әкімшілік ғимаратына жарық түсіру кВТ 43150,66 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 328203 354461 381046 жоқ
12 Жылу энергиясы Заң нормаларын қолданбай Әкімшілік ғимаратын жылыту Гкал 6405,35 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 532925 627449 674508 жоқ
13 ҚТҚ шығару Заң нормаларын қолданбай Қоқыс шығару текше м. 8,41123 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 12000 12960 13932 жоқ
14 Банктің қаржылық қызметтері Заң нормаларын қолданбай Банктің қаржылық қызметері үшін төлеу ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 594200 508896 547063 жоқ
15 «Заң» деректер қорына қызмет көрсету Заң нормаларын қолданбай «Заң» деректер қоры» бағдарламасына қызмет көрсету қызмет 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 79200 85536 91951 жоқ
16 Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Заң нормаларын қолданбай Семирнарларды сатып алу қызмет 7 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 180000 194400 210000 жоқ
17 Іссапарлық шығындар Заң нормаларын қолданбай Жүру құнын төлеу, тұрғын жайын жалдағаны бойынша шығындар адам 7 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 218000 235440 253098 жоқ
18 Салық  алымдар мен баждар Заң нормаларын қолданбай ЗОС салық, тех. қарау, құжаттарды нотариалды растау төлемдер 3 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 12000 7560 8127 жоқ
19 Жерді бағалау құнын есептеу Заң нормаларын қолданбай Ғимаратқа арналған: (Рудный қ., Пионерская көшесі, 21), көлікжайға арналаған: (Рудный қ., Ленин көшесі,30) қызмет 2 маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 15136 0 0 жоқ
20 Қоғамдық жұмыстар Заң нормаларын қолданбай Жұмыссыздарды қоғамдық жұмыстарға жұмысқа орналастыру адам 306 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 24338000 26285040 28256418 жоқ
21 Әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар практикасы Заң нормаларын қолданбай Жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа, арнайы орта оқу орындарының түлектерін жастар практикасына орналастыру адам 878 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 69590000 5401080 5806161 жоқ
22 Үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелерін ұстау Заң нормаларын қолданбай Үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелерінің штатын тұстау ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 21750000 20835000 25546000 жоқ
23 Жеке көмекшінің қызметтері Заң нормаларын қолданбай Жеке көмекшілердің қызметіне төлеу адам 14 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3157000 3207088 3517079 жоқ
24 Қимыл тілі маманның қызметіне төлеу Заң нормаларын қолданбай Қимыл тілі маманның қызметіне төлеу сағат 554 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1243985 1343504 1444267 жоқ
25 Мерзімді баспасөз басылымдары Заң нормаларын қолданбай ББ-Госсектор,Бюллетень "Вопросы труда", Бюллетень бухгалтера (комплект №2),Егемен Казахстан, Каз.правда, Специалист отдела кадров, Костанайские новости, Магнетит, Наша газета, Рудненский рабочий, Хорошее дело, Труд в Казахстане, Экспресс-К, Бух.учет и налоги в гос. и бюджетных организациях. ж-қ 14 Қазан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 120294 0 0 жоқ
жиыны х х х х х х х 123136337 59625054 67315787 х
Сатып алынуы бір қарты жылдан артыз мерділде іске асырылатын тауарлар, жумыстар, қызметтер                   
№ Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы Сатып алу тәсілі Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы (сипаттауы) Өлшем бірлігі Саны, көлемі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны Сатып алу үшін жоспарланған сома, теңге 2010 жылға болжанатын сома 2011 жылға болжанатын сома Аванстық төлем мөлшері, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
жиыны                   
барлығы х х х х х х 134821427 73494000 82155000 х
                   
* баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қоспағанда                   
1 – Ережеге 1-қосымша                     
2 – Ережеге 2-қосымша                   
                   
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және                   
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бастығы                   Е.В.Скаредина               
Орын.    М.О.               
Набиуллина Е.

10

Итоги по государственным закупкам товаров

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 15 қазанға жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Тауарлардың атаулары:
1. Қағаз ксерокске арналған ф –А4,
2. Қарындаш-желім,
3. Қарындаш жай,
4. Тіркеу папка,
5. Құжат тігілетін папка,
6. Файлдар формат А4 (жай),
7. Жабысқақ блогі,
8. Баулары бар папка,
9. Кеңсе түйреуіш, 25 мм,
10. Степлер,
11. Мәтінді бөліп көрсетуші түрлі түсті,
12. Жай қарындаштарға арналған ұштатқыш,
13. Енсіз скотч.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға ең төмен бағаларды ұсынған  ЖК Данченко Тамара Енисеевна танылған.
1. Тосол 1/5 л,
2. Май қозғаушы, 10W40,
3. Май шаюга аргалған,
4. Май автокөлікке арналған трансмисиялық,
5. Май сүзгі,
6. Отын сүзгі,
7. Ауа  сүзгі,
8. Есік тұтқасы (автокөлікке запас бөлшектері),
9. Артқы жүрістің тетігі .
10. Қысқы шиналар ВАЗ-21150 автокөлігіне арналған,
11. Дискілер ВАЗ-21150 автокөлікке арналған шыналар.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖК Цикунова Ирина Алексеевна танылған.
1. Стартер күн шамдарына арналған
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Энерго Вектор и Ко» танылған.
1. Терезе әйнегі,
2. Аспалы құлып
3. Дихлофос.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖК Демьянов Николай Егорович танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 15 октября 2009 года на:
Наименование товаров:
1. Бумага  для ксерокса ф-А4,
2. Клей-карандаш,
3. Карандаш простой,
4. Папка регистрационная,
5. Скоросшиватель,
6. Файлы формата А-4 (обыкновенные),
7. Липкий блок,
8. Папка на завязках,
9. Скрепки канцелярские, 25 мм,
10. Степлер,
11. Текстовыделитель цветной,
12. Точилка для простых карандашей,
13. Скотч узкий.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ИП Данченко Тамара Енисеевна как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Тосол 1/5л.,
2. Масло моторное 10/40,
3. Масло промывочное,
4. Масло трансмиссионное,
5. Фильтр масляный,
6. Фильтр топливный,
7. Фильтр воздушный,
8. Ручка дверная (запчасти для автомобиля),
9. Датчик заднего хода.
10. Шины зимние для автомобиля ВАЗ-21150,
11. Диски на шины для автомобиля Ваз-21150,
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ИП Цикунова Ирина Алексеевна как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Стартер д/ламп дневного света
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Энерго Вектор и Ко» как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Стекло оконное,
2. Замок навесной,
3. Дихлофос.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ИП Демьянов Николай Егорович как предоставивший первый свое ценовое предложение.

11

[b]Тауарларды   мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға
          өтінімдер бар конверттерді aшу хаттамасы

Міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектер) мемлекеттік  сатып алу жөніндегі  конкурс

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по государственной закупке товаров

Конкурс по государственным закупкам обязательных гигиенических средств (подгузников)   

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

12

Конкурсқа  қатысуға  жіберу туралы хаттама

Міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектерді) сатып алу жөніндегі  конкурс

Протокол о допуске к участию в конкурсе

Конкурс по закупке обязательных гигиенических средств (подгузников)

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

13

Міндетті гигиеналық құралдарды  (жөргектерді) сатып алу жөніндегі конкурс тәсілімен
     мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама


Протокол  об итогах государственных закупок способом конкурса
по закупке обязательных гигиенических средств (подгузников)


Міндетті гигиеналық құралдарды  (жөргектерді) сатып алу жөніндегі конкурс тәсілімен
     мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

«Рудный қалалық жұмыспен қамту                                                        2009 жылғы 10 қараша
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ                                         09 сағат 00 минут
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы
Рудный қ. Пионерская көшесі, 21, каб. 15

         1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:
комиссия төрағасы Е.В.Скаредина (бастық), комиссия төрағасының орынбасары Г.М.Кочергина (бастықтың орынбасары) және комиссия мүшелері: С.М. Пловайко (қаржылық жоспарлау және бухгалтерлік есептеу секторының меңгерушісі), С.Б.Костина (ұйымдастыру жұмысы жөніндегі секторының меңгерушісі); Е.П. Трофимчук (Ұлы Отан соғысының ардагерлерімен және мүгедектерімен жұмыс істеу жөніндегі секторының меңгерушісі) міндетті гигиеналық құралдарды (жөргектерді)  мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсын  өткізді,
      2. Сатып алу үшін теңгемен бөлінген сома: 1 911 000 теңге
     3. Мынадай өтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілді: «Забота Company LTD» ЖШС, Қостанай қ., Қасымқанов көшесі, 74а; «Асмед» ЖШС, Қостанай қ., Алтынсарин көшесі, 114-32.
     4. Конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін берілуіне байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары берілген жоқ.
     5. Конкурстық комиссияның отырысына қатысуға конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт өткенге дейін оларды берген конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары:
«Асмед» ЖШС А.Ж.Гаппасова 2009 жылғы 09 қарашада  15 сағат 45 минутта және «Забота Company LTD» ЖШС Т.А.Жиловская 2009 жылғы  09 қарашада  16 сағат   00 минутта  әкелінді және оларда мыналар бар:   конкурсқа қатысушылардың «Забота Company LTD» ЖШС  және «Асмед» ЖШС конкурстық баға ұсыныстары ашылды және конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде барлық қатысушыларға жарияланды.
   6. Қабылданбаған  конкурстық баға ұсыныстары жоқ.
         7. Конкурсқа қатысушының шартты бағасы:  «Асмед» ЖШС  1 842 778,84 теңге, «Забота Company LTD» ЖШС  1 640 036,75 теңге.
      Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1) шартты  бағасы  ең аз деп танылған конкурсқа қатысушы «Забота Company LTD» ЖШС,  Қостанай қ., Қасымқанов көшесі, 74а, конкурстық өтінімі жеңді деп танылсын;
2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ  111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионерская көшесі, 21, 2009 жылғы 22 мамырға дейін «Забота Company LTD» ЖШС мемлекеттік сатып алу жөнінде шартты жасасын.
3) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ мемлекеттік сатып алу бойынша өткізілген конкурстың қорытындылары туралы хабарландырудың мәтінін Бюллетенде жариялау үшін мемлекеттік сатып алу жөніндегі уәкілетті орган белгілеген заңды тұлғаға жіберсін және тауарларды  мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстың қорытындылары туралы осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің веб-сайтына және осы хаттамаға қол қойылған 2 жұмыс күннен кеш  емес өткізілген конкурс қорытындылары туралы ақпаратты мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырсын.
      Осы шешімге дауыс бергендер:
Жақтаушы дауыс – 4 (Е.В.Скаредина, Г.М.Кочергина, С.М.Пловайко, Е.П.Трофимчук.)
Қарсы дауыс  - 0 

Конкурстық комиссияның төрағасы: Е.В.Скаредина
Төрағаның орынбасары:Г.М.Кочергина
Комиссия мүшелері: С.М.Пловайко, С.Б.Костина,Е.П.Трофимчук
Конкурстық комиссияның хатшысы:Л.В.Парадовская

Протокол  об итогах государственных закупок способом конкурса
по закупке обязательных гигиенических средств (подгузников)

ГУ «Рудненский городской отдел                                                            10 ноября 2009 года
занятости и социальных программ»                                                       09 часов 00 минут
111500,Казахстан, Костанайская обл.,
г. Рудный, ул. Пионерская, 21,каб.15

1. Конкурсная комиссия в составе:
председателя комиссии Скарединой Е.В. (начальник), заместителя председателя комиссии Кочергиной Г.М. (заместителя начальника) и члены комиссии: Пловайко С.М.(заведующий сектором финансового планирования и бухгалтерского учета), Костина С.Б.(заведующий сектором по организационной работе), Трофимчук Е.П. (заведующий сектором по работе с инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны) конкурс по обязательным закупкам обязательных гигиенических средств (подгузников).
2. Сумма, выделенная для закупки: 1 911 000 тенге
3. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены: ТОО «Забота Company LTD» г. Костанай, ул. Касымканова, 74а, ТОО «Асмед» г. Костанай, ул. Алтынсарина, 114-32.
4. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями потенциальных поставщиков ценовые предложения которых, не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации не представлялись.
5. Конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших конкурсные ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию заседания конкурсной комиссии: ТОО «Асмед» доставлено Гапбасовой А.Ж. в 15 часов  45 минут 09.11.2009 года и ТОО «Забота Company LTD» доставлено Жиловской Т.А. в 16 часов 00 минут 09.11.2009 года  вскрыты и они содержат: конкурсные ценовые предложения  ТОО «Забота Company LTD» и ТОО «Асмед», которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса.
6. Отклоненных конкурсных ценовых предложений нет.
7. Условные цены участников конкурса: ТОО «Асмед» 1 842 778,84 тенге, ТОО «Забота Company LTD » 1 640 036,75 тенге.
Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) признать выигравшей конкурсную заявку участника конкурса ТОО «Забота Company LTD», г. Костанай, ул. Касымканова, 74 а, условная цена которого была наименьшей.
2) заказчику ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ», 111500, Костанайская область, г.Рудный, ул.Пионерская, 21, в срок до 17 ноября 2009 года заключить договор о государственных закупках с ТОО «Забота Company LTD»;
3) организатору государственных закупок ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» направить текст объявления об итогах проведенного конкурса по государственным закупкам юридическому лицу, определенному уполномоченным органом по государственным закупкам для опубликования в Бюллетене, разместить текст данного протокола об итогах конкурса по государственным закупкам товаров на веб-сайте Заказчика и на веб-портале государственных  закупок  информацию об итогах проведенного конкурса, не позднее 2-х рабочих дней со дня подписания данного протокола.
     
За данное решение проголосовали:
ЗА - 5 голосов (Скаредина Е.В., Кочергина Г.М., Пловайко С.М., Костина С.Б., Трофимчук Е.П.);
Против - 0 голосов.
   
Председатель конкурсной комиссии: Скаредина Е.В.
Заместитель председателя:Кочергина Г.М.
Члены комиссии:Пловайко С.М.,  Костина С.Б,Трофимчук Е.П.
Секретарь конкурсной комиссии:Парадовская Л.В.

14

Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
Ақтық  10 бөт.,   900 теңге сомаға,
2. Өсімдік материалдарынан жасалған шаруашылық сыпыртқы,   20 дана  3 000 теңге сомаға,
3. Иіс сабын, кесек, 100г.  50 дана  2 000 теңге сомаға,
4. Шаруашылық сабын,  50 кесек ,  1 500 теңге сомаға,
5. Шығыршықтары бар папка, 20 дана,   4 100 теңге сомаға,
6. Құжаттарды тіркеу папка, 100  дана,   35 000 теңге сомаға,
7. Электр лампасы,  60 Вт 200 дана,  6 000 теңге сомаға,
8. Аспалы күнтізбе,  3 дана,   600 теңге сомаға,
9. Құжат тігілетін папка,  500 дана, 10 000 теңге сомаға,
10. Ксерокске арналған қағаз,  444 буда,  244 200 теңге сомасына,
11. Дискеталар (диск 3,5 А, жадында сақтау көлемі 1,38 МВ),  40 дана,  4800 теңге сомаға,
12. Үзіліссіз тамақтандыру блогі (компьтерге электр қуатын үзіліссіз беру үшін), 4 дана,  42 000 тенге сомасына,
13. Факсқа арналған термоүлдір, 4дана 6800 теңге сомаға,
14. конверт маркалары жоқ (өлшемі 110*220)80 дана 800 теңге сомаға.

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қараша, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қараша, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. Автокөлікті жөндеу және күту: дөнгелекті шиномонтаждау,   4 қызмет,  1400 теңге сомасына,
Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы қараша, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  қараша, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  17 қараша   09-00-ден бастап 2009 жылғы
23  қараша  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Белизна 10 бут. на сумму 900 тенге,
2. Метла хозяйственная из растительных материалов  20 шт. на сумму 3 000 тенге,
3. Мыло туалетное, кусковое, 100г.  50 шт. на сумму  2 000 тенге,
4. Мыло хозяйственное 50 кус.  на сумму 1 500 тенге,
5. Папка на кольцах 20 шт. на сумму 4 100 тенге,
6. Папка регистрационная 100 шт. на сумму  35 000 тенге,
7. Лампа электрическая 60 Вт 200 шт. на сумму 6 000 тенге,
8. Календарь перекидной 3 шт. на сумму  600 тенге,
9. Скоросшиватель 500 шт. на сумму 10 000 тенге,
10. Бумага  для ксерокса ф-А4 444 пач. на сумму 244 200 тенге,
11. Дискеты (диск 3,5А, объем памяти 1,38МВ)  40 шт. на сумму  4800 тенге,
12. Блок бесперебойного питания (для бесперебойной подачи электроэнергии в компьютер) 4 шт. на сумму 42 000 тенге,
13. Термопленка для факса 4 шт. на сумму 6800 тенге,
14. Конверты немаркированные размер (110*220) 80 шт. на сумму 800 тенге.

Срок  поставки товара: ноябрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: ноябрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место поставки товара: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21
  Наименование услуг, в том числе:
1. Обслуживание и ремонт автомобиля: шиномонтаж колеса 4 усл. на сумму  1400 тенге,
Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21
Срок  оказания услуг: ноябрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных услуг.
Условия оказания:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: ноябрь 2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 17 ноября 2009г. до 18-00ч. 23 ноября  2009г.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

15

2009 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары   
(«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ)   
Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2009 год           
(ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")
       
с изменениями и дополнениями на 12 ноября 2009 годаСкрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

16

Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Қызмет атауы, оның ішінде:
1. БАҚ хабарландыруларды  жариялау 380  шаршы см,  15 200 теңге сомасына,

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы желтоқсан, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  желтоқсан, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  24 қараша   09-00-ден бастап 2009 жылғы
02 желтоқсан  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы 
Проект договора о государственных закупках
Қызмет көрсетуге арналған  № Шарт
Договор №  на поставку товара

Рудный қ.             2009 ж. «__» ______

Бұдан әрі «ТАПСЫРЫС БЕРУШІ» деп аталатын, Рудный қаласы әкімдігінің 2004 жылғы 25 қарашадағы № 786 қаулысымен бекітілген Ереженің негізінде әрекет ететін, бастығы Е.В.Скаредина тұлғасында «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бір тараптан және бұдан әрі «ЖЕТКІЗУШІ» деп аталатын, ____________негізінде әрекет ететін лауазымы, Т.А.Ә.  тұлғасында  Жеткізушінің атауы екінші тараптан,  бұдан әрі «Тараптар» деп аталатындар Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының және 2009 жылғы «____»____________ өткен мемлекеттік сатып алу нәтижелерінің негізінде  төмендегі туралы осы шартты  (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні
1.1. Шартта көзделген жағдайларда Жеткізуші тауарды жеткізуді  ал Тапсырыс беруші жеткізілген тауарларға ________________________ сомасында  төлеуді  міндеттенеді.

2. Шарттың негізгі жағдайлары
2.1. Бюджеттік бағдарламаның атауы: 001 «Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету»
Кіші  бағдарламалар: 
Ерекшеліктер: 
2.2. Тауардың  атауы:
2.3. Өлшем бірлігі: 
2.4. Бір бірліктің бағасы:
2.5. Саны:
2.6. Шарттың жалпы сомасы:
2.7. Тауарды жеткізу   мерзімі:
2.8. Төлеу мерзімі:
2.9. Алдын ала төлемнің   көлемі:
2.10. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау орны:  Рудный қаласы

3. Тауарды жеткізу  тәртібі
3.1. Тауарды қабылдау тауарды   жеткізуші немесе бюджет қаражаттарын алушы шарт бойынша  өз міндеттемелерін (қызмет көрсету актісі, шот-фактура және т.б.) жеткізуін  растайтын құжаттардың негізінде жүзеге асырылады: қызмет көрсету актісі, шот-фактура.
3.2. Тауар тиісті сапада жеткізілмесе, Тапсырыс беруші жеткізілген тауарды  қабылдаудан бас тарта және/немесе тиісті сападағы тауарға ауыстыруын талап ете алады.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
Жеткізуші:
4.1. Тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз осы Шартты орындау үшін Жеткізуші қатыстырған қызметкерді қоспағанда басқа біреуге Шарттың мазмұнын немесе Тапсырыс беруші немесе оның атынан басқа тұлғалар берген Шарттың қандай да бір ережелерін ашпауы керек. Көрсетілген ақпарат бұл қызметкерге жеке өзіне және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуі керек.
4.2. Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шартты іске асыру мақсатында болмаса, жоғарыда көрсетілген құжаттарды немесе ақпаратты қолданбауы керек.
4.3. Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін не толығымен, не ішінара басқа біреуге бермеуі керек.
Тапсырыс беруші:
4.4. Қажет болған жағдайда міндеттемелерді орындау барысы туралы ауызша және жазбаша ақпаратты сұрайды.
4.5. Осы Шарттың 2.7.-тармағында көрсетілген мерзімде көрсетілген қызметтерге төлем жүргізуге міндетті.
4.6. Форс-мажор оқиғаларын қоспағанда, егер Жеткізуші Шартта көзделген мерзімде қызмет көрсете алмаса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірмей, Шарттың шеңберінде әр мерзімі өткен күн үшін шарттың құнынан 0,1%  сомасында айыпақы түрінде Шарттың құнынан есептейді.
4.7. Шарттың әрі қарай орындалуы мақсатқа сай болмаса, Жеткізуші тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, кез келген уақытта Шарттың күшін жоя алады. Хабарламада Шарттың күшін жою себебі көрсетілуі керек, шарттың күшін жойған міндеттемелерінің көлемі, сондай-ақ күшін жойған  Шарттың күшіне енген күні айтылуы керек.
4.8. Жоғарыда көрсетілген міндеттемелерге орай Шарт жойылған жағдайда Жеткізуші  Шарт жойылған күні Шарттың күшін жоюмен байланысты нақты шығындарға төлеуді талап етуге құқылы.

5. Сапасы және жинақтылығы
5.1. Жеткізілетін  тауар   Қазақстан Республикасының аумағында әрекет ететін Мемст-қа сәйкес келуі керек.
5.2. Анықталған ақау тез арада жойылуы керек.

6. Форс-мажор
6.1. Осы Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» Жеткізушінің тарапынан бақылауға бағынбайтын, Жеткізушінің қате есептеуімен  немесе  ұқыпсыздығымен байланысты емес және  күтпеген жағдай сипатындағы оқиғаны білдіреді. Бұндай оқиғаларға әскери іс-қимыл, табиғи немесе апат жағдайлар, індет, тауарды жеткізуге карантин және эмбарго сияқты әрекет жатады, бірақ  ол тек осы оқиғалармен шектелмейді.
6.2. Форс-мажор оқиғалары туындаған жағдайда Жеткізуші Тапсырыс берушіге  осындай жағдайлар және оның себептері жөнінде жедел жазбаша хабарлама жіберуі керек. Егер Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Жеткізуші өзінің міндеттемелерін Шарт бойынша  шамасы келгенше мақсатқа сай орындауды жалғастырады және форс-мажор оқиғаларымен байланысты емес Шартты орындаудың балама тәсілдерін іздейді.

7. Басқа жағдайлар
7.1. Шартты өзгерткен немесе бұзған жағдайда өзгерістерді енгізуге қосымша келісім құрылады, ол Қазынашылық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

8. Тараптардың жауапкершілігі
8.1. Шартты орындау кезінде туындаған барлық даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.
8.2. Жеткізуші осы Шарттың талаптарын дұрыс орындамаған жағдайда Жеткізуші  жөнсіздіктерді жоюға және шарттың жалпы сомасынан 0,1% көлемінде жергілікті бюджетке өсім төлеуге міндеттенеді.
8.3.  Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда,  Жеткізуші көрсететін қызметтерге Шартқа ешқандай толықтырулар  немесе өзгерістер енгізуге  жол берілмейді.

9. Шарттың әрекет ету мерзімі
9.1. Шарт Қазынашылық органдарында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және міндетті болып табылады.
9.2. Осы шарттың әрекет ету мерзімі 2009 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

г. Рудный                                            «__» ______ 2009 г.
                                                                         
ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»  в лице начальника Скарединой Е.В., действующего на основании Положения, утвержденного Постановлением акимата г. Рудного № 786 от 25.11.04 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _наименование поставщика, в лице __должность Ф.И.О.__, именуемый(ая) в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _________с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Закона «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 (далее-Закон) и итогов государственных закупок способом ценовых предложений,  прошедших «__» ___________ 2009 года заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее-Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить  Заказчику товар, а Заказчик оплатить поставленные товары на сумму  (________________________) тенге.

2. Основные условия договора
2.1. Наименование бюджетной программы:
        Подпрограммы:
        Специфики:
2.2. Наименование товара:
2.3. Единица измерения:
2.4. Цена за единицу:
2.5. Количество:
2.6. Общая сумма договора:
2.7. Срок поставки товара:
2.8. Срок оплаты:
2.9. Размер предоплаты:
2.10. Место исполнения обязательств по договору город Рудный

3. Порядок поставки товара
3.1. Приемка товара  осуществляется на основании документов, свидетельствующие о поставке  поставщиком товара или получателем бюджетных средств своих обязательств по договору (акт оказания услуг, акт выполнения работ, счёт фактура и т.п.): акт оказания услуг, акт выполнения работ , счет-фактура
3.2. В случае поставки товара ненадлежащего качества Заказчик вправе отказать в приемке и/или требовать замены поставки товара надлежащего качества.

4. Права и обязанности сторон
Поставщик:
4.1. Не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
4.2. Не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
4.3. Ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
Заказчик:
4.4. При необходимости запрашивать устную или письменную информацию о ходе исполнения обязательств.
4.5. Обязан произвести оплату за предоставленные услуги в сроки, указанные в пункте 2.7. настоящего Договора.
4.6. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
4.7. Может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
4.8. В случае аннулирования Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

5. Качество и комплектность
5.1. Поставляемые Поставщиком товары  должны соответствовать ГОСТам, действующим на территории Республики Казахстан.
5.2. Обнаруженный брак подлежит немедленному устранению.

6. Форс-Мажор
6.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставку товара.
6.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. Прочие условия
7.1. При изменении или расторжении договора заключается дополнительное соглашение на внесение изменений, оно вступает в силу  с момента  его регистрации в органах Казначейства.
8. Ответственность сторон
8.1. Все споры, возникающие при исполнении договора, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
8.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон условий настоящего договора, вторая сторона уплачивает  неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% .
8.3. Никакие дополнения или изменения на предоставляемые услуги поставщиком в Договор не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до 31 декабря 2009 года.

10. Тараптардың заңды  мекенжайы мен  төлем  деректемелері
10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

                                                    ТАПСЫРЫС БЕРУШІ
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтiк 
бағдарламалар бөлiмi» ММ 
Рудный қ., Пионерская көшесі 21 
СТН 391900016232     
ЖИК 000130339
ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті Астана қ.
БИК 195301070
Коды 4510504
4-40-45
Бастығы
    Е.В.Скаредина

2009 ж. «____» ________________                                                             ЖЕТКІЗУШІ
_________________ (Толық атауы)
_________________ (Мекенжайы және деректемелері)
_________________ (Телефон, факс)
_________________ (Т.А.Ә.)
_________________ (қолы)   
2009 ж. «____» ________________

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
  Наименование услуг, в том числе:
1. Публикация объявлений в СМИ 380 кв. см на сумму 15 200 тенге,
Место оказания услуг: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21
Срок  оказания: декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных услуг.
Условия оказания:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: декабрь 2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 24 ноября 2009г. до 18-00ч. 02 декабря  2009г.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

17

2009-11-25 17:05:33                                                                                                                                                                   

Итоги по государственным закупкам товаров, услуг

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 16 қарашаға жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:

Тауарлардың атаулары:
1. Қағаз ксерокске арналған ф –А4,
2. Құжат тігілетін папка,
3. Аспалы күнтізбе,
4. Құжаттарды тіркеу папка,
5. Шығыршықтары бар папка.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға ең төмен бағаларды ұсынған  ЖК Данченко Тамара Енисеевна танылған.
1. Конверт маркалары жоқ (өлшемі 110*220)
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  «Казпошта» АҚ Қостанай облыстық филиалының Рудный қалалық почта байланысы торабы танылған.
1. Ақтық.
2. Өсімдік материалдарынан жасалған шаруашылық сыпыртқы,
3. Иіс сабын, кесек, 100г.,
4. Шаруашылық сабын,
5. Электр лампасы,  60 Вт.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Азия Интер Групп» танылған.
1. Дискеталар (диск 3,5 А, жадында сақтау көлемі 1,38 МВ),
2. Үзіліссіз тамақтандыру блогі (компьтерге электр қуатын үзіліссіз беру үшін),
3. Факсқа арналған термоүлдір.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «PointComputers» танылған.

Қызмет көрсету:
1. Автокөлікті жөндеу және күту: дөнгелекті шиномонтаждау.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Фаэтон-К» танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 16 ноября 2009 года на:

Наименование товаров:
1. Бумага  для ксерокса ф-А4,
2. Скоросшиватель,
3. Календарь перекидной,
4. Папка регистрационная,
5. Папка на кольцах.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных товаров признан ИП Данченко Тамара Енисеевна как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Конверты немаркированные размер (110*220).
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных товаров признан Рудненский городской узел почтовой связи Костанайского областного филиала АО «Казпочта» как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Белизна,
2. Метла хозяйственная из растительных материалов,
3. Мыло туалетное, кусковое, 100г.,
4. Мыло хозяйственное,
5. Лампа электрическая 60 Вт.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных товаров признан ТОО «Азия Интер Групп» как предоставивший первый свое ценовое предложение.
1. Дискеты (диск 3,5А, объем памяти 1,38МВ) ,
2. Блок бесперебойного питания (для бесперебойной подачи электроэнергии в компьютер),
3. Термопленка для факса.
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных товаров признан ТОО «PointComputers» как предоставивший первый свое ценовое предложение.

Наименование услуг
1. Обслуживание и ремонт автомобиля: шиномонтаж колеса
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Фаэтон-К» как предоставивший первый свое ценовое предложение.

18

Хабарландыру
Баға ұсыныстарын сұрау  тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы
Тапсырыс беруші: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ
111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысы: «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Тауардың атауы:
1. Нәжіс кабылдағыш (гигиеналық құрал),  2 дана   1 740 теңге сомаға,
2. Несеп кабылдағыш (гигиеналық құрал),   1 дана  650 теңге сомаға,

Жеткізу орны: 111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21
Жеткізу мерзімі: 2009 жылғы желтоқсан, жоғары аталаған тауарларды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойғаннан кейін.
Жеткізу жағдайлары: уақытылы және сапасы дұрыс
Төлеу  мерзімі: 2009 жылғы  желтоқсан, төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарларына сәйкес
Төлеу жағдайлары: қолма қол ақшасыз.
Баға ұсыныстарын беру орны: Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, 28 каб.
Баға ұсыныстарын беру мерзімі: 2009 жылғы  01 желтоқсан   09-00-ден бастап 2009 жылғы
07 желтоксан  18-00-ге дейін.

Баға ұсынысы жапсырылған конвертте беріледі, оның алдынғы жағында мыналар болуы қажет:
1. әлеуетті жеткізушінің толық атауы мен пошталық мекенжайы;
2. мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен толық пошталық мекенжайы;
3. мемлекеттік сатып алынатын тауарлардың атауы;
Баға ұсыныста мына мәліметтер болуы тиіс:
1. Атауы, заңды және нақты мекенжайы (заңды тұлғаға), патенттің және жеке басы куәлігінің (паспорттың) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұру мекенжайы, (жеке тұлғаға), СТН және әлеуетті жеткізушінің банктік деректемелері;
2. жеткізілетін тауарлардың, орындалатын жұмыстың, көрсетілетін қызметтің атауы, сипаттамасы және көлемі.
3. Тауарды жеткізу, жұмысты орындау, қызмет көрсету орны мен уақыты
4. Оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсетумен тауардың, жұмыстың, қызметтің бір бірлігінің бағасы.
Шартқа қол қою мерзімі мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысы шартты беру күннен бастап 5 жұмыс күн ішінде.
Әлеуетті жеткізуші тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстарды баға ұсынысына енгізуі тиіс.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы қоса беріліп отыр
Проект договора о государственных закупках прилагается

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

Объявление
Об осуществлении государственных закупок способом запроса ценовых предложений
Заказчик: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Организатор государственных закупок: ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» 111500 Республика Казахстан Костанайская область г.Рудный ул.Пионерская,21
Наименование товара:
1. Калоприемники (гигиеническое средство) 2 шт. на сумму 1 740 тенге,
2. Моче приемники (гигиеническое средство) 1 шт. на сумму 650 тенге

Срок  поставки: декабрь 2009г. после подписания договора о государственной закупке вышеперечисленных товаров.
Условия поставки:  своевременно и с надлежащим качеством.
Срок оплаты: декабрь  2009г. согласно плану финансирования по платежам.
Условия оплаты: безналичный расчет
Место поставки товара: 111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21
  Место предоставления ценовых предложений:  Костанайская область г. Рудный ул. Пионерская,21. каб.28
Срок предоставления ценовых предложений: с 09-00ч. 01 декабря 2009г. до 18-00ч. 07 декабря  2009г.

Ценовое предложение предоставляется в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должно быть указано:
1. полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика;
2. наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок;
3. наименование государственных закупок товаров.
Ценовое предложение должно содержать следующие сведения:
1. Наименование, юридический и фактический адрес (для юридического лица), номер патента и удостоверения личности (паспорта), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), РНН и банковские реквизиты потенциального поставщика; 
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;
3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
4. Цена за единицу товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных в нее расходах. Срок подписания договора в течении 5 рабочих дней со дня предоставления договора организатором государственных закупок.
Потенциальный Поставщик все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг должен включить в ценовое предложение.

19

План по государственным закупкам с изменениями и дополнениями на 26 ноября 2009 г.

Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2009 год                           
(ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")                           

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

20

Итоги по государственным закупкам услуг

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 23 қарашаға жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Қызмет көрсету:
1. БАҚ хабарландыруларды  жариялау.
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  ЖШС «Медиа-информ» танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 23 ноября 2009 года на:
Наименование услуг
1. публикация объявлений в СМИ
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ТОО «Медиа-информ» как предоставивший первый свое ценовое предложение.

21

Итоги по государственным закупкам товаров

111500 Қазақстан Республикасы Қостанай облысы Рудный қ. Пионер көшесі, 21, «Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    2009 жылғы 30 қарашаға жарияланған баға ұсыныстарын сұрау әдісімен  өткен  мемлекеттік сатып алулар қорытындылары  туралы хабарлайды:
Қызмет көрсету:
1. Нәжіс кабылдағыш (гигиеналық құрал),
2. Несеп кабылдағыш (гигиеналық құрал).
Жеткізуші жеңімпаз болып жоғарыда аталған қызметтерді сатып алуға тұнғыш ұсынған  Медициналық коммерциялық фирма  «35 Дәріхана» танылған.

ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ»
111500 Республика Казахстан Костанайская область г. Рудный ул.Пионерская,21 информирует об итогах состоявшихся государственных закупок способом запроса ценовых предложений, которые были объявлены 30 ноября 2009 года на:
Наименование услуг
1. Калоприемники (гигиеническое средство),
2. Моче приемники (гигиеническое средство).
поставщиком победителем по закупу вышеуказанных услуг признан ПК «Аптека  35» медицинско-коммерческая фирма как предоставивший первый свое ценовое предложение.

22

годовой план государственных закупок на 2009 год с изменениями на 09 декабря 2009 года

23

Годовой план государственных закупок на 2010 год  от 05.01.2010 года

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

24

План государственных закупок с изменениями на 26 января 2010 года

           
2010 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспары           
(«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ)

       

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

25

План государственных закупок с изменениями от 08 апреля 2010 года.

Скрытый текст:

Для просмотра скрытого текста - войдите или зарегистрируйтесь.

26

План государственных закупок с изменениями на 20 апреля 2010 года

№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2011г. Сумма прогнозная на 2012г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                   
1 Бумага белая, формата А4, для оргтехники (500 листов в пачке) Ценовое предложение Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные пач. 275 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 192500 2322000 2626000 нет
2 Картон (белый, размер 20см х 42см) Ценовое предложение Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах шт 10000 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 33500 0 0 нет
3 Дырокол (мощность при единовременном использовании не менее 40 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 5 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500 0 0 нет
4 Карандаш простой (ТМ) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 30 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600 0 0 нет
5 Клей карандаш канцелярский Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 20 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 0 0 нет
6 Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 400 0 0 нет
7 Степлер (мощность при соединении до 25 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 0 0 нет
8 Стержни синие для шариковых ручек Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 40 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200 0 0 нет
9 Текстовыделитель цветной Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 6 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 540 0 0 нет
10 Штрих на водной основе Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 700 0 0 нет
11 Тонер-картридж на Canon IR 2016 Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 0 0 нет
12 Оперативная память для компьютера (DDR2  2Гб. c частотой не ниже 800) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
13 Хлорная известь Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораты кг 17 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3400 0 0 нет
14 Дверной доводчик для входной железной двери Ценовое предложение Механическое устройство для  двери до 85-90кг шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 5760 0 0 нет
15 Системный блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/блок питания не менее 400W) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 43000 0 0 нет
16 Бензин АИ -95 Ценовое предложение ГСМ, в талонах л. 2608 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 286880 469440 469440 нет
17 Аккумулятор (6 ст.-60А) для автомобиля ВАЗ-21150. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 10200 0 0 нет
18 Вакуумный усилитель для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6600 0 0 нет
19 Главный тормозной цилиндр для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3550 0 0 нет
20 Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м ВАЗ-21150 ,2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 5040 0 0 нет
21 Диск сцепления ведомый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3000 0 0 нет
22 Колодки тормозные передние для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1560 0 0 нет
23 Наконечник рулевой для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4800 0 0 нет
24 Опора передней стойки для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 7200 0 0 нет
25 Опора стабилизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1200 0 0 нет
26 Опора шаровая для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2700 0 0 нет
27 Отбойник передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
28 Подшипник задней ступицы для а/м ВАЗ-21150,  2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
29 Подшипник передней ступицы для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
30 Подшипник выжимной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2000 0 0 нет
31 Подушка заднего амортизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2800 0 0 нет
32 Пыльник наружный для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
33 Пыльник внутренний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
34 Радиатор основной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6950 0 0 нет
35 Распределитель тормозных усилий для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4200 0 0 нет
36 Саленблоки рычага "ромашка" для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1344 0 0 нет
37 Свечи, инжекторные, восьмиклапные, Y-1,5 для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1400 0 0 нет
38 Стойка задняя для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 8640 0 0 нет
39 Стойка передняя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 14700 0 0 нет
40 Тормозная жидкость для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-21150 л. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
41 Тосол для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-2150 л. 5 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1320 0 0 нет
42 Уплотнитель двери резиновый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
43 Фильтр салона для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1140 0 0 нет
44 Шланг тормозной задний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 800 0 0 нет
45 Шланг тормозной передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1800 0 0 нет
46 Электродвигатель отопителя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
47 Изготовление бланков: Акт обследования материального положения (формат А4, двухсторонний,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1450 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3915 10400 10400 нет
48 Изготовление бланков: Выписка из документов (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
49 Изготовление бланков: Заявл.на пособие на детей (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4800 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
50 Изготовление бланков: Заявления ( ф-А4, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9900 21300 21300 нет
51 Изготовление бланков: Заявления (ф-А5,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 5400 5400 нет
52 Изготовление бланков: Заявления о назначении жилищной помощи (формат А4, двухсторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 50000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 110000 252000 252000 нет
53 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А4, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 14000 14000 нет
54 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А5, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1500 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2400 3200 3200 нет
55 Изготовление бланков: Заключение участковой комиссии (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1600 0 0 нет
56 Изготовление бланков: Обложки картонные для дел (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 0 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 46900 46900 нет
57 Изготовление бланков: Отказ (формат А6, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2500 3000 3000 нет
58 Изготовление бланков: Направление на работу (формат А4, односторонние, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9000 3200 3200 нет
59 Изготовление бланков: Поручения (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4200 4200 4200 нет
60 Изготовление бланков: Выписка из книги регистрации граждан с расчетом совокупного дохода (формат А5, односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 7200 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 10200 10200 нет
61 Изготовление бланков: Решение (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 6000 6000 нет
62 Изготовление бланков: Сведения о доходах полученных (формат А6,односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 10000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 10000 10000 нет
63 Изготовление бланков: Сведения о сост.семьи (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9600 14400 14400 нет
64 Изготовление бланков: Свидетельство безработного (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4800 6000 6000 нет
65 Изготовление бланков: Социальные карты (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5250 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 21000 60800 60800 нет
66 Изготовление бланков: Справки об учете по безработице (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3000 5400 5400 нет
67 Изготовление бланков: Гербовый бланк (письмо,согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
68 Изготовление бланков: Гербовый бланк (приказ, согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
69 Изготовление бланков: Сведения о полученных доходах членов семьи заявителя (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1550 0 0 нет
70 Обслуживание програмного продукта "1.С предприятие 7.7"  конфигурация "Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана,  "1.С Торговля и склад"  для расчета социальной жилищной помощи и ведение консультаций в обычные рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. Ценовое предложение Обслуживание програмных продуктов в секторах бухгалтерского учета и жилищной помощи не менее 8 часов в неделю. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут. мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 360000 480000 480000 нет
71 Услуги по техническому обслуживанию и обеспечению постоянного и бесперебойного функционирования установок пожарной сигнализации Ценовое предложение Содержание в рабочем состоянии. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 94152 94152 94152 нет
72 Обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21150, 2004 года выпуска замена стойки передней,отбойника переднего, опоры передней стойки; замена опоры стабилизатора; замена диска сцепления нажимного (корзина), подшипника выжимного, диска сцепления ведомого; замена пыльника внутреннего; замена стойки задней; замена саленблоков рычага "ромашка"; замена пыльника наружнего; замена опоры шаровой; замена наконечника рулевого; развал схождения колес. Ценовое предложение Обслуживание и ремонт автомобиля усл. 10 апрель-июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 29500 172800 172800 нет
73 Экспертное заключение по эксплуатации и обслуживанию электрической и тепловой энергии Ценовое предложение по эксплуатации и обслуживанию электрической и тепловой энергии усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 16500 17500 17500 нет
74 Экспертное заключение по электрооборудованию Ценовое предложение по электрооборудованию усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 10000 15000 15000 нет
75 Промывка внутреннмх систем отопления Ценовое предложение Промывка внутреннмх систем отопления усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 10000 20000 20000 нет
76 Поверка технических манометров   (в количестве  2 шт.) Ценовое предложение для поддержания в рабочем состоянии усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 1000 1000 нет
77 Проверка электрооборудования на соответствие производствено-эксплуатационным нормам Ценовое предложение Испытание электрооборудования усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 15000 15000 15000 нет
78 Проверка знаний по ТБ Ценовое предложение Проверка знаний по электрооборудованию, теплооборудованию и сетям работников усл. 1 Июль-август Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 4000 4000 нет
79 Сожержание оргтехники: Заправка картриджа принтера,  ксерокса Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 20 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 17000 238800 238800 нет
80 Заправка картриджа принтера и профилактика при заправке по необходимости (замена фотобарабана НР 1010, Замена фотобарабана Canon FС/РС, замена ракеля, замена вала заряда, замена тонер-бункера картриджа, замена магнитного вала) Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 323 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 274550 0 0 нет
81 Содержание оргтехники: Замена фотобарабана НР 1010 Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 55000 55000 нет
82 Содержание оргтехники:Замена фотобарабана Canon FC/PC Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 9200 9200 нет
83 Содержание оргтехники: Замена ракеля Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 33000 33000 нет
84 Содержание оргтехники: Замена вала заряда Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 15600 15600 нет
85 Содержание оргтехники: Профилактика системного блока Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 1 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 900 1800 1800 нет
86 Содержание оргтехники: Замена батарейки BIOS Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 1 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 350 700 700 нет
87 Содержание оргтехники: Профилактика принтера Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 4 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 7200 7200 нет
88 Содержание оргтехники: Заправка картриджа цветного принтера Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 1 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,22 7200 0 0 нет
89 Содержание оргтехники: Замена тонер-бункера картриджа Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 1000 1000 нет
90 Содержание оргтехники: Замена магнитного вала Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 1800 1800 нет
91 Калоприемник, гигиеническое средство, для стомы диаметром 20-60мм, полимерные,однокомпонентные, самофиксирующиеся Ценовое предложение гигиеническое средство, для стомы диаметром 20-60мм, полимерные,однокомпонентные, самофиксирующиеся шт. 240 июнь-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 220320 238080 256800 нет
92 Мочеприемник, гигиеническое средство, полимерные емкости для приема мочи Ценовое предложение гигиеническое средство, полимерные емкости для приема мочи шт. 648 июнь-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 31104 33600 36240 нет
93 Подгузники для взрослых  № 1 (объем талиии в сантиметрах 55-80см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 4320 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 518000 9769000 10299100 нет
94 Подгузники для взрослых  № 2(объем талиии в сантиметрах 75-110 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 19680 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2558400 0 0 нет
95 Подгузники для взрослых  № 3(объем талиии в сантиметрах 100-150 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 18240 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2553600 0 0 нет
96 Подгузники для взрослых № 4 (объем талиии в сантиметрах 130-170 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 2400 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 389300 0 0 нет
97 Подгузники для детей инвалидов №4 (вес человека в килограммах 8-18кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 4800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 336000 0 0 нет
98 Подгузники для детей инвалидов  №5(вес человека в килограммах от 9-20кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 16800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1176000 0 0 нет
99 Подгузники для детей инвалидов  №6(вес человека в килограммах от 12-22кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 14400 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1080000 0 0 нет
100 Подгузники для детей инвалидов  №7 (вес человека в килограммах от15-30кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 4800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 360000 0 0 нет
101 Организация транспортных перевозок приспособленным автотранспортом инвалидов колясочников и инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата Ценовое предложение Организация транспортных перевозок машино-час 3840 апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4992000 5391000 5822000 нет
102 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности штукатур Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 3066900 3336000 нет
103 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных по специальности маляр (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 0 0 нет
104 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности каменщик (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 25 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 750000 0 0 нет
105 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности плотник (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 0 0 нет
106 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности электрогазосварщик (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 25 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 875000 0 0 нет
107 Публикация объявления в средствах массовой информации (текст объявления у Заказчика). Ценовое предложение Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, печатных изданиях. услуга 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный 85500 0 0 нет
ИТОГО х        х х 19515425 23003972 24559532
Товары, работы, услуги, приобретение которых  осуществляется без применения норм Закона                   
1 Взносы на обязательное страхование владельцев транспортных средств Без применения норм Закона Страхование ГПО владельцев автотранспортных сресдств услуга 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 14000 15000 нет
2 Коммунальные услуги : холодная вода Без применения норм Закона Водоснабжение куб.м. 302,4 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9477 5265 5265 нет
3 Коммунальные услуги: горячая вода Без применения норм Закона Водоснабжение куб.м. 100,8 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 21180 26475 26475 нет
4 Коммунальные услуги: канализация Без применения норм Закона Стоки куб.м. 403,2 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11189 8158,75 8158,75 нет
5 Услуги связи Без применения норм Закона Абонентская плата мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 181639 227048,75 227048,75 нет
6 Услуги связи Без применения норм Закона Междугородние переговоры мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 288000 360000 360000 нет
7 Услуги связи Без применения норм Закона Передача данных по модему мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 96000 120000 120000 нет
8 Услуги связи Без применения норм Закона Марки почтовые, авансовая книжка шт. 18000 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный 18000 22500 22500 нет
9 Услуги связи Без применения норм Закона Прочие виды связи: подключение к порту при предоставлении к сети Интернет по ADSL, сотовая связь и другие мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 35064 43680 43680 нет
10 Услуги связи Без применения норм Закона Предоставление доступа к сети Интернет по ADSL мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 364560 455700 455700 нет
11 Коммунальные услуги: электроэнергия Без применения норм Закона Освещение административного здания, гаража кВт 52176 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21,  ул.Ленина,30 533232 678750 678750 нет
12 Коммунальные услуги: теплоэнергия Без применения норм Закона Отопление административного здания Гкал 213,4218 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 608474 760000 760000 нет
13 Коммунальные услуги: вывоз мусора Без применения норм Закона Вывоз ТБО куб.м 998,083 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11977 11977 11977 нет
14 Оплата финансовых услуг банку Без применения норм Закона Финансовые услуги банку мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 838600 878600 900500 нет
15 Обслуживание базы данных "Закон" Без применения норм Закона Обслуживание программы "База данных "Закон" услуга 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 87600 94608 94608 нет
16 Налог на ЗОС, техосмотр, нотариальная заверка документов, пошлины и сборы Без применения норм Закона Налоговые сюоры и пошлины платежи 3 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 7000 8000 нет
17 Трудоустройство безработных на общественные работы1 Без применения норм Закона Общественные работы чел. 350 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 27673700 29750000 31833000 нет
18 Трудоустройство безработных на социальные рабочие места, выпускников средних спец.уч.заведений на молодежную практику2 Без применения норм Закона Социальные рабочие места и молодежная практика чел. 860 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 94988000 5405000 5837000 нет
19 Предоставление специальных социальных услуг, проведение оценки и определение потребности в специальных социальных услугах Без применения норм Закона Социальное обслуживание детей-инвалидов, пенсионеров, инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе и помощи мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 25461000 33223000 33791000 нет
20 Сопровождение инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно: на работу, в учебные заведения,а также при посещении инвалидом местных представительных и исполнительных органов, суда, прокуратуры, объектов социальной сферы, юридических консультаций, нотариуса, культурно-зрелещных мероприятий, спортивных сооружений, объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и иных организаций для решения вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации, оформлением необходимых документов Без применения норм Закона Социальные слуги индивидуальных помощников, инвалидам,имеющим затруднения в передвижении чел. 144 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4110000 5661000 5661000 нет
21 Выполнение работы, связанной с предоставлением посреднических услуг между слышащими и не слышащими людьми: оказание профессионального перевода с жестового и на жестовый язык во время участия инвалида в конференциях, дискуссиях и прочих общественных мероприятиях, при общении инвалида по слуху со слышащими людьми для решения вопросов, связанных с обучением, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации в государственных органах и консультационных организациях, оформлением необходимых документов Без применения норм Закона Социальные услуги специалиста жестового языка инвалидам по слуху час. 846,6 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2104000 2337000 2583000 нет
22 ББ-Госсектор,Бюллетень "Вопросы труда", Бюллетень бухгалтера (комплект №2),Егемен Казахстан, Каз.правда, Специалист отдела кадров, Костанайские новости, Магнетит, Наша газета, Рудненский рабочий, Хорошее дело, Труд в Казахстане, Экспресс-К, Бух.учет и налоги в гос. и бюджетных организациях. Без применения норм Закона Периодические печатные издания к-т 14 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 120294 120294 120294 нет
ИТОГО х х х х    х 157581986 80210057 83562957 х

27

План государственных закупок с изменениями на 27.04.2010 г.

№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2011г. Сумма прогнозная на 2012г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                   
1 Бумага белая, формата А4, для оргтехники (500 листов в пачке) Ценовое предложение Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные пач. 694 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 485800 2322000 2626000 нет
2 Картон (белый, размер 20см х 42см) Ценовое предложение Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах шт 10000 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 33500 0 0 нет
3 Дырокол (мощность при единовременном использовании не менее 40 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 5 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500 0 0 нет
4 Карандаш простой (ТМ) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 30 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600 0 0 нет
5 Клей карандаш канцелярский Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 20 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 0 0 нет
6 Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 400 0 0 нет
7 Степлер (мощность при соединении до 25 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 0 0 нет
8 Стержни синие для шариковых ручек Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 40 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200 0 0 нет
9 Текстовыделитель цветной Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 6 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 540 0 0 нет
10 Штрих на водной основе Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 700 0 0 нет
11 Тонер-картридж на Canon IR 2016 Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 0 0 нет
12 Оперативная память для компьютера (DDR2  2Гб. c частотой не ниже 800) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
13 Хлорная известь Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораты кг 17 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3400 0 0 нет
14 Дверной доводчик для входной железной двери Ценовое предложение Механическое устройство для  двери до 85-90кг шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 5760 0 0 нет
15 Системный блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/блок питания не менее 400W) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 43000 0 0 нет
16 Системный блок Pent/3GHz/2Gb/DDR2/360Gb/FDD/DVD-RW/int-modem/Ian100int-VGA/блок питания не менее 400W Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт. 7 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 392000 0 0 нет
17 Бензин АИ -95 Ценовое предложение ГСМ, в талонах л. 2608 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 286880 469440 469440 нет
18 Аккумулятор (6 ст.-60А) для автомобиля ВАЗ-21150. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 10200 0 0 нет
19 Вакуумный усилитель для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6600 0 0 нет
20 Главный тормозной цилиндр для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3550 0 0 нет
21 Диск сцепления нажимной (корзина) для а/м ВАЗ-21150 ,2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 5040 0 0 нет
22 Диск сцепления ведомый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3000 0 0 нет
23 Колодки тормозные передние для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1560 0 0 нет
24 Наконечник рулевой для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4800 0 0 нет
25 Опора передней стойки для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 7200 0 0 нет
26 Опора стабилизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1200 0 0 нет
27 Опора шаровая для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2700 0 0 нет
28 Отбойник передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
29 Подшипник задней ступицы для а/м ВАЗ-21150,  2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
30 Подшипник передней ступицы для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 3600 0 0 нет
31 Подшипник выжимной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2000 0 0 нет
32 Подушка заднего амортизатора для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 2800 0 0 нет
33 Пыльник наружный для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
34 Пыльник внутренний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 540 0 0 нет
35 Радиатор основной для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 6950 0 0 нет
36 Распределитель тормозных усилий для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4200 0 0 нет
37 Саленблоки рычага "ромашка" для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1344 0 0 нет
38 Свечи, инжекторные, восьмиклапные, Y-1,5 для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные к-т 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1400 0 0 нет
39 Стойка задняя для а/м ВАЗ-21150 , 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 8640 0 0 нет
40 Стойка передняя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 14700 0 0 нет
41 Тормозная жидкость для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-21150 л. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 720 0 0 нет
42 Тосол для а/м ВАЗ-21150 Ценовое предложение ГСМ для а/м ВАЗ-2150 л. 5 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1320 0 0 нет
43 Уплотнитель двери резиновый для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 4 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
44 Фильтр салона для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1140 0 0 нет
45 Шланг тормозной задний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 800 0 0 нет
46 Шланг тормозной передний для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 2 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 1800 0 0 нет
47 Шины летние для а/м ВАЗ-21150 175/70 R13 Ценовое предложение Шины резиновые пневматические новые шт. 5 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 24500 0 0 нет
48 Диски на шины для а/м ВАЗ-21150 175/70 R13 Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 5 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 16000 0 0 нет
49 Электродвигатель отопителя для а/м ВАЗ-21150, 2004 года выпуска. Ценовое предложение Части и принадлежности автомобильные шт. 1 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный. 4320 0 0 нет
50 Изготовление бланков: Акт обследования материального положения (формат А4, двухсторонний,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1450 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3915 10400 10400 нет
51 Изготовление бланков: Выписка из документов (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
52 Изготовление бланков: Заявл.на пособие на детей (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4800 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 12000 12000 нет
53 Изготовление бланков: Заявления ( ф-А4, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9900 21300 21300 нет
54 Изготовление бланков: Заявления (ф-А5,на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 4500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 5400 5400 нет
55 Изготовление бланков: Заявления о назначении жилищной помощи (формат А4, двухсторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 50000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 110000 252000 252000 нет
56 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А4, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 14000 14000 нет
57 Изготовление бланков: Заявления на адр.помощь  (формат А5, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1500 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2400 3200 3200 нет
58 Изготовление бланков: Заключение участковой комиссии (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образца) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1600 0 0 нет
59 Изготовление бланков: Обложки картонные для дел (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 0 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 46900 46900 нет
60 Изготовление бланков: Отказ (формат А6, односторонний, на казахском и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2500 3000 3000 нет
61 Изготовление бланков: Направление на работу (формат А4, односторонние, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9000 3200 3200 нет
62 Изготовление бланков: Поручения (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4200 4200 4200 нет
63 Изготовление бланков: Выписка из книги регистрации граждан с расчетом совокупного дохода (формат А5, односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 7200 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 10200 10200 нет
64 Изготовление бланков: Решение (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 6000 6000 нет
65 Изготовление бланков: Сведения о доходах полученных (формат А6,односторонний, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 10000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 10000 10000 нет
66 Изготовление бланков: Сведения о сост.семьи (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 6000 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 9600 14400 14400 нет
67 Изготовление бланков: Свидетельство безработного (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках,согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 3000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4800 6000 6000 нет
68 Изготовление бланков: Социальные карты (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 5250 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 21000 60800 60800 нет
69 Изготовление бланков: Справки об учете по безработице (согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 2500 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3000 5400 5400 нет
70 Изготовление бланков: Гербовый бланк (письмо,согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
71 Изготовление бланков: Гербовый бланк (приказ, согласно стандарта СТРК 1042-2001) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 500 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4500 15000 15000 нет
72 Изготовление бланков: Сведения о полученных доходах членов семьи заявителя (формат А5, двухсторонний, на государственном и русском языках, согласно образцу) Ценовое предложение Изготовление бланков шт 1000 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1550 0 0 нет
73 Обслуживание програмного продукта "1.С предприятие 7.7"  конфигурация "Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана,  "1.С Торговля и склад"  для расчета социальной жилищной помощи и ведение консультаций в обычные рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов. Ценовое предложение Обслуживание програмных продуктов в секторах бухгалтерского учета и жилищной помощи не менее 8 часов в неделю. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут. мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 360000 480000 480000 нет
74 Услуги по техническому обслуживанию и обеспечению постоянного и бесперебойного функционирования установок пожарной сигнализации Ценовое предложение Содержание в рабочем состоянии. Приезд к Заказчику с момента поступления вызова в течении 30-40 минут мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 94152 94152 94152 нет
75 Обслуживание и ремонт автомобиля ВАЗ 21150, 2004 года выпуска, в том числе:  замена стойки передней (2 шт.),отбойника переднего(2 шт), опоры передней стойки(2 шт); опоры стабилизатора; диска сцепления нажимного (корзина), подшипника выжимного, диска сцепления ведомого; пыльника внутреннего;стойки задней(2 шт); саленблоков рычага "ромашка"; пыльника наружнего; опоры шаровой (2шт); наконечника рулевого(2 к-т); подушки заднего амортизатора;развал схождения колес. Ценовое предложение Обслуживание и ремонт автомобиля усл. 1 апрель-июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 29500 172800 172800 нет
76 Экспертное заключение по эксплуатации и обслуживанию электрической и тепловой энергии Ценовое предложение по эксплуатации и обслуживанию электрической и тепловой энергии усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 16500 17500 17500 нет
77 Экспертное заключение по электрооборудованию Ценовое предложение по электрооборудованию усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 10000 15000 15000 нет
78 Промывка внутреннмх систем отопления Ценовое предложение Промывка внутреннмх систем отопления усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 10000 20000 20000 нет
79 Поверка технических манометров   (в количестве  2 шт.) Ценовое предложение для поддержания в рабочем состоянии усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 1000 1000 нет
80 Проверка электрооборудования на соответствие производствено-эксплуатационным нормам Ценовое предложение Испытание электрооборудования усл. 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 15000 15000 15000 нет
81 Проверка знаний по ТБ Ценовое предложение Проверка знаний по электрооборудованию, теплооборудованию и сетям работников усл. 1 Июль-август Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 4000 4000 нет
82 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, стеллажей в архиве Ценовое предложение Услуги по обработке древесины (пропитке, протравливанию, предохранению, сушке) услуга 1 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200000 0 0 нет
83 Измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабелей, проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами Ценовое предложение Услуги консультационные инженерные услуга 1 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 15000 0 0 нет
84 Текущий ремон системы отпления. Ценовое предложение Услуги по ремонту оборудования прочего услуга 1 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500000 0 0 нет
85 Содержание оргтехники: Профилактика/ ремонт принтера, копира, с заменой з/ч Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) услуга 20 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 80000 0 0 нет
86 Содержание оргтехники: Ремонт монитора Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) услуга 5 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 20000 0 0 нет
87 Сожержание оргтехники: Заправка картриджа принтера,  ксерокса Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 20 февраль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 17000 238800 238800 нет
88 Заправка картриджа принтера и профилактика при заправке по необходимости (замена фотобарабана НР 1010, Замена фотобарабана Canon FС/РС, замена ракеля, замена вала заряда, замена тонер-бункера картриджа, замена магнитного вала) Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 323 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 274550 0 0 нет
89 Содержание оргтехники: Замена фотобарабана НР 1010 Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 55000 55000 нет
90 Содержание оргтехники:Замена фотобарабана Canon FC/PC Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 9200 9200 нет
91 Содержание оргтехники: Замена ракеля Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 33000 33000 нет
92 Содержание оргтехники: Замена вала заряда Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 15600 15600 нет
93 Содержание оргтехники: Профилактика системного блока Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 1 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 900 1800 1800 нет
94 Содержание оргтехники: Замена батарейки BIOS Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 1 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 350 700 700 нет
95 Содержание оргтехники: Профилактика принтера Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 4 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 7200 7200 нет
96 Содержание оргтехники: Заправка картриджа цветного принтера Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) услуга 4 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 32000 0 0 нет
97 Содержание оргтехники: Замена тонер-бункера картриджа Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 1000 1000 нет
98 Содержание оргтехники: Замена магнитного вала Ценовое предложение Услуги по ремонту и техническому обслуживанию машин и оборудования офисных (кроме компьютеров и периферийного оборудования) усл. 0 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 0 1800 1800 нет
99 Калоприемник, гигиеническое средство, для стомы диаметром 20-60мм, полимерные,однокомпонентные, самофиксирующиеся Ценовое предложение гигиеническое средство, для стомы диаметром 20-60мм, полимерные,однокомпонентные, самофиксирующиеся шт. 240 июнь-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 220320 238080 256800 нет
100 Мочеприемник, гигиеническое средство, полимерные емкости для приема мочи Ценовое предложение гигиеническое средство, полимерные емкости для приема мочи шт. 648 июнь-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 31104 33600 36240 нет
101 Подгузники для взрослых  № 1 (объем талиии в сантиметрах 55-80см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 4320 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 518000 9769000 10299100 нет
102 Подгузники для взрослых  № 2(объем талиии в сантиметрах 75-110 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 19680 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2558400 0 0 нет
103 Подгузники для взрослых  № 3(объем талиии в сантиметрах 100-150 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 18240 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2553600 0 0 нет
104 Подгузники для взрослых № 4 (объем талиии в сантиметрах 130-170 см) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для взрослых,  для использования в дневное и ночное время шт. 2400 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 389300 0 0 нет
105 Подгузники для детей инвалидов №4 (вес человека в килограммах 8-18кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 4800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 336000 0 0 нет
106 Подгузники для детей инвалидов  №5(вес человека в килограммах от 9-20кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 16800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1176000 0 0 нет
107 Подгузники для детей инвалидов  №6(вес человека в килограммах от 12-22кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 14400 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1080000 0 0 нет
108 Подгузники для детей инвалидов  №7 (вес человека в килограммах от15-30кг.) Ценовое предложение Обязательные гигиенические средства. Дышащие подгузники для детей инвалидов,  для использования в дневное и ночное время шт. 4800 Апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 360000 0 0 нет
109 Организация транспортных перевозок приспособленным автотранспортом инвалидов колясочников и инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата Ценовое предложение Организация транспортных перевозок машино-час 3840 апрель-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4992000 5391000 5822000 нет
110 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности штукатур Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 3066900 3336000 нет
111 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных по специальности маляр (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 0 0 нет
112 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности каменщик (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 25 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 750000 0 0 нет
113 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности плотник (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 20 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600000 0 0 нет
114 Услуга по проф.подготовке, переподготовке и повышению квалификации занятых и лиц, занятых уходом за детьми в возрасте до 7 лет, из числа малообеспеченных, а также безработных  по специальности электрогазосварщик (срок обучения 3 месяца) Ценовое предложение Профподготовка и переподготовка безработных чел. 25 Апрель-июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 875000 0 0 нет
115 Публикация объявления в средствах массовой информации (текст объявления у Заказчика). Ценовое предложение Услуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, печатных изданиях. услуга 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный 84500 0 0 нет
ИТОГО х        х х 24080025 23003972 24559532
Товары, работы, услуги, приобретение которых  осуществляется без применения норм Закона                   
1 Взносы на обязательное страхование владельцев транспортных средств Без применения норм Закона Страхование ГПО владельцев автотранспортных сресдств услуга 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 14000 14000 15000 нет
2 Коммунальные услуги : холодная вода Без применения норм Закона Водоснабжение куб.м. 959,52 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 32816 5265 5265 нет
3 Коммунальные услуги: горячая вода Без применения норм Закона Водоснабжение куб.м. 100,8 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 17742 26475 26475 нет
4 Коммунальные услуги: канализация Без применения норм Закона Стоки куб.м. 1211,04 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 35907 8158,75 8158,75 нет
5 Услуги связи Без применения норм Закона Абонентская плата мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 181639 227048,75 227048,75 нет
6 Услуги связи Без применения норм Закона Междугородние переговоры мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 288000 360000 360000 нет
7 Услуги связи Без применения норм Закона Передача данных по модему мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 96000 120000 120000 нет
8 Почтово-телеграфные расходы (марки почтовые) Без применения норм Закона Услуги связи шт. 16906 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный 16906 22500 22500 нет
9 Почтово-телеграфные расходы (авансовая книжка) Без применения норм Закона Услуги связи  услуга 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный 1094 0 0 нет
10 Услуги связи Без применения норм Закона Прочие виды связи: подключение к порту при предоставлении к сети Интернет по ADSL, сотовая связь и другие мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 35064 43680 43680 нет
11 Услуги связи Без применения норм Закона Предоставление доступа к сети Интернет по ADSL мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 364560 455700 455700 нет
12 Коммунальные услуги: электроэнергия Без применения норм Закона Освещение административного здания, гаража кВт 62160 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 635280 678750 678750 нет
13 Коммунальные услуги: теплоэнергия Без применения норм Закона Отопление административного здания Гкал 7312,2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 956585 760000 760000 нет
14 Коммунальные услуги: вывоз мусора Без применения норм Закона Вывоз ТБО куб.м 998,083 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11977 11977 11977 нет
15 Оплата финансовых услуг банку Без применения норм Закона Финансовые услуги банку мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1994100 878600 900500 нет
16 Обслуживание базы данных "Закон" Без применения норм Закона Обслуживание программы "База данных "Закон" услуга 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 87600 94608 94608 нет
17 Налог на ЗОС, техосмотр, нотариальная заверка документов, пошлины и сборы Без применения норм Закона Налоговые сюоры и пошлины платежи 3 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6000 7000 8000 нет
18 Трудоустройство безработных на общественные работы1 Без применения норм Закона Общественные работы чел. 350 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 27673700 29750000 31833000 нет
19 Трудоустройство безработных на социальные рабочие места, выпускников средних спец.уч.заведений на молодежную практику2 Без применения норм Закона Социальные рабочие места и молодежная практика чел. 860 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 94988000 5405000 5837000 нет
20 Предоставление специальных социальных услуг, проведение оценки и определение потребности в специальных социальных услугах Без применения норм Закона Социальное обслуживание детей-инвалидов, пенсионеров, инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе и помощи мес. 12 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 26874000 33223000 33791000 нет
21 Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны Без применения норм Закона Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан чел. 30 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 708000 0 0 нет
22 Сопровождение инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно: на работу, в учебные заведения,а также при посещении инвалидом местных представительных и исполнительных органов, суда, прокуратуры, объектов социальной сферы, юридических консультаций, нотариуса, культурно-зрелещных мероприятий, спортивных сооружений, объектов торговли, предприятий бытового обслуживания и иных организаций для решения вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации, оформлением необходимых документов Без применения норм Закона Социальные слуги индивидуальных помощников, инвалидам,имеющим затруднения в передвижении чел. 144 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4110000 5661000 5661000 нет
23 Выполнение работы, связанной с предоставлением посреднических услуг между слышащими и не слышащими людьми: оказание профессионального перевода с жестового и на жестовый язык во время участия инвалида в конференциях, дискуссиях и прочих общественных мероприятиях, при общении инвалида по слуху со слышащими людьми для решения вопросов, связанных с обучением, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации в государственных органах и консультационных организациях, оформлением необходимых документов Без применения норм Закона Социальные услуги специалиста жестового языка инвалидам по слуху час. 846,6 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2104000 2337000 2583000 нет
24 ББ-Госсектор,Бюллетень "Вопросы труда", Бюллетень бухгалтера (комплект №2),Егемен Казахстан, Каз.правда, Специалист отдела кадров, Костанайские новости, Магнетит, Наша газета, Рудненский рабочий, Хорошее дело, Труд в Казахстане, Экспресс-К, Бух.учет и налоги в гос. и бюджетных организациях. Без применения норм Закона Периодические печатные издания к-т 14 В течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 120294 120294 120294 нет
25 Изготовление инвертарного дела Ценовое предложение Услуги консультационные инженерные услуга 1 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 90000 0 0 нет
ИТОГО х х х х    х 161443264 80210057 83562957 х
                   
Товары, работы, услуги, приобретение которых осуществляются в сроки более одного финансового года                   
№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2010г. Сумма прогнозная на 2011г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

28

План гос.закупок с изменениями на 16.06.2010 г.2010 жылєа арналєан тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдыќ жоспары («Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ)       
                   
Тапсырыс берушініѕ атауы    Тапсырыс берушініѕ БЖН Тапсырыс берушініѕ СТН Бастыќтыѕ АЈТ    Тапсырыс беруші бастыєыныѕ лауазымы    Жоспар бекітілген актініѕ атауы Жоспар бекітілген актініѕ кїні Жоспар бекітілген актініѕ номірі
«Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ    920740000353 391900016232 Елена Вадимовна Скаредина    Бастыќ    Бўйрыќ 16.06.2010г. № 40
                   
№ Сатып алынатын тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ атауы Сатып алу тјсілі Тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ толыќ сипаттамасы (сипаттауы) Ґлшем бірлігі Саны, кґлемі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету мерзімі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету орны Сатып алу їшін жоспарланєан сома, теѕге 2011 жылєа болжанатын сома 2012 жылєа болжанатын сома Аванстыќ тґлем мґлшері, %
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сатып алынуы Заѕєа сјйкес жїзеге асырылуы тиіс тауарлар, жўмыстар, кґрсетілетін ќызметтер                   
1 Аќ ќаєаз,  А4 форматы, ўйымдастыру техникаєа арналєан Баєа ўсынысы А4 форматы, 500 параќ, аќ бума 555 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 388500 2322000 2626000 жоќ
2 Бензин Баєа ўсынысы АИ-95 л 2608 Сјїір-ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 286880 469440 469440 жоќ
3 Аккумулятор (6ст.-60А). Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 8500 0 0 жоќ
4 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан вакуум кїшейткіші Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6700 0 0 жоќ
5 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен  ВАЗ-21150 а/к арналєан бас тежегіш цилиндірі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3550 0 0 жоќ
6 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан ќыспаќты ілініс дискі (кјрзенке) Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4200 0 0 жоќ
7 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан жїргізілетін ілініс дискі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1850 0 0 жоќ
8 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен.ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тежегіш ќалыптар Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1100 0 0 жоќ
9 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан руль ўшы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2700 0 0 жоќ
10 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тіреуіштіѕ тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6300 0 0 жоќ
11 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан тўраќтандырєыштыѕ тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1100 0 0 жоќ
12 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан шар тірегі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары    2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1500 0 0 жоќ
13 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к алдыѕєы омыраты Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 500 0 0 жоќ
14 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы кїпшектіѕ подшипнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3000 0 0 жоќ
15 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы кїпшектіѕ подшибнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3000 0 0 жоќ
16 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан сыєымдаушы подшибнигі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1300 0 0 жоќ
17 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы амортизатордыѕ жастыєы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 400 0 0 жоќ
18 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан  сыртќы шаѕєыш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 450 0 0 жоќ
19 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан ішкі шаѕєыш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 450 0 0 жоќ
20 ВАЗ-21150 а/к арналєан негізгі радиаторы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6950 0 0 жоќ
21 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан тежеуіш кїшін таратќышы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2500 0 0 жоќ
22 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан "ромашка" тетігініѕ саленблоктары Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1200 0 0 жоќ
23 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан инжекторлыќ, сегіз клапандыќ білтелер Ї-1,5. Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1950 0 0 жоќ
24 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы тіреуіш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 8400 0 0 жоќ
25 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тіреуіш Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 14700 0 0 жоќ
26 ВАЗ-21150 а/к арналєан тежеуіш сўйыќтыєы (0/5 литр). Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ    2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 600 0 0 жоќ
27 ВАЗ-21150 а/к арналєан тосол Баєа ўсынысы ВАЗ-21150 а/к арналєан ЖЖМ    1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1100 0 0 жоќ
28 ВАЗ-21150 а/к арналєан есіктіѕ резеѕке ныєыздаушы Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3600 0 0 жоќ
29 ВАЗ-21150 а/к арналєан салон сїзігі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 100 0 0 жоќ
30 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан артќы тежегіш шлангі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 500 0 0 жоќ
31 Мемлекеттік нґмірі Р909BD, шыєару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокґлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналєан алдыѕєы тежегіш шлангі Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 2 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1100 0 0 жоќ
32 ВАЗ-21150 а/к арналєан жылудыѕ электр ќозєалысы. Баєа ўсынысы Автомобиль бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 наурыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3850 0 0 жоќ
33 Бланктерді жасау: материалдыќ жаєдайын тексеру акті (А4 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 2175 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4350 10400 10400 жоќ
34 Бланктерді жасау: Ќўжаттардан кґшірме (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 12000 12000 жоќ
35 Бланктерді жасау: Ґтініштер (А4 форматы, екі жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 4800 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 12000 12000 жоќ
36 Бланктерді жасау: ґтініштер (мемлекеттік жјне орыс тілдерінде, А4 форматы, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 4500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 11250 21300 21300 жоќ
37 Бланктерді жасау: Ґтініштер (А5 форматы, їлгіге сјйкес, мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 4500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 5400 5400 5400 жоќ
38 Бланктерді жасау: Тўрєын їй кґмегін таєайындау туралы ґтініш (А4 форматы, екі жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 37900 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 106120 252000 252000 жоќ
39 Бланктерді жасау:Атаулы кґмекке ґтініш (А4 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 5000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 14000 14000 14000 жоќ
40 Бланктерді жасау:Атаулы кґмекке ґтініш (А5 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 550 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 880 3200 3200 жоќ
41 Бланктерді жасау: Істерге арналєан ќатырєы мўќабалар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары    3375 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 40500 46900 46900 жоќ
42 Бланктерді жасау: Бас тарту (А6 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 2500 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3000 3000 3000 жоќ
43 Бланктерді жасау: Жўмысќа жолдама (А4 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 9600 3200 3200 жоќ
44 Бланктерді жасау:Тапсырмалар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 3500 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4200 4200 4200 жоќ
45 Бланктерді жасау:  Жиынтыќ табысыныѕ есебі бар азаматтарды тіркеу кітабынан кґшірме їзіндісі  (А5 форматы, бір жаќты, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 7200 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 10200 10200 жоќ
46 Бланктерді жасау:Шешім (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 5000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6000 6000 6000 жоќ
47 Бланктерді жасау:Алєан табыстары туралы мјліметтер (А6 форматы, біржаќты, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 10000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 10000 10000 10000 жоќ
48 Бланктерді жасау:Отбасы ќўрамы туралы мјліметтер (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 9600 14400 14400 жоќ
49 Бланктерді жасау: Жўмыссыз кујлігі  (А5 форматы, екі жаќты, їлгеге сјйкес мемлекеттік жјне орыс тілдерінде, їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 3000 Аќпан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6000 6000 6000 жоќ
50 Бланктерді жасау: Јлеуметтік карталар (їлгіге сјйкес) Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген баспа материалдары дана 14800 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 59200 60800 60800 жоќ
    Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2010 год               
    (ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")               
Наименование заказчика    БИН заказчика РНН заказчика ФИО руководителя    Должность руководителя заказчика    Наименование акта, которым был утвержден план Дата акта, которым утвержден план Номер акта, которым утвержден план
ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ"    92740000353 391900016232 Скаредина Елена Вадимовна    Начальник    Приказ 16.06.2010 № 40
                   
№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2011г. Сумма прогнозная на 2012г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                   
1 Бумага белая, формата А4, для оргтехники (500 листов в пачке) Ценовое предложение Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные пач. 555 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 388500 2322000 2626000 нет
2 Картон (белый, размер 20см х 42см) Ценовое предложение Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах шт 10000 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 33500 0 0 нет
3 Дырокол (мощность при единовременном использовании не менее 40 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 5 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500 0 0 нет
4 Карандаш простой (ТМ) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 30 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600 0 0 нет
5 Клей карандаш канцелярский Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 20 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 0 0 нет
6 Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 400 0 0 нет
7 Степлер (мощность при соединении до 25 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 0 0 нет
8 Стержни синие для шариковых ручек Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 40 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200 0 0 нет
9 Текстовыделитель цветной Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 6 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 540 0 0 нет
10 Штрих на водной основе Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 700 0 0 нет
11 Термопленка КХ-FA-57A для факса Ценовое предложение Части и принадлежности оборудования офисного прочего шт 4 июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 0 0 нет
12 Тонер-картридж на Canon IR 2016 Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 0 0 нет
13 Оперативная память для компьютера (DDR2  2Гб. c частотой не ниже 800) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
14 Хлорная известь Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораты кг 17 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3400 0 0 нет
15 Дверной доводчик для входной железной двери Ценовое предложение Механическое устройство для  двери до 85-90кг шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 5760 0 0 нет
16 Провод ПВ-3-1*2,5 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 600 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 42000 0 0 нет
17 Провод ПВ-3-1*4 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 75 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6375 0 0 нет
18 Кругляк d 12 мм Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 11,5 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1610 0 0 нет
19 Уголок металлический 40*40 мм Ценовое предложение Изоляторы электрические; Арматура изоляционная для электрических машин; Трубки электроизоляционные м.п. 9 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3420 0 0 нет
20 Полоса металлическая шир.40 мм, толщ.4 мм Ценовое предложение Изоляторы электрические; Арматура изоляционная для электрических машин; Трубки электроизоляционные м.п. 6 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1320 0 0 нет
21 Розетка электрическая наружняя с заземляющим контактом. РА-16-133 Ценовое предложение Части электрооборудования прочего. Электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки шт. 60 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11400 0 0 нет
22 Системный блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/блок питания не менее 400W) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 43000 0 0 нет
23 Системный блок Pent/3GHz/2Gb/DDR2/360Gb/FDD/DVD-RW/int-modem/Ian100int-VGA/блок питания не менее 400W Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт. 7 май-декабрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 392000 0 0 нет
24 ADSL Модем Zyxel P660 rt2 Ценовое предложение для осуществления приема и передачи информации шт. 1 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 12680 0 0 нет

29

План государственных закупок с изменениями на 14 мая 2010 года.

2010 жылға арналған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдық жоспары           
(«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ)
           
                   
Тапсырыс берушінің атауы    Тапсырыс берушінің БЖН Тапсырыс берушінің СТН Бастықтың АӘТ    Тапсырыс беруші бастығының лауазымы    Жоспар бекітілген актінің атауы Жоспар бекітілген актінің күні Жоспар бекітілген актінің номірі
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ    920740000353 391900016232 Елена Вадимовна Скаредина    Бастық    Бұйрық 10.02.2010г. № 11
                   
№ Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы Сатып алу тәсілі Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы (сипаттауы) Өлшем бірлігі Саны, көлемі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны Сатып алу үшін жоспарланған сома, теңге 2011 жылға болжанатын сома 2012 жылға болжанатын сома Аванстық төлем мөлшері, %
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сатып алынуы Заңға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер                   
1 Ақ қағаз,  А4 форматы, ұйымдастыру техникаға арналған Баға ұсынысы А4 форматы, 500 парақ, ақ бума 459 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 321300 2322000 2626000 жоқ
2 Бензин Баға ұсынысы АИ-95 л 2608 Сәүір-қазан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 286880 469440 469440 жоқ
3 Аккумулятор (6ст.-60А). Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 8500 0 0 жоқ
4 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған вакуум күшейткіші Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6700 0 0 жоқ
5 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен  ВАЗ-21150 а/к арналған бас тежегіш цилиндірі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3550 0 0 жоқ
6 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған қыспақты ілініс дискі (кәрзенке) Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4200 0 0 жоқ
7 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған жүргізілетін ілініс дискі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1850 0 0 жоқ
8 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен.ВАЗ-21150 а/к арналған алдыңғы тежегіш қалыптар Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1100 0 0 жоқ
9 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған руль ұшы Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2700 0 0 жоқ
10 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған алдыңғы тіреуіштің тірегі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6300 0 0 жоқ
11 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған тұрақтандырғыштың тірегі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1100 0 0 жоқ
12 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған шар тірегі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары    2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1500 0 0 жоқ
13 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к алдыңғы омыраты Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
14 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған артқы күпшектің подшипнигі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3000 0 0 жоқ
15 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған алдыңғы күпшектің подшибнигі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3000 0 0 жоқ
16 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған сығымдаушы подшибнигі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1300 0 0 жоқ
17 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған артқы амортизатордың жастығы Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 4 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 400 0 0 жоқ
18 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған  сыртқы шаңғыш Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 450 0 0 жоқ
19 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған ішкі шаңғыш Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 450 0 0 жоқ
20 ВАЗ-21150 а/к арналған негізгі радиаторы Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6950 0 0 жоқ
21 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған тежеуіш күшін таратқышы Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2500 0 0 жоқ
22 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған "ромашка" тетігінің саленблоктары Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1200 0 0 жоқ
23 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған инжекторлық, сегіз клапандық білтелер Ү-1,5. Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1950 0 0 жоқ
24 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған артқы тіреуіш Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 8400 0 0 жоқ
25 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған алдыңғы тіреуіш Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 14700 0 0 жоқ
26 ВАЗ-21150 а/к арналған тежеуіш сұйықтығы (0/5 литр). Баға ұсынысы ВАЗ-21150 а/к арналған ЖЖМ    2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 600 0 0 жоқ
27 ВАЗ-21150 а/к арналған тосол Баға ұсынысы ВАЗ-21150 а/к арналған ЖЖМ    1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1100 0 0 жоқ
28 ВАЗ-21150 а/к арналған есіктің резеңке нығыздаушы Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 4 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3600 0 0 жоқ
29 ВАЗ-21150 а/к арналған салон сүзігі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 100 0 0 жоқ
30 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған артқы тежегіш шлангі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 500 0 0 жоқ
31 Мемлекеттік нөмірі Р909BD, шығару жылы 2004, ВАЗ – 21150 автокөлігіне орнатумен ВАЗ-21150 а/к арналған алдыңғы тежегіш шлангі Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 2 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1100 0 0 жоқ
32 ВАЗ-21150 а/к арналған жылудың электр қозғалысы. Баға ұсынысы Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтары дана 1 наурыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3850 0 0 жоқ
33 Бланктерді жасау: материалдық жағдайын тексеру акті (А4 форматы, екі жақты, үлгеге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 2175 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4350 10400 10400 жоқ
34 Бланктерді жасау: Құжаттардан көшірме (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 12000 12000 жоқ
35 Бланктерді жасау: Өтініштер (А4 форматы, екі жақты, үлгіге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 4800 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 12000 12000 жоқ
36 Бланктерді жасау: өтініштер (мемлекеттік және орыс тілдерінде, А4 форматы, үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 4500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11250 21300 21300 жоқ
37 Бланктерді жасау: Өтініштер (А5 форматы, үлгіге сәйкес, мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 4500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5400 5400 5400 жоқ
38 Бланктерді жасау: Тұрғын үй көмегін тағайындау туралы өтініш (А4 форматы, екі жақты, үлгіге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 37900 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 106120 252000 252000 жоқ
39 Бланктерді жасау:Атаулы көмекке өтініш (А4 форматы, екі жақты, үлгеге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 5000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 14000 14000 14000 жоқ
40 Бланктерді жасау:Атаулы көмекке өтініш (А5 форматы, екі жақты, үлгеге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 550 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 880 3200 3200 жоқ
41 Бланктерді жасау: Істерге арналған қатырғы мұқабалар (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары    3375 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 40500 46900 46900 жоқ
42 Бланктерді жасау: Бас тарту (А6 форматы, бір жақты, үлгіге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 2500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3000 3000 3000 жоқ
43 Бланктерді жасау: Жұмысқа жолдама (А4 форматы, бір жақты, үлгіге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9600 3200 3200 жоқ
44 Бланктерді жасау:Тапсырмалар (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 3500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4200 4200 4200 жоқ
45 Бланктерді жасау:  Жиынтық табысының есебі бар азаматтарды тіркеу кітабынан көшірме үзіндісі  (А5 форматы, бір жақты, үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 7200 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 10200 10200 жоқ
46 Бланктерді жасау:Шешім (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 5000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 6000 6000 жоқ
47 Бланктерді жасау:Алған табыстары туралы мәліметтер (А6 форматы, біржақты, үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 10000 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10000 10000 10000 жоқ
48 Бланктерді жасау:Отбасы құрамы туралы мәліметтер (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 6000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9600 14400 14400 жоқ
49 Бланктерді жасау: Жұмыссыз куәлігі  (А5 форматы, екі жақты, үлгеге сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде, үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 3000 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 6000 6000 жоқ
50 Бланктерді жасау: Әлеуметтік карталар (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 14800 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 59200 60800 60800 жоқ
51 Бланктерді жасау:Жұмыссыздық бойынша есепте турғаны туралы анықтамалар (үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 4500 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 5400 5400 5400 жоқ
52 Бланктерді жасау:Таңбалы бланк (хат, СТРК 1042-2001 стандартына сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7500 15000 15000 жоқ
53 Бланктерді жасау:Таңбалы бланк (бұйрық, СТРК 1042-2001 стандартына сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 500 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7500 15000 15000 жоқ
54 Бланктерді жасау: өтініш иесінің отбасы мүшелерінің тапкан табыстар туралы мәліметтер (А5 форматы, екі жақты, мемлекеттік және орыс тілдерінде үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары дана 1000 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1600 0 0 жоқ
55 Әдеттегі жұмыс күндері сағат 9-00-ден 18-ге дейін әлеуметтік тұрғын үй көмегін  есептеу және консультацияларды беру үшін «1.С кәсіпорын 7.7.» бағдарламалық қамтымға, «Қазақстанның мемлекеттік мекемелеріне арналған бухгалтерлік есеп» кескініне, «1С Сауда және қойма»  бағдарламалық қамтымға қызмет көрсету. Баға ұсынысы "Аптасына 8 сағаттан кем емес бухгалтерлік есеп және тұрғын үй көмегі секторындағы бағдарламалық өнімге қызмет көрсету. Тапсырыс берушіге шақырылған сәттен бастап 30-40 минут аралығында келу.
" ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 360000 480000 480000 жоқ
56 Өрт дабылдағыш құрылғыларына техникалық қызмет көрсету  және  тұрақты,  үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету бойынша Баға ұсынысы "Жұмыс  қалпында ұстау.
Тапсырыс берушіге шақырылған сәттен бастап 30-40 минут аралығында  келу.
" ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 94152 94152 94152 жоқ
57 Автокөлікті жөндеу және күту Баға ұсынысы Жоғарғы тіреуіш подшипнигін ауыстыру, тұтқалар саленблоктарын (ромашка) ауыстыру, бағыттаушы супорттарды ауыстыру, шар тіреуіштерін ауыстыру, жүргінші бөлігін ауыстыру, артқы күпшектің подшипнигін ауыстыру, алдыңғы күпшектің подшипнигін ауыстыру, тежеуіш қалыптарын ауыстыру,  оталу құлпың ауыстыру,  электрлік бөлігін компьютермен  алдын алу, дөңгелектерді  қирау үйлестіру , қозғалтқыш басының қақпақтарын реттеу қызмет 16 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 25200 172800 172800 жоқ
58 Сараптама қорытындысы Баға ұсынысы Электр және жылу қуатын пойдалану және қызмет көрсету бойынша қызмет 1 Сәүір-маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 16500 17500 17500 жоқ
59 Сараптама қорытындысы Баға ұсынысы Электр жабдығы бойынша қызмет 1 Сәүір-маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10000 15000 15000 жоқ
60 Ішкі жылу жүйесін жуу Баға ұсынысы Ішкі жылу жүйесін жуу қызмет 1 мамыр Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 10000 20000 20000 жоқ
61 Манометрды тексеру Баға ұсынысы жұмыс қалпында ұстау үшін қызмет 1 мамыр-маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1000 1000 1000 жоқ
62 Электр жабдығын тексеру Баға ұсынысы Электр жабдығының өндірістік-пайдалану нормаларына сәйкес келуіне тексеру қызмет 1 Сәүір-маусым Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 15000 15000 15000 жоқ
63 Жұмыскерлердің электржабдығы, жылу жабдығы мен жүйесі бойынша білімдерін тексеру Баға ұсынысы ҚТ бойынша білімін тексеру қызмет 1 шілде-тамыз Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4000 4000 4000 жоқ
64 Бланктерді жасау: өтініш иесінің отбасы мүшелерінің тапкан табыстар туралы мәліметтер (А5 форматы, екі жақты, мемлекеттік және орыс тілдерінде үлгіге сәйкес) Баға ұсынысы Басқа топтамаларға енгізілмеген баспа материалдары қызмет 20 Ақпан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 17000 238800 238800 жоқ
65 Принтердің картриджіне бояу құю және қажеттілік бойынша бояу құю барысында алдын алу (НР фотобарабанын ауыстыру, Canon FC/PC фотобарабанын ауыстыру, ракелді ауыстыру, заряд валын ауыстыру, картридждің тонер-бункерін ауыстыру, магнит валын ауыстыру)  Баға ұсынысы Кеңсе машиналары мен жабдықтарын (компьютер мен түкпірдегі жабдықтан басқа)жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер қызмет 323 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 274550   
66 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Фотобарабанды ауыстыру HP 1010 қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 55000 55000 жоқ
67 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Фотобарабанды ауыстыру Canon FC/PC қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 9200 9200 жоқ
68 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Ракельді ауыстыру қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 33000 33000 жоқ
69 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Заряд валын ауыстыру қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 15600 15600 жоқ
70 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Жүйелік блогін алдын алу қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 900 1800 1800 жоқ
71 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы BIOS батарейкасын ауыстыру қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 350 700 700 жоқ
72 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Принтерді алдын алу қызмет 4 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 3600 7200 7200 жоқ
73 Ұйымдастыру техникасын ұстау: Түрлі-түсті принтердің картриджіне бояу құю Баға ұсынысы Кеңсе машиналары мен жабдықтарын (компьютер мен түкпірдегі жабдықтан басқа)жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер қызмет 1 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 7200 0 0 жоқ
74 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Картридждің тонер-бункерін ауыстыру қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1000 1000 жоқ
75 Ұйымд. техниканы қызмет көрсету Баға ұсынысы Магнит валын ауыстыру қызмет 0 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 0 1800 1800 жоқ
76 Нәжіс кабылдағыш Баға ұсынысы Гигиеналық құрал, стома үшін 20-60мм, полимердік, бір бөлікті, өз-өзімен белгіленетін дана 240 маусым-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 220320 238080 256800 жоқ
77 Несеп кабылдағыш Баға ұсынысы Гигиеналық құрал, несеп қабылдауға арналған полимердік ыдыс дана 648 маусым-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 31104 33600 36240 жоқ
78 Ересектерге арналған  жөргектер №1 (сантиметрдегі бел көлемі 55-80см) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Ересектерге арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 4320 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 518000 9769000 10299100 жоқ
79 Ересектерге арналған жөргектер № 2 (сантиметрдегі бел көлемі 75-110см) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Ересектерге арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 19680 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2558400   
80 Ересектерге арналған  жөргектер № 3 (сантиметрдегі бел көлемі 100-150см) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Ересектерге арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 18240 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2553600   
81 Ересектерге арналған жөргектер № 4 (сантиметрдегі бел көлемі 130-170см) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Ересектерге арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 2400 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 389300   
82 Мүгедек балаларға арналған жөргектер №4 (адамның килограмдағы салмағы 8-18кг) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Мүгедек балаларға арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 4800 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 336000   
83 Мүгедек балаларға арналған жөргектер №5 (адамның килограмдағы салмағы 9-20кг) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Мүгедек балаларға арналған дем алатын жоргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 16800 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1176000   
84 Мүгедек балаларға арналған жөргектер №6 (адамның килограмдағы салмағы 12-22кг) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Мүгедек балаларға арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 14400 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 1080000   
85 Мүгедек балаларға арналған жөргектер №7 (адамның килограмдағы салмағы 15-30кг) Баға ұсынысы Міндетті гигиеналық құралдар. Мүгедек балаларға арналған дем алатын жөргектер, күндізгі және түнгі уақытта пайдалану үшін. дана 4800 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 360000   
86 Көлікпен тасымалдауды ұйымдастыру Баға ұсынысы Арбасы бар мүгедектерді және тірек-қимыл аппаратының функциясы бузылған мүгдектерді бейімделген автоколігімен көлістік тасымалдауын уйымдастыру Машино-сағат 3840 Сәуір-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4992000 5391000 5822000 жоқ
87 Жұмыссыздарды кәсіби даярлау Баға ұсынысы Жұмыссыздарды қайта даярлау курстары адам 90 Шілде-қыркуйек Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2784000 3066900 3336000 жоқ
жиыны Х Х Х Х Х    Х 18873206 23003972 24559532
Сатып алынуы Заң нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын  тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер                   
1 Автокөлік құралдар иелерінің АҚЖ сақтандыру Заң нормаларын қолданбай Автокөлік құралдар иелерін міндетті сақтандыруға арналған жарналар қызмет 1 Сәуір Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 14000 14000 15000 жоқ
2 Коммуналдық қызметтер: салқын су Заң нормаларын қолданбай Сумен жабдықтау текше м. 302,4 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 9477 5265 5265 жоқ
3 Коммуналдық қызметтер: ыстық су Заң нормаларын қолданбай Сумен жабдықтау текше м. 100,8 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 21180 26475 26475 жоқ
4 Коммуналдық қызметтер: Кәріз Заң нормаларын қолданбай Ағын сулар текше м. 403,2 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11189 8158,75 8158,75 жоқ
5 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Абоненттік төлем ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 181639 227048,75 227048,75 жоқ
6 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Қалааралық сөйлесулер, ұялы байланыс ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 288000 360000 360000 жоқ
7 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Модем арқылы мәліметтерді жіберу ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 96000 120000 120000 жоқ
8 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай Пошталық маркалар ай 18000 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 18000 22500 22500 жоқ
9 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай ADSL арқылы Интернет желісіне байланыс беру барысында портқа қосылу және байланыстың басқа түрлері ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 34944 43680 43680 жоқ
10 Байланыс қызметтері Заң нормаларын қолданбай ADSL бойынша Интернет желісіне қол жеткізуді беру ай 12 Қазан-желтоқсан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 364560 455700 455700 жоқ
11 Коммуналдық қызметтер: Электр қуаты Заң нормаларын қолданбай Әкімшілік ғимаратына, көлікжайға  жарық түсіру кВТ 52176 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 533232 678750 678750 жоқ
12 Комуналдық қызметтер: Жылу энергиясы Заң нормаларын қолданбай Әкімшілік ғимаратын жылыту Гкал 213,4218 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 608474 760000 760000 жоқ
13 ҚТҚ шығару Заң нормаларын қолданбай Қоқыс шығару текше м.    Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 11977 11977 11977 жоқ
14 Банктің қаржылық қызметтері Заң нормаларын қолданбай Банктің қаржылық қызметтері үшін төлеу ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 838600 878600 900500 жоқ
15 «Заң» деректер қорына қызмет көрсету Заң нормаларын қолданбай «Заң» деректер қоры» бағдарламасына қызмет көрсету қызмет 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 87600 94608 94608 жоқ
16 Салық  алымдары мен баждары Заң нормаларын қолданбай ҚОЛ арналған салық, тех.тексеру, құжаттарды нотариалды растау, алымдар мен баждар төлемдер 3 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 6000 7000 8000 жоқ
17 Қоғамдық жұмыстар Заң нормаларын қолданбай Жұмыссыздарды қоғамдық жұмыстарға жұмысқа орналастыру адам 350 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 27673700 29750000 31833000 жоқ
18 Әлеуметтік жұмыс орындары мен жастар практикасы Заң нормаларын қолданбай Жұмыссыздарды әлеуметтік жұмыс орындарына жұмысқа, арнайы орта оқу орындарының түлектерін жастар практикасына орналастыру адам 860 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 94988000 5405000 5837000 жоқ
19 Үйде әлеуметтік қызмет көрсету бөлімшелерін ұстау Заң нормаларын қолданбай Мүгедек балаларға, зейнеткерлерге, мүгедектерге және басқа біреудің күтіміне және көмегіне мұқтаж тұлғаларға әлеуметтік көмек көрсету ай 12 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 25461000 33223000 33791000 жоқ
20 Жеке көмекшінің қызметтері Заң нормаларын қолданбай Жеке көмекшілердің қызметіне төлеу адам 144 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 4110000 5661000 5661000 жоқ
21 Қимыл тілі маманның қызметіне төлеу Заң нормаларын қолданбай Қимыл тілі маманның қызметіне төлеу сағат 846,6 Жыл бойы Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 2104000 2337000 2583000 жоқ
22 Мерзімді баспасөз басылымдары Заң нормаларын қолданбай ББ-Госсектор,Бюллетень "Вопросы труда", Бюллетень бухгалтера (комплект №2),Егемен Казахстан, Каз.правда, Специалист отдела кадров, Костанайские новости, Магнетит, Наша газета, Рудненский рабочий, Хорошее дело, Труд в Казахстане, Экспресс-К, Бух.учет и налоги в гос. и бюджетных организациях. ж-қ 14 Қазан Қазақстан Республика, Қостанай облысы, Рудный қ, Пионерская көшесі, 21 120294 120294 120294 жоқ
жиыны х х х х х х х 157581866 80210057 83562956,5 х
Сатып алынуы бір қарты жылдан артыз мерділде іске асырылатын тауарлар, жумыстар, қызметтер                   
№ Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы Сатып алу тәсілі Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы (сипаттауы) Өлшем бірлігі Саны, көлемі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі Тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны Сатып алу үшін жоспарланған сома, теңге 2010 жылға болжанатын сома 2011 жылға болжанатын сома Аванстық төлем мөлшері, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
жиыны                   
барлығы х х х х х х 176455072 103214029 108122489 х
                   
* баға ұсыныстарын сұрату тәсілін қоспағанда                   
1 – Ережеге 1-қосымша                     
2 – Ережеге 2-қосымша                   
                   
«Рудный қалалық жұмыспен қамту және                   
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ бастығы        Н.Сущенко           
                   
Орын.    М.О.               
Набиуллина Е.

30

2010 жылєа арналєан тауарларды, жўмыстарды, кґрсетілетін ќызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдыќ жоспары(«Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ)   
Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2010 год   
(ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ") с изменениями на 22 июля 2010 года

                   
Тапсырыс берушініѕ атауы    Тапсырыс берушініѕ БЖН Тапсырыс берушініѕ СТН Бастыќтыѕ АЈТ    Тапсырыс беруші бастыєыныѕ лауазымы    Жоспар бекітілген актініѕ атауы Жоспар бекітілген актініѕ кїні Жоспар бекітілген актініѕ номірі
«Рудный ќалалыќ жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ    920740000353 391900016232 Елена Вадимовна Скаредина    Бастыќ    Бўйрыќ 22.07.2010 г. № 54
                   
№ Сатып алынатын тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ атауы Сатып алу тјсілі Тауарлардыѕ, жўмыстар мен кґрсетілетін ќызметтердіѕ толыќ сипаттамасы (сипаттауы) Ґлшем бірлігі Саны, кґлемі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету мерзімі Тауарды беру, жўмыстарды орындау, ќызметтерді кґрсету орны Сатып алу їшін жоспарланєан сома, теѕге 2011 жылєа болжанатын сома 2012 жылєа болжанатын сома Аванстыќ тґлем мґлшері, %
                   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сатып алынуы Заѕєа сјйкес жїзеге асырылуы тиіс тауарлар, жўмыстар, кґрсетілетін ќызметтер                   
1 Аќ ќаєаз,  А4 форматы, ўйымдастыру техникаєа арналєан Баєа ўсынысы А4 форматы, 500 параќ, аќ бума 1094 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 765800 2322000 2626000 жоќ
2 Ќатырєы (20см х 42см ґлшелгі) Баєа ўсынысы Орамда немесе параќтаєы бїрмеленген, тесілген ќаєаз бен ќатырма ќаєаз дана 10000 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 33500 0 0 жоќ
3 Ќаєазтескі ( пайдалану барысында біржолєы ќуаттылыєы 40 параќтан кем емес) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 5 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3500 0 0 жоќ
4 Жай ќарындаш (ТМ) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 30 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 600 0 0 жоќ
5 Кеѕсе желім ќарындаш Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 20 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1000 0 0 жоќ
6 Су негізіндегі мґр бояуы (кїлгін тїсті) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 2 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 400 0 0 жоќ
7 Степлер (біріктіру барысында куаттылыєы 25 параќќа дейін) Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 10 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4000 0 0 жоќ
8 Шариктік ќаламдарєа арналєан кґк ґзекшілер Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 40 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 200 0 0 жоќ
9 Мјтінді бґліп кґрсетуші тїрлі тїсті Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 6 сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 540 0 0 жоќ
10 Саќиналы мўќаба Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 30 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7590 0 0 жоќ
11 Резенќедей мўќаба Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 20 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1660 0 0 жоќ
12 Ќыс Ќышпен мўќаба Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 20 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1440 0 0 жоќ
13 Файл Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 200 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1200 0 0 жоќ
14 Аќ ашіргіш Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 40 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 680 0 0 жоќ
15 Силикатты желім Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 40 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 880 0 0 жоќ
16 Калькулятор Баєа ўсынысы Калькуляторлар мен калькулятордыѕ функциясы бар деректерді жаѕєырту жјне визуалды ўсынудыѕ ќалталыќ жазба машиналары дана 8 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 17600 0 0 жоќ
17 Калькулятор Баєа ўсынысы Калькуляторлар мен калькулятордыѕ функциясы бар деректерді жаѕєырту жјне визуалды ўсынудыѕ ќалталыќ жазба машиналары дана 2 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 10000 0 0 жоќ
18 Ќўжат тігілетін папка Баєа ўсынысы Ќаєаз бен ќатырма ќаєаздан жасалєан тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, ќўжат тігетін папкалар, бланкілер жјне ґзге де кеѕсе керек-жараќтары дана 500 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 11000 0 0 жоќ
19 № 24 тўткалар Баєа ўсынысы Асыл емес (баєалы емес) металдардан жасалєан ќўжат тігетін папкаларєа арналєан арматура, кеѕсе заттары мен кесінділер тїріндегі ќапсырма шегелер дана 100 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2800 0 0 жоќ
20 Жіѕішке скотч Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 50 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 850 0 0 жоќ
21 Жалпаќ скотч Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 100 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 11000 0 0 жоќ
22 Ќыстырєыш Баєа ўсынысы Асыл емес (баєалы емес) металдардан жасалєан ќўжат тігетін папкаларєа арналєан арматура, кеѕсе заттары мен кесінділер тїріндегі ќапсырма шегелер дана 50 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1400 0 0 жоќ
23 Оќшаулау материал Баєа ўсынысы Электр оќшаулатќыштар; Электр машиналарєа арналєан оќшаулаєыш арматура; Электр оќшаулаєыш тїтікшелер дана 2 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 154 0 0 жоќ
24 Ќазаќстан Республикасыныѕ туы Баєа ўсынысы Мемлекеттік рјміздер дана 4 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 22000 0 0 жоќ
25 Конверт почталык Баєа ўсынысы Конверттер, почталы ашыќ хаттар дана 100 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1500 0 0 жоќ
26 Су негізіндегі жинешке сызыќ Баєа ўсынысы Пластмассадан жасалєан кеѕсе жјне мектеп керек-жараќтары дана 10 сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 700 0 0 жоќ
27 Термопленка KX-FA-57A факс Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 4 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 7200 0 0 жоќ
28 Canon IR 2016 арналєан тонер-картридж Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3600 0 0 жоќ
29 Компьютерге арналєан оперативтік зерде (жиілігі 800 кем емес DDR2 2Гб.) Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 11000 0 0 жоќ
30 Хлор јгі Баєа ўсынысы Гипохлориттер, хлораттар жјне перхлораттар кг 20 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 3960 0 0 жоќ
31 Белизна Баєа ўсынысы Гипохлориттер, хлораттар жјне перхлораттар дана 10 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 990 0 0 жоќ
32 Освежитель Баєа ўсынысы Діни јдет-єўрыптарды ґткізуде ќолданылатын хош иісті ќўралдарды ќоса алєанда, їй-жайларєа арналєан хош иістендіргіш жјне дезодорант ќўралдар дана 30 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 6120 0 0 жоќ
33 Ќабыршаќты тазарту їшін кўрал Баєа ўсынысы Тазалаєыш пасталар, ўнтаќтар жјне басќа тазалаєыш ќўралдар дана 6 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1122 0 0 жоќ
34 Унитазды тазарту їшін кўрал Баєа ўсынысы Тазалаєыш пасталар, ўнтаќтар жјне басќа тазалаєыш ќўралдар дана 10 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 2150 0 0 жоќ
35 Еденді жуу їшін ќўрал Баєа ўсынысы Жуєыш ќўралдар дана 50 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 12650 0 0 жоќ
36 Резина конєап Баєа ўсынысы ас їйлік, ґзге де шаруашылыќ бўйымдары жјне дјретхана керек-жараќтары дана 10 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 660 0 0 жоќ
37 Техсалфетка Баєа ўсынысы Еден, ыдыс жууєа, шаѕ сїртуге арналєан шїберектерді жјне ґзге де тазалау ќўралдарын, ќўтќару кеудешелері мен белдіктерді ќоса алєанда, ґзге де дайын тоќыма бўйымдары дана 25 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 4125 0 0 жоќ
38 Сым телефондар Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері дана 4 шілде-тамыз Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 340 0 0 жоќ
39 Кіріс темір есікке арналєан есік жеткізуші Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген, ґзге де тїрлі бўйымдар дана 1 Жыл бойы Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 5760 0 0 жоќ
40 сым ПВ 3-1*2,5 Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 600 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 42000 0 0 жоќ
41 сым ПВ 3-1*4 Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 75 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 6375 0 0 жоќ
42 дґнгелек d-12 мм Баєа ўсынысы 1000 в артыќ емес кернеуге есептелген (тґмен вольтты) электр сымдары мен кабелдері м.п. 11,5 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 1610 0 0 жоќ
43 кішкене темір бурыш 40*40 мм Баєа ўсынысы электр оќшаулатќыштар. Электр машиналарєа арналєан оќшаулаєыш арматура. электр оќшаулаєыш тїтікшелер м.п. 9 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 3420 0 0 жоќ
44 темір жолаќ ені 40 мм,ќалындыєы 4 мм Баєа ўсынысы электр оќшаулатќыштар. Электр машиналарєа арналєан оќшаулаєыш арматура№ электр оќшаулаєыш тїтікшелер м.п. 6 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 1320 0 0 жоќ
45 жерлеутуйіспесі бар сыртќы розетка РА 16-133 Баєа ўсынысы Ґзге де электр жабдыќтардыѕ бґлшектері,басќа тотамалырєа енгілілмеген машиналар немесе жабдыќтардыѕ электр бґліктері дана 60 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ 11400 0 0 жоќ
46 Жылу энергиясын есепке алу ќўралы Баєа ўсынысы Басќа топтамаларєа енгізілмеген, ґлшеу жјне баќылауєа арналєан аспаптар, ќўралдар мен машиналар дана 1 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 350000 0 0 жоќ
47 Жїйелі блок (2,5GHz/2Gb/DDR2/250Gb/FDD/DVD-RV/3nt-modem/Ian 100/3nt-VGA/тамаќтандыру блогі 400W кем емес) Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 Сјуір Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 43000 0 0 жоќ
48 Жїйелі блок Pent/3GHz/2Gb/DDR2/360Gb/FDD/DVD-RW/int-modem/Ian100int-VGA/тамаќтандыру блогі 400W кем емес Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 7 мамыр-желтоќсан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 392000 0 0 жоќ
49 Pentium IV пайдаланушылардыѕ жўмыс станциясы Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 11 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1485000 0 0 жоќ
50 Тасымалды  компьютер Notebook  Баєа ўсынысы Компьютерлер мен аќпаратты ґѕдеуге арналєан ґзге де машиналардыѕ бґліктері мен керек-жараќтары дана 1 ќазан Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 135000 0 0 жоќ
51 ADSL Модем Zyxel P660 rt2 Баєа ўсынысы Аќпаратты ќабылдауды жјне жіберуді іске асыру їшін дана 1 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 12680 0 0 жоќ
52 телефонєа арналєан микросїзгі (Мегалайынєа ќосылу їшін) Баєа ўсынысы телефон жјне телеграф байланысыныѕ электроаппаратурасыныѕ бґліктері дана 2 шілде Ќазаќстан Республика, Ќостанай облысы, Рудный ќ, Пионерская кґшесі, 21 1860 0 0 жоќ

Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг на 2010 год   
(ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ")
           
Наименование заказчика    БИН заказчика РНН заказчика ФИО руководителя    Должность руководителя заказчика    Наименование акта, которым был утвержден план Дата акта, которым утвержден план Номер акта, которым утвержден план
ГУ "Рудненский городской отдел занятости и социальных программ"    92740000353 391900016232 Скаредина Елена Вадимовна    Начальник    Приказ 22.07.2010 № 54
                   
№ Наименование закупаемых товаров, работ и услуг Способ закупок Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед.измерения Количество, объем Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Сумма, планируемая для закупки, тенге Сумма прогнозная на 2011г. Сумма прогнозная на 2012г. Размер авансового платежа %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Товары, работы, услуги, приобретение которых должно осуществляться в соответствии с Законом                   
1 Бумага белая, формата А4, для оргтехники (500 листов в пачке) Ценовое предложение Бумага и картон прочие, используемые для письма или печатания или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные пач. 1094 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 765800 2322000 2626000 нет
2 Картон (белый, размер 20см х 42см) Ценовое предложение Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах шт 10000 Апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 33500 0 0 нет
3 Дырокол (мощность при единовременном использовании не менее 40 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 5 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3500 0 0 нет
4 Карандаш простой (ТМ) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 30 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 600 0 0 нет
5 Клей карандаш канцелярский Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 20 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1000 0 0 нет
6 Краска штемпельная на водной основе (фиолетовая) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 2 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 400 0 0 нет
7 Степлер (мощность при соединении до 25 листов) Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4000 0 0 нет
8 Стержни синие для шариковых ручек Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 40 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 200 0 0 нет
9 Текстовыделитель цветной Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 6 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 540 0 0 нет
10 Штрих на водной основе Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт 10 апрель Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 700 0 0 нет
11 Папка на кольцах Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 30 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7590 0 0 нет
12 Папка на резинке Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 20 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1660 0 0 нет
13 Папка с зажимом Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 20 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1440 0 0 нет
14 Файл Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 200 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1200 0 0 нет
15 Ластик белый Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 40 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 680 0 0 нет
16 Клей силикатный Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс бут. 40 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 880 0 0 нет
17 Калькулятор Ценовое предложение Калькуляторы и карманные машины записи, воспроизведения и визуального представления данных с функциями калькулятора шт. 8 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 17600 0 0 нет
18 Калькулятор Ценовое предложение Калькуляторы и карманные машины записи, воспроизведения и визуального представления данных с функциями калькулятора шт. 2 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 10000 0 0 нет
19 Скоросшиватель Ценовое предложение Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона шт. 500 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
20 Скобы № 24 Ценовое предложение Арматура для скоросшивателей или папок, принадлежности канцелярские и скобы в виде полос, из металлов неблагородных (недрагоценных) пач. 100 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2800 0 0 нет
21 Скотч узкий Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 50 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 850 0 0 нет
22 Скотч широкий Ценовое предложение Принадлежности канцелярские и школьные из пластмасс шт. 100 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
23 Скрепки 25 мм Ценовое предложение Арматура для скоросшивателей или папок, принадлежности канцелярские и скобы в виде полос, из металлов неблагородных (недрагоценных) пач. 50 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1400 0 0 нет
24 Изолирующий материал Ценовое предложение Изоляторы электрические; Арматура изоляционная для электрических машин; Трубки электроизоляционные мот. 2 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 154 0 0 нет
25 Флаг Республики Казахстан Ценовое предложение государственная символика шт. 4 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 22000 0 0 нет
26 Конверт почтовый Ценовое предложение Конверты почтовые шт. 100 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1500 0 0 нет
27 Термопленка КХ-FA-57A для факса Ценовое предложение Части и принадлежности оборудования офисного прочего шт 4 июнь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 7200 0 0 нет
28 Тонер-картридж на Canon IR 2016 Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 в течение года Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3600 0 0 нет
29 Оперативная память для компьютера (DDR2  2Гб. c частотой не ниже 800) Ценовое предложение Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 11000 0 0 нет
30 Хлорная известь Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораты кг 20 июль-август Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 3960 0 0 нет
31 Белизна Ценовое предложение Гипохлориты, хлораты и перхлораторы флак. 10 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 990 0 0 нет
32 Освежитель воздуха Ценовое предложение Средства ароматизирующие и дезодорирующие для помещений балл. 30 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 6120 0 0 нет
33 Средство для чистки раковины Ценовое предложение Пасты  чистящие, порошки  и  средства чистящие прочие флак. 6 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 1122 0 0 нет
34 Средство для чистки унитаза Ценовое предложение Пасты  чистящие, порошки  и  средства чистящие прочие флак. 10 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 2150 0 0 нет
35 Средство для мытья пола Ценовое предложение Средства моющие флак. 50 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 12650 0 0 нет
36 Перчатки резиновые Ценовое предложение Изделия хозяйственные прочие пара 10 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 660 0 0 нет
37 Техсалфетка Ценовое предложение Изделия текстильные готовые прочие пог.метр 25 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 4125 0 0 нет
38 Шнур телефонный Ценовое предложение Провода и кабели электрические шт. 4 август-сентябрь Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 340 0 0 нет
39 Дверной доводчик для входной железной двери Ценовое предложение Механическое устройство для  двери до 85-90кг шт 1 май Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, ул. Пионерская,21 5760 0 0 нет
40 Провод ПВ-3-1*2,5 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 600 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 42000 0 0 нет
41 Провод ПВ-3-1*4 Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 75 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 6375 0 0 нет
42 Кругляк d 12 мм Ценовое предложение Провода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 в (низковольтные) м.п. 11,5 июль Республика Казахстан, Костанайская.обл., г.Рудный, 1610 0 0 нет